Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Medikinet®

   20 mg tabletter metylfenidathydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR MEDIKINET® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER MEDIKINET®
   3. HUR DU ANVÄNDER MEDIKINET®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MEDIKINET®

   Vad innehåller Medikinet® ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid


   Medikinet 20 mg tabletter

   En tablett innehåller 20 mg

   metylfenidathydroklorid, motsvarande 17,30 mg

   metylfenidat.


   Övriga innehållsämnen är:

   mikrokristallin cellulosa

   pregelatiniserad majsstärkelse

   kalciumvätefosfatdihydrat

   laktosmonohydrat

   magnesiumstearat


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,

   Tillverkare

   MEDICE Arzneimittel Püttel GmbH & Co. KG,

   Iserlohn, Tyskland


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR MEDIKINET® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Medikinet 20 mg tabletter

   Vita runda tabletter präglade med ”L”. Tabletten kan

   delas i två halvor.

   Förpackningsstorlek: 30 tabletter

   Kartong med tabletter i blisterförpackning

   bestående av PVC/PE/PVdC, och förseglade med

   aluminiumfolie.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.


   Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning II.

   Vad används dåMedikinet® för?

   Vad används det för

   Medikinet används för behandling av

   beteendestörningar som kallas ADHD (Attention

   Deficit Hyperactivity Disorders)

   • hos barn och ungdomar mellan 6 och 18 år.

   • efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder

   har prövats. Behandlingar som

   samtalsterapi och beteendeterapi.

   Medikinet ska inte användas för behandling av barn

   under 6 år eller hos vuxna med ADHD. Säkerhet och

   fördelar med behandlingen har inte fastställts hos

   denna patientgrupp.


   Hur fungerar det

   Medikinet förbättrar aktiviteten i vissa delar

   av hjärnan som är underaktiva. Läkemedlet kan

   förbättra uppmärksamhet, koncentration och

   minska impulsivitet.


   Läkemedlet används som en del av ett

   behandlingsprogram, som vanligen består av:

   • psykologiska,

   • utbildningsmässiga och

   • sociala åtgärder.


   Behandling med Medikinet får endast initieras av

   och användas under överinseende av läkare som

   är specialiserad på beteendestörningar hos barn

   och/eller ungdomar. Trots att det inte finns något

   botemedel för ADHD kan den hanteras med hjälp av

   behandlingsprogrammet.


   Om ADHD

   Barn och ungdomar med ADHD kännetecknas av att

   de:

   • har svårt att sitta stilla

   • har koncentrationssvårigheter.

   Det är inte deras fel om de inte klarar av det.


   Många barn och ungdomar kämpar för att klara

   av dessa saker. Hos personer med ADHD kan det

   emellertid orsaka problem i vardagen. Barn och

   ungdomar med ADHD kan ha inlärningssvårigheter

   och svårt att göra sina hemläxor. De har svårt att

   uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra

   platser.

   ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och

   ungdomar.


   Metylfenidathydroklorid som finns i Medikinet

   kan också vara godkänt för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och

   följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MEDIKINET®

   Använd inte Medikinet®:

   Ta inte Medikinet om du eller ditt barn:

   – är allergisk mot metylfenidathydroklorid eller

   något annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6)

   – har sköldkörtelproblem

   – har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   – har tumör i binjuren (feokromocytom),

   – har en ätstörning, som gör att man inte känner

   sig hungrig eller inte vill äta, som anorexia

   nervosa,

   – har mycket högt blodtryck eller förträngningar

   i blodkärlen, vilket kan ge upphov till smärtor i

   armar och ben,

   – har eller har haft hjärtproblem t.ex. hjärtinfarkt,

   oregelbunden hjärtrytm, smärtor och obehag

   i bröstkorgen, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller

   medfödda hjärtproblem

   – har haft sjukdomar i hjärnans blodkärl som

   stroke, svullnad och försvagad del av blodkärl


   (aneurysm), förträngningar eller blockerade

   blodkärl eller inflammation i blodkärl (vaskulit),

   – tar eller har under de senaste 14 dagarna tagit

   läkemedel mot depression, s.k. monoaminoxidashämmare

   (MAO-hämmare) (se Andra läkemedel

   och Medikinet)

   - har psykiatriska problem som:

   – psykopatiska eller borderline

   personlighetsförändringar

   – onormala tankar eller syner eller en sjukdom

   som kallas schizofreni

   – tecken på allvarliga humörstörningar som:

   – självmordstankar,

   – svår depression, känner stor sorgsenhet,

   känsla av värdelöshet och hopplöshet

   – manisk, är ovanligt upprymd, överaktiv eller

   ohämmad.


   Ta inte Medikinet om något av ovan gäller för dig

   eller ditt barn. Om du är osäker tala med läkare

   eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar

   Medikinet, eftersom dessa tillstånd kan försämras.

