Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Meloxicam 2care4

   7,5 och 15 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR MELOXICAM 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER MELOXICAM 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER MELOXICAM 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MELOXICAM 2CARE4

   Vad innehåller Meloxicam 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är meloxikam. Varje tablett

   innehåller 7,5 mg respektive 15 mg meloxikam.

   Övriga innehållsämnen är natriumcitrat,

   laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,

   povidon K-30, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

   krospovidon och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6700 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   TEVA-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR MELOXICAM 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar

   Meloxicam 2care4 7,5 mg tabletter är gulfläckiga,

   runda, platta tabletter med fasad kant, märkta

   MLX/7.5 på ena sidan och med en skåra på den

   andra.

   Meloxicam 2care4 15 mg tabletter är gulfläckiga,

   ovala tabletter, märkta MLX/15 på ena sidan och

   med en skåra på den andra.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i

   lika stora doser utan bara för att underlätta

   nedsväljning.


   Meloxicam 2care4 finns i askar på 30 och 100

   tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

   att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåMeloxicam 2care4 för?

   Meloxicam 2care4 hör till gruppen icke-steroida

   antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) vilka

   används för att minska inflammation och smärta i

   leder och muskler.


   Meloxicam 2care4 används för:

   • Korttidsbehandling av symptom vid försämrat

   tillstånd av ledförslitning (artros)

   • Långtidsbehandling av symptom vid ledgångsreumatism

   (reumatoid artrit)

   • Långtidsbehandling av symptom vid stelhet

   i ryggraden (på grund av inflammation

   mellan ryggrad och bäcken, s.k. ankyloserande

   spondylit).


   Meloxikam som finns i Meloxicam 2care4 kan

   också vara godkänd för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

   hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MELOXICAM 2CARE4

   Använd inte Meloxicam 2care4:

   Använd inte Meloxicam 2care4 under följande

   omständigheter:

   • Allergi (överkänslighet) mot meloxikam eller

   något annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6)

   • Allergi (överkänslighet) mot acetylsalicylsyra

   eller andra anti-inflammatoriska läkemedel

   (NSAID)

   • Vid tecken på följande symptom efter

   användning av acetylsalicylsyra eller annat

   inflammationshämmande medel (NSAID):

   – rosslingar, tryck över bröstet, andningssvårigheter

   (astma)

   – nästäppa pga svullna nässlemhinnor

   (näspolyper)

   – kliande hudutslag/nässelutslag (urtikaria)

   – plötslig svullnad av huden eller slemhinnan,

   såsom svullnad av ansikte, läppar, ögon,

   mun eller hals, som eventuellt försvårar

   andningen (angioneurotiskt ödem)

   • Efter tidigare behandling med NSAID och en

   historia av:

   – blödningar i magen eller tarmen

   – hål (perforeringar) i magen eller tarmen

   • Sår eller blödningar i magen eller tarmen

   • Nyligen eller någon gång har haft

   återkommande sår eller blödningar i magen

   eller tarmen (sår eller blödningar har

   förekommit minst två gånger)

   • Allvarligt nedsatt leverfunktion

   • Svår njursjukdom som inte behandlas med

   dialys

   • Nyligen har haft en blödning i hjärnan

   • Blödningsrubbning

   • Svår hjärtsvikt

   • Under de tre sista månaderna av en graviditet

   • Om du ammar

   • Barn och ungdomar under 16 års ålder.

   Var särskilt försiktig med Meloxicam 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Läkemedel såsom Meloxicam 2care4 kan medföra

   en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En

   sådan riskökning är mer sannolik vid användning

   av höga doser och vid långtidsbehandling. Ta

   inte mer än den rekommenderade dosen. Ta inte

   Meloxicam 2care4 under längre tid än den som

   ordinerats för dig (se avsnitt 3 ”Hur du använder

   Meloxicam 2care4”).


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din

   behandling om du har hjärtproblem, om du

   tidigare har haft stroke eller om du tror att du har

   ökad risk för dessa tillstånd, till exempel om du:

   • Har högt blodtryck (hypertoni)

   • Har höga nivåer socker i blodet (diabetes)

   • Har höga nivåer kolesterol i blodet

   • Röker.


   Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-

   Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

   har rapporterats vid användning av meloxikam.

   Det börjar på bålen som rödvioletta måltavleliknande

   eller runda fläckar, ofta med blåsbildning

   i mitten. Ytterligare tecken att vara uppmärksam

   på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller

   ögoninflammation (röda och svullna ögon).

   Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs

   ofta av influensaliknande symtom. Utslagen kan

   utvecklas till blåsor över stora områden eller

   hudavlossning.

   Risken för allvarliga hudreaktioner är störst under

   den första månaden av behandlingen.

   Om du drabbats av Stevens-Johnson syndrom

   eller toxisk epidermal nekrolys när du använt

   meloxikam får du aldrig använda meloxikam igen.

   Om du får utslag eller tecken på dessa

   hudreaktioner, sluta ta meloxikam och kontakta

   omedelbart läkare och berätta att du tar detta

   läkemedel.


   Din läkare kan vilja övervaka din lever och dina

   njurar under behandling med meloxikam för att

   säkerställa att de fungerar som de ska.


   Meloxicam 2care4 är inte lämpligt om du behöver

   omedelbar lindring vid akut smärta.


   NSAID-preparat, bland annat Meloxicam 2care4,

   kan maskera symptom (t.ex. feber) på

   underliggande

   infektion. Om du upplever

   symptom på infektion, eller om symptomen blir

   värre, kontakta din läkare.


   För kvinnor kan Meloxicam 2care4 försämra

   möjligheten att bli gravid. Kontakta din läkare om

   du planerar en graviditet eller har problem att bli

   gravid. Du ska inte använda Meloxicam 2care4 om

   du genomgår en fertilitetsutredning.


   Eftersom det är nödvändigt att anpassa

   behandlingen, är det viktigt att du ber din läkare

   om råd innan du tar Meloxicam 2care4 i följande

   fall:

   • Om du tidigare har haft inflammation i

   matstrupen (oesofagit), inflammation i

   magen (gastrit), eller någon annan sjukdom i

   magtarmkanalen, t.ex. ulcerös kolit eller Crohns

   sjukdom

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Hög ålder

   • Hjärt-, lever- eller njursjukdom

   • Höga nivåer socker i blodet (diabetes)

   • Minskad blodvolym, som kan uppstå om du har

   förlorat mycket blod, bränt dig, genomgått en

   operation eller haft ett lågt vätskeintag

   • Höga nivåer av kalium i blodet, som tidigare

   diagnostiserats av din doktor.

   Din doktor kan övervaka din utveckling under

   behandlingens gång.


   Högre doser än rekommenderat kan innebära

   allvarliga risker. Därför ska rekommenderad daglig

   dos inte överstigas och andra antiinflammatoriska

   läkemedel (NSAID) ska inte

   användas samtidigt. Detta är särskilt viktigt om

   du är äldre eftersom risken för biverkningar då är

   högre.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Kontakta din läkare om du blir gravid under

   användningen av Meloxicam 2care4. Under

   graviditetens första 6 månader kan din läkare

   ordinera detta läkemedel vid behov om det är

   nödvändigt.


   Använd inte detta läkemedel under graviditetens

   sista 3 månader eftersom meloxikam kan ha

   allvarliga effekter på ditt barn, särskilt på hjärta,

   lungor och njurar, även vid bara en dos.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.

   Amning

   Detta läkemedel ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Meloxicam 2care4 kan eventuellt påverka din

   förmåga att köra bil och hantera maskiner, pga

   möjlig yrsel, trötthet och synstörningar som

   biverkan av behandlingen. Om du upplever

   sådana biverkningar, kör inte bil och använd inte

   maskiner till dess att biverkningarna avklingat.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du

   är i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på grund

   av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Meloxicam 2care4:

   Meloxicam 2care4 innehåller laktos

   Meloxicam 2care4 innehåller laktos. Om du inte

   tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare

   innan du tar denna medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Meloxicam 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.

