Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna


   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Meloxidolor 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Aktiv substans: Meloxikam 20 mg

   Hjälpämne:Etanol 150 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

   För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symtom av hälta och inflammation.

   Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

   Häst:

   Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till hästar yngre än 6 veckor.

   Ska inte användas till dräktiga och lakterande ston.

   Ska inte användas till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Vid diarré hos nötkreatur ska djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   Subkutan, intramuskulär likväl som intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 procent av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

   På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.

   I mycket sällsynta fall har allvarliga (livshotande) anafylaktiska reaktioner observerats. Dessa reaktioner bör behandlas symtomatiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin och häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur:

   En enstaka subkutan eller intravenösinjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling.

   Svin:

   En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

   Häst:

   En intravenösinjektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).


   Undvik kontamination under användande. Proppen bör ej punkteras mer än 20 gånger.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dagar; mjölk: 5 dagar.

   Svin:  kött och slaktbiprodukter: 5 dagar.

   Häst:  kött och slaktbiprodukter: 5 dagar.

   Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 4 veckor.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Meloxidolor 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta.

   Enbart Meloxidolor ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.


   Försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

   Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering ska ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet.

   Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig, ska diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.


   Försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion ska läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Meloxikam kan skada fostret och det ofödda barnet. Gravida kvinnor och kvinnor som skulle kunna bli gravida bör ej administrera denna produkt.


   Användning under dräktighet och laktation

   Nötkreatur och svin: Kan ges under dräktighet och laktation.

   Häst:  Används inte till dräktiga eller lakterande ston.


   Interaktioner

   Ska inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


   Överdosering

   Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall från sådant veterinärmedicinskt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackning (storlekar)

   Ofärgad glasflaska typ I à 100 ml, försluten med en gummipropp och förseglad med en aluminiumhatt. Multi-pack 12 x 100 ml.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   VM Pharma AB

   Postbox 45010

   SE-140 30 Stockholm

   info@vetmedic.se


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Meloxidolor

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 12 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 558316
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  2.388 kr

  Jämförpris: 1,99 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?