   Var särskilt försiktig med Medikinet®:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du eller ditt barn använder

   Medikinet om du eller ditt barn

   • har lever- eller njurproblem,

   • har problem med att svälja eller inte kan svälja

   hela tabletter,

   • har en förträngning eller ett hinder i

   magtarmkanalen

   • har haft kramper (krampanfall, epilepsi) eller

   onormalt EEG (elektroencefalogram),

   • har under någon period missbrukat eller

   varit beroende av alkohol, läkemedel eller

   “partydroger”.

   • är kvinna och har börjat menstruera (se avsnitt

   Graviditet och amning),

   • har motoriska eller verbala tics

   (svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon

   del av kroppen eller upprepade ljud och ord),

   • har högt blodtryck,

   • har ett hjärtproblem som inte nämns i avsnittet

   ”Ta inte” ovan

   • har en psykisk sjukdom som inte nämns i

   avsnittet ”Ta inte” ovan. Andra psykiska

   sjukdomar kan vara:

   - humörsvängningar (från manisk till

   deprimerad, kallas bipolär sjukdom)

   - uppvisar aggressivt eller fientligt beteende,

   eller förvärrad aggressivitet

   - ser, hör eller känner saker som inte finns

   (hallucinationer),

   - tror på saker som inte är sanna

   (vanföreställningar),

   - känner sig osedvanligt misstänksam

   (paranoia),

   - känner sig upprörd, ångestladdad eller spänd,

   - känner sig deprimerad eller skyldig,


   Berätta för läkaren innan behandlingen påbörjas

   om något av de ovannämnda tillstånden eller

   symtomen gäller för dig eller ditt barn. Eftersom

   dessa tillstånd kan försämras av Medikinet. Läkaren

   kommer att kontrollera hur läkemedlet påverkar dig

   eller ditt barn.


   Kontroller som läkaren kommer att göra innan

   behandling med Medikinet påbörjas:

   För att kunna avgöra om Medikinet är rätt

   läkemedel för dig eller ditt barn, kommer läkaren

   att diskutera följande med er:

   • eventuell medicinering som du eller ditt barn tar.

   • om det finns en historia av plötsliga ouppklarade

   dödsfall i familjen.

   • om det finns något annat medicinskt tillstånd

   (t.ex. hjärtproblem) som du, ditt barn eller er

   familj kan ha.

   • hur du eller ditt barn känner er, t.ex. överdrivet

   känslosam, har konstiga tankar eller har haft

   några sådana känslor i det förflutna.

   • om tics förekommer inom familjen

   (svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon

   del av kroppen eller upprepade ljud och ord),

   • om du eller ditt barn eller någon annan

   familjemedlem har eller har haft något

   problem relaterat till mental hälsa eller

   beteendestörningar.

   Läkaren kommer särskilt att diskutera om

   du eller ditt barn löper risk att drabbas av

   humörsvängningar (från att vara manisk till att

   bli deprimerad - kallas bipolärsjukdom). I detta

   ingår en genomgång av mental hälsa, inklusive

   förekomsten av självmord, bipolär störning och

   depression inom familjen.

   Det är viktigt att du lämnar så mycket information

   du kan. Det underlättar för läkaren att avgöra om

   Medikinet är rätt läkemedel för dig eller ditt barn.

   Läkaren kan komma att fatta beslut om att det

   behövs fler medicinska undersökningar innan du

   eller ditt barn behandlas med detta läkemedel

   Undersökningar

   Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid tester

   för drogmissbruk.

   Intag av Medikinet® med mat och dryck:

   Att ta Medikinet med mat kan lindra buksmärtor,

   illamående eller kräkningar.


   Medikinet med alkohol

   Drick inte alkohol under behandling med detta

   läkemedel, eftersom alkohol kan förvärra

   läkemedlets biverkningar. Tänk på att mat och

   läkemedel kan innehålla alkohol.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Det är inte känt om metylfenidathydroklorid

   påverkar ditt ofödda barn. Tala med läkare eller

   apotekspersonal innan användning av Medikinet om

   du eller din dotter:

   – är sexuellt aktiv. Läkaren kommer att diskutera

   preventivmedel.

   – är gravid eller tror att du eller din dotter kan vara

   gravid. Läkaren kommer att avgöra om Medikinet

   ska användas.

   – ammar eller planerar att amma. Det finns

   ofullständiga uppgifter som tyder på att

   metylfenidathydroklorid förs över till bröstmjölk.

   Därför kommer läkaren att avgöra om amning kan

   ske under behandling med Medikinet.

   Amning

   Graviditet och amning

   Det är inte känt om metylfenidathydroklorid

   påverkar ditt ofödda barn. Tala med läkare eller

   apotekspersonal innan användning av Medikinet om

   du eller din dotter:

   – är sexuellt aktiv. Läkaren kommer att diskutera

   preventivmedel.