   Informera alltid din läkare eller apotekspersonal

   om du tar eller har tagit något av följande

   läkemedel:

   • Andra NSAID-preparat

   • Läkemedel som förhindrar blodkoagulering

   • Läkemedel som löser upp blodproppar

   (trombolytisk medicin)

   • Läkemedel för behandling av hjärt- och

   njursjukdomar

   • Kortikosteroider

   • Ciklosporin – används efter organ-

   transplantationer,

   eller för behandling av

   allvarliga hudåkommor, ledgångreumatism eller

   nefrotiskt syndrom (njurskada)

   • Diuretika (vätskedrivande mediciner). Din

   doktor kan övervaka din njurfunktion om du

   använder diuretika

   • Litium – används för att behandla psykiska

   sjukdomar

   • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

   – används för att behandla depressioner

   • Metotrexat – används vid behandling av

   tumörer, allvarliga hudåkommor eller

   ledgångsreumatism

   • Kolestyramin – används huvudsakligen för att

   sänka kolesterolnivån

   • Om du är kvinna och använder spiral

   (intrauterina inlägg).


   Samtidig behandling med andra anti-

   inflammatoriska

   läkemedel eller läkemedel som

   förebygger eller bryter ner blodproppar kan öka

   risken för sår i magtarmkanalen, blödningar och

   skador på slemhinnan i mage och tarm. Av detta

   skäl rekommenderas inte samtidig användning av

   Meloxicam 2care4 och dessa läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER MELOXICAM 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den för

   dig. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker. Rekommenderade doser beskrivs

   nedan.


   Detta läkemedel ska sväljas. Du ska ta hela din

   dagliga dos vid ett tillfälle tillsammans med

   vatten eller annan vätska, i samband med måltid.


   Rekommenderad dos är:

   Vid skov av artros: 1 tablett à 7,5 mg per dag.

   Dosen kan vid behov höjas till 15 mg en gång per

   dag efter läkarens inrådan (2 tabletter à 7,5 mg

   eller 1 tablett à 15 mg).


   Vid ledgångsreumatism: 1 tablett à 15 mg en gång

   dagligen (eller 2 tabletter à 7,5 mg). Dosen kan

   vid behov minskas till 1 tablett à 7,5 mg en gång

   per dag.


   Vid stelhet i ryggraden: 1 tablett à 15 mg en gång

   dagligen (eller 2 tabletter à 7,5 mg). Dosen kan

   vid behov minskas till 1 tablett à 7,5 mg en gång

   per dag.


   Maximal dygnsdos är 15 mg och ska inte

   överskridas.


   Meloxicam 2care4 ska inte ges till barn och

   ungdomar under 16 års ålder.


   Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du

   är osäker på hur du ska ta läkemedlet eller om du

   upplever att effekten av Meloxicam 2care4 är för

   stark eller svag.


   Detta läkemedel finns i andra styrkor och

   beredningsformer om denna inte skulle passa just

   din behandling.


   Äldre patienter och patienter med nedsatt njureller

   leverfunktion

   För äldre patienter rekommenderas en dos på 7,5

   mg dagligen vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism

   och stelhet i ryggraden. Även patienter

   med hög risk för biverkningar bör ha en startdos

   på 7,5 mg dagligen.


   Om du har allvarligt nedsatt njurfunktion och

   genomgår dialys bör den maximala dygnsdosen av

   Meloxicam 2care4 vara 7,5 mg.

   Om du använder mera Meloxicam 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av Meloxicam

   2care4

   Symptom på överdos är vanligtvis begränsade

   till sänkt medvetandegrad, trötthet, illamående,

   kräkningar och magsmärtor. Symptomen går i

   regel över då de behandlas. Allvarlig överdos

   kan dock ge allvarliga biverkningar (se avsnitt 4,

   nedan).

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller

   om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Om du glömt att ta Meloxicam 2care4:

   Om du har glömt att ta Meloxicam 2care4

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser

   du glömt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte få

   dem.


