Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   CEVA SANTE ANIMALE – 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne - Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   MELOXIDYL 20 mg/ml injektionsvätska Nötkreatur, svin, häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Meloxikam 20 mg/ml

   Hjälpämne: Etanol, vattenfri 150 mg/ml

   Klar färglös till gulaktig lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

   För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

   Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

   Häst:

   Inflammationsdämpande och smärtlindrande vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd.

   Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till hästar yngre än 6 veckor.

   Skall inte användas till dräktiga och lakterande ston.

   Skall inte användas till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

   Skall inte användas till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar eller vid tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   Subkutan, intramuskulär och intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

   Hos hästar kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda som bör behandlas symptomatiskt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   -Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   -Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   -Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1000 behandlade djur)

   -Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   -Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin, häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur: En subkutan eller intravenösinjektion på 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika eller oral rehydreringsbehandling.

   Svin: En intramuskulärinjektion på 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

   Häst: En intravenösinjektion på 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar Mjölk: 5 dagar

   Svin: Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Häst: Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Meloxidyl 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Meloxidyl ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för ökad renaltoxicitet.

   Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer som är överkänsliga för NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Nötkreatur och svin:Kan användas under dräktighet och laktation.

   Häst: Se avsnitt 5. ’Kontraindikationer’

   Interaktioner

   Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

   Överdosering

   Vid överdosering skall symtomatisk behandling initieras

   Inkompatibiliteter

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-01-18

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Pappkartong med 1 ofärgad glasflaska innehållande 50, 100 eller 250 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  MELOXIDYL

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 096238
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  130 kr

  Jämförpris: 2,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?