   – är gravid eller tror att du eller din dotter kan vara

   gravid. Läkaren kommer att avgöra om Medikinet

   ska användas.

   – ammar eller planerar att amma. Det finns

   ofullständiga uppgifter som tyder på att

   metylfenidathydroklorid förs över till bröstmjölk.

   Därför kommer läkaren att avgöra om amning kan

   ske under behandling med Medikinet.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Du eller ditt barn kan drabbas av yrsel, svårighet

   att fokusera blicken eller dimsyn vid behandling

   med Medikinet. Inträffar det kan det vara farligt

   att utföra sådana aktiviteter som framföra fordon,

   använda maskiner, rida, cykla eller klättra i träd.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns

   i andra avsnitt. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med din

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Medikinet®:

   Medikinet tabletter innehåller laktos

   Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter,

   skall du tala med läkare innan du eller ditt barn

   använder detta läkemedel.


   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Medikinet

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller

   ditt barn tar, har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.

   Ta inte Medikinet om du eller ditt barn:

   – tar s.k. monoaminoxidashämmare (MAOhämmare)

   mot depression, eller har tagit

   MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

   Samtidigt intag av MAO-hämmare och Medikinet

   kan orsaka plötslig blodtryckshöjning.


   Om du eller ditt barn samtidigt tar andra läkemedel

   kan Medikinet påverka effekten av dessa eller

   orsaka biverkningar. Om du eller ditt barn tar något

   av följande läkemedel, kontrollera med läkare eller

   apotekspersonal innan ni tar Medikinet:

   • läkemedel mot depression

   • läkemedel mot svåra psykiatriska sjukdomar

   • läkemedel mot epilepsi

   • läkemedel mot högt eller lågt blodtryck

   • vissa hostmediciner och medel mot

   förkylningar som kan påverka blodtrycket. Det

   är viktigt att rådfråga apotekspersonalen när

   du köper någon sådan produkt.

   • blodförtunnande läkemedel som förhindrar

   blodproppar.


   Känner du dig osäker på om något av läkemedlen

   du eller ditt barn tar tillhör listan ovan, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan ni tar Medikinet.


   Operation

   Tala om för läkaren om du eller ditt barn skall

   genomgå en operation. Medikinet ska inte tas på

   operationsdagen ifall ett visst narkosläkemedel

   används. Det finns annars risk för plötslig höjning

   av blodtrycket under operationen.

   3. HUR DU ANVÄNDER MEDIKINET®

   Doseringsanvisning

   Hur mycket ska man ta

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

   eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den högsta dygnsdosen är 60 mg.


   • Läkaren kommer troligen att börja

   behandlingen med en låg dos Medikinet på

   5 mg en eller två gånger dagligen (till frukost

   och lunch) och stegvis öka dosen efter behov.

   • Läkaren kommer att tala om vilken styrka på

   tabletterna som ska tas varje dag.

   • Den sista dosen skall i allmänhet inte ges inom

   4 timmar före sänggående för att undvika

   insomningsvårigheter.


   Läkaren kommer att göra vissa kontroller

   • innan du eller ditt barn påbörjar behandlingen,

   för att säkerställa att Medikinet är säkert och

   har fördelar

   • efter att behandlingen har påbörjats, minst

   var 6:e månad, eventuellt mer ofta. Kontroller

   kommer också att göras vid ändring av dosen

   • kontrollerna omfattar följande:

   - kontroll av aptit

   - mätning av längd och vikt

   - mätning av blodtryck och puls

   - bedömning av sinnesstämning, tankar

   eller andra ovanliga känslor. Om dessa har

   förvärrats efter att Medikinetbehandlingen

   har påbörjats.


   Administrering

   När och hur man ska ta

   Läkemedlet är avsett att tas via munnen.

   Tabletterna kan sväljas tillsammans med ett glas

   vatten. Tabletterna kan delas i två delar vid behov.

   Ta tabletterna tillsammans med mat eller efter

   måltid.

   Om ingen förbättring sker efter 1 månads

   behandling

   Om du eller ditt barn inte mår bättre, tala med

   läkaren. Läkaren kan besluta att ge en annan

   behandling.


   Långtidsbehandling

   Behandling med Medikinet behöver inte vara för

   alltid. Om behandling med Medikinet pågår i mer än

   ett år bör läkaren avbryta behandlingen under en

   kort tid, det skulle kunna göras under ett skollov.

   Det är för att kontrollera om läkemedlet fortfarande

   behövs.


   Felaktig användning av Medikinet

   Om Medikinet inte används som det ska kan det

   orsaka onormalt beteende. Det kan också vara tecken

   på tolernansutveckling för läkemedlet. Berätta för

   läkaren om du eller ditt barn någonsin missbrukat

   eller varit beroende av alkohol, läkemedel eller

   droger.