   Sluta ta meloxikam och kontakta en läkare

   eller närmaste sjukhus omedelbart om du

   märker:

   Eventuella allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner),

   som kan förekomma i form av:

   • Hudreaktioner, såsom klåda (pruritus),

   blåsbildning eller fjällning av huden, som kan

   vara svår (Steven-Johnsons syndrom och toxisk

   epidermal nekrolys), skador i mjuka vävnader

   (slemhinnelesioner) eller erythema multiforme.

   Erythema multiforme är en allvarlig allergisk

   reaktion som orsakar fläckar, röda ränder

   eller lilafärgning eller områden med blåsor på

   huden. Det kan också påverka mun, ögon och

   andra fuktiga kroppsytor.

   • Svullnad av hud eller slemhinnor, såsom

   svullnad runt ögonen, ansikte och läppar, mun

   eller hals som möjligen gör det svårare att

   andas, svullna vrister eller ben

   • Andfåddhet eller astmaanfall

   • Inflammation i levern (hepatit). Detta kan

   orsaka symtom som:

   – gulfärgning av huden eller ögon (gulsot)

   – smärta i buken

   – aptitlöshet.


   Eventuella biverkningar från mag-tarmkanalen, i

   synnerhet:

   • Blödning (som ger svartfärgad avföring)

   • Sår i matsmältningskanalen (som orsakar

   buksmärta).

   Blödning i mag-tarmkanalen (gastrointestinala

   blödningar), sårbildning eller bildandet av ett hål

   i mag-tarmkanalen (perforation) kan ibland vara

   allvarligt och potentiellt livshotande, särskilt hos

   äldre.

   Om du tidigare har haft några symptom från

   mag-tarmkanalen på grund av långvarig

   användning av NSAID-preparat, kontakta genast

   din läkare, speciellt om du är äldre. Din läkare kan

   övervaka ditt tillfrisknande medan behandlingen

   pågår.

   Om du drabbas av synrubbningar kör inte bil eller

   använd maskiner.


   Allmänna biverkningar av icke-steroida

   antiinflammatoriska läkemedel (NSAID):

   Användning av vissa icke-steroida antiinflammatoriska

   läkemedel (NSAID) kan vara

   förenad med en liten ökad risk för tilltäppning av

   arteriella kärl (arteriella trombotiska händelser),

   t.ex. hjärtattack

   (hjärtinfarkt) eller stroke

   (slaganfall), särskilt vid höga doser och vid

   långtidsbehandling.


   Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck

   (hypertoni) och hjärtsvikt har rapporterats i

   samband med NSAID-behandling.


   De vanligaste observerade biverkningarna som

   påverkar mag-tarmkanalen är:

   • Sår i magsäcken och övre delen av tunntarmen

   • Ett hål i tarmväggen (perforation) eller

   blödning i mag-tarmkanalen (ibland dödlig,

   särskilt hos äldre).


   Följande biverkningar har rapporterats efter

   administrering av NSAID:

   • Illamående och kräkningar

   • Lös avföring (diarré)

   • Ökad gasbildning

   • Förstoppning

   • Matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • Buksmärtor

   • Svartfärgad avföring på grund av blödning i

   mag-tarmkanalen

   • Kräkningar av blod

   • Inflammation med bildande av sår i munnen

   • Försämring av inflammation i tjocktarmen

   (försämring av kolit)

   • Försämring av inflammation i mag-tarmkanalen

   (försämring av Crohns sjukdom).


   Inflammation i magen (gastrit) har observerats

   mer sällan.


   Biverkningar av meloxikam:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10

   personer):

   • Matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • Illamående eller kräkningar

   • Buksmärtor

   • Förstoppning

   • Ökad gasbildning

   • Lös avföring (diarré).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   personer):

   • Huvudvärk.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   100 personer):

   • Yrsel

   • En känsla av att det snurrar (vertigo)

   • Överdriven trötthet

   • Anemi (minskning av det röda pigmentet

   hemoglobin i blodet)

   • Förhöjt blodtryck (hypertoni)

   • Rodnad (tillfällig rodnad i ansiktet och på

   halsen)

   • Natrium-och vattenretention

   • Ökade kaliumnivåer. Detta kan leda till

   symptom som:

