Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Dopharma Research B.V.

   Zalmweg 24

   4941 VX Raamsdonksveer

   NEDERLÄNDERNA

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Dopharma B.V.

   Zalmweg 24

   4941 VX Raamsdonksveer

   NEDERLÄNDERNA

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Melovem, 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning, nötkreatur, svin och häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Meloxikam 20 mg

   Hjälpämnen:

   Etanol 150 mg

   Klar, gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

   För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

   Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritisagalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

   Häst:

   Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till hästar yngre än 6 veckor. Använd inte till dräktiga och lakterande ston.

   Använd inte till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar. Det samma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar. Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   6. BIVERKNINGAR

   Subkutan, intramuskulär likväl som intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

   På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.

   I mycket sällsynta fall har allvarliga anafylaktiska reaktioner observerats (inklusive dödsfall). Dessa reaktioner bör behandlas symptomatiskt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, svin och häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur:

   En enstaka subkutan eller intravenösinjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling.

   Svin:

   En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

   Häst:

   En intravenösinjektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   När en grupp djur behandlas skall en uppdragningskanyl användas för att undvika för många stick genom proppen.

   Maximalt antal genomstickningar bör begränsas till 20.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur:

   kött och slaktbiprodukter: 15 dagar

   mjölk: 5 dagar

   Svin:

   kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Häst:

   kött och slaktbiprodukter: 5 dagar

   Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Skyddas mot frost

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Melovem 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta.

   Enbart Melovem ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.

   Försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet. Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig, skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.

   Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Dräktighet och digivning

   Nötkreatur och svin: Kan ges under dräktighet och digivning.

   Häst: Använd inte till dräktiga och lakterande ston.

   Andra läkemedel och Melovem

   Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

   Överdosering

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   13-02-2014

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Pappkartong med 1 ofärgad glasflaska för injektion innehållande 50 ml, 100 ml eller 250 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Melovem

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 168465
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  228,50 kr

  Jämförpris: 2,29 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?