   – förändringar i din hjärtrytm (arytmi)

   – hjärtklappning (när du känner dina hjärtslag

   mer än vanligt)

   – muskelsvaghet

   • Rapningar

   • Inflammation i magen (gastrit)

   • Blödning i mag-tarmkanalen

   • Inflammation i munslemhinnan

   • Akuta allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner)

   • Klåda

   • Hudutslag

   • Svullnad orsakad av vätskeansamling (ödem),

   inklusive svullna fotleder / ben

   • Plötslig svullnad av hud eller slemhinnor, såsom

   svullnad runt ögonen, ansikte, läppar, mun

   eller hals, som kan orsaka andningsvårigheter

   (angioneurotiskt ödem)

   • Tillfälliga störningar i leverfunktionstester

   (t.ex. förhöjda leverenzymvärden som

   transaminaser eller en ökning av gallpigmentet

   bilirubin). Din läkare kan upptäcka dessa med

   hjälp av ett blodprov.

   • Störning i njurfunktionstester (t ex förhöjda

   kreatinin- eller ureanivåer).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

   personer):

   • Påverkan av humöret

   • Mardrömmar

   • Onormalt antal blodkroppar, inklusive:

   – onormal differentialräkning

   – minskat antal vita blodkroppar

   – minskat antal blodplättar

   Dessa effekter kan leda till ökad risk för

   infektion och symtom såsom blåmärken eller

   näsblod.

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Hjärtklappning

   • Sår i magen eller övre delen av tunntarmen

   • Inflammation i matstrupen

   • Akut astma (sett hos personer som är allergiska

   mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID)

   • Hudutslag, som kan vara livshotande (Stevens-

   Johnsons syndrom och toxisk epidermal

   nekrolys) har rapporterats (se avsnitt 2)

   • Nässelutslag (urtikaria)

   • Synstörningar inklusive:

   – dimsyn

   – konjunktivit (inflammation i ögongloben

   eller ögonlocken)

   • Inflammation i tjocktarmen (kolit).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 personer):

   • Blåsbildning i huden och erythema multiforme.

   Erythema multiforme är en allvarlig allergisk

   reaktion som orsakar fläckar, röda ränder eller

   lilafärgning eller områden med blåsor på huden.

   Det kan också påverka mun, ögon och andra

   fuktiga kroppsytor.

   • Inflammation i levern (hepatit). Detta kan

   orsaka symtom såsom:

   – gulfärgning av hud eller ögon (gulsot)

   – smärta i buken

   – aptitlöshet

   • Akut njursvikt, särskilt hos patienter med

   riskfaktorer såsom kärlsjukdomar, diabetes eller

   njursjukdom

   • Ett hål i tarmväggen (perforation).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

   tillgängliga data):

   • Förvirring

   • Desorientering

   • Andnöd och hudreaktioner (anafylaktiska/

   anafylaktoida reaktioner) utslag orsakade

   av exponering för solljus (ljuskänslighetsreaktioner)

   • Hjärtsvikt har rapporterats i samband med

   NSAID-behandling

   • Fullständig förlust av vissa typer av vita

   blodkroppar (agranulocytos), särskilt hos

   patienter som tar meloxikam tillsammans med

   andra läkemedel som är potentiella hämmare,

   nedsättande eller nedbrytande för en

   komponent i benmärgen (myelotoxiska

   läkemedel). Detta kan orsaka:

   – plötslig feber

   – halsont

   – infektioner.


   Biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska

   läkemedel (NSAID), men som

   ännu inte setts vid behandling med meloxikam:

   • Förändringar i njurstrukturen som resulterar i

   akut njursvikt

   • Mycket sällsynta fall av njurinflammation

   (interstitiell nefrit)

   • Celldöd i njurarna

   • Protein i urinen


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan

   också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar kan

   du bidra till att öka informationen om läkemedels

   säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV MELOXICAM 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på

   blisterkartan och kartongen efter utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-05-03

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Meloxicam 2care4

  Tablett 15 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 439236
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  248,39 kr

  Jämförspris: 8,28 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?