   Om du använder mera Medikinet® än du borde:

   Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av

   Medikinet

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning. Berätta för dem hur

   många tabletter som har tagits.


   Tecken på akut överdos kan omfatta följande:

   kräkningar, upphetsning, skakningar, ökade

   okontrollerade rörelser, muskelryckningar,

   konvulsioner (som kan följas av koma), eufori,

   förvirring, hallucinationer (ser, känner eller hör

   saker som inte finns), svettningar, hudrodnad,

   huvudvärk, hög feber, förändringar av pulsen

   (långsam, snabb eller oregelbunden), högt

   blodtryck, utvidgade pupiller och torra slemhinnor i

   näsa och mun.


   Om du glömt att ta Medikinet®:

   Om du eller ditt barn har glömt att ta Medikinet

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd

   dos. Om du eller ditt barn glömt en dos, ta nästa

   dos vid ordinarie tidpunkt.


   Effekter som kan uppträda när behandling med Medikinet® avslutas:

   Om du eller ditt barn slutar att ta Medikinet

   Om du eller ditt barn plötsligt slutar ta läkemedlet

   kan ADHD symtomen återkomma eller biverkningar

   som depression kan uppstå. Läkaren sänker stegvis

   mängden läkemedel som tas varje dag, innan

   behandlingen avslutas helt. Tala med läkaren innan

   du avbryter behandlingen med Medikinet.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel, kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare behöver

   inte få dem. Läkaren berättar för dig om dessa

   biverkningar.


   En del biverkningar kan vara allvarliga. Får du

   någon av biverkningarna nedan, sök läkarvård

   omgående:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   användare)

   • hjärtklappning (oregelbunden hjärtrytm)

   • humörsvängningar eller

   personlighetsförändringar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   100 användare)

   • självmordstankar

   • ser, känner eller hör saker som inte är verkliga,

   tecken på psykos

   • okontollerat tal och okontollerade

   kroppsrörelser (Tourette’s synddrom)

   • tecken på allergi, som utslag, klåda eller

   nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar och

   tunga eller andra delar av kroppen, andnöd,

   väsande eller svårighet att andas


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000

   användare)

   • känsla av att vara ovanligt exalterad, överaktiv

   och ohämmad (manisk)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1

   av 10000 användare)

   • hjärtattack

   • kramper (epileptiskt anfall, konvulsioner)

   • hudflagning eller röda, blåaktiga utslag

   • muskelkramper som inte kan kontrolleras och

   påverkar ögon, huvud, nacke, kroppen och

   nervsystemet p.g.a. tillfällig minskning av

   blodtillförseln till hjärnan

   • förlamning eller rörelse- och synsvårigheter,

   talsvårigheter (kan vara tecken på påverkan av

   blodkärl i hjärnan)

   • sänkning av antalet blodkroppar (röda, vita

   och trombocyter) som kan göra dig mer

   mottaglig för infektioner och att lättare få

   blödningar och blåmärken

   • plötslig höjning av kroppstemperaturen,

   mycket högt blodtryck och svåra kramper

   (neuroleptisk malignt syndrom). Det har inte

   med säkerhet fastställts om denna biverkan

   orsakas av Medikinet eller av andra läkemedel

   som tas samtidigt med Medikinet.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal

   användare)

   • återkommande vanföreställningar

   • oförklarade svimningar, bröstsmärta, andnöd

   (kan vara tecken på hjärtsjukdom)


   Får du någon av biverkningarna ovan, sök läkarvård

   omgående.


   Övriga biverkningar är följande, blir någon

   av dessa allvarliga, tala med läkare eller

   apotekspersonal:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • nervositet

   • sömnlöshet


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp

   till 1 av 100 användare)

   • ledvärk

   • muntorrhet

   • feber

   • håravfall

   • onormalt sömning och trött

   • aptitlöshet eller nedsatt aptit

   • klåda, utslag eller nässelutslag

   • hosta, ont i hals eller näsa och irritation i

   strupen

   • högt blodtryck, snabb hjärtrytm (takykardi)

   • yrsel, okontrollerade rörelser, hyperaktiv

   • aggressivitet, agitation, oro, depression,

   irritabilitet och beteendestörning

   • magsmärtor, diarre, illamående, obehagskänsla

   i magen och sjukdomskänsla


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 100 användare)

   • förstoppning

   • obehagskänsla i bröstet

   • blod i urinen

   • skakningar eller darrningar

   • dubbelseende eller dimsyn

   • muskelvärk, muskelryckningar

   • andnöd eller bröstsmärta

   • förhöjning av levervärden (upptäcks med

   blodprover)

   • vrede, rastlöshet eller gråtmildhet, extremt

   medveten av omgivningen, sömnsvårgheter


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp

   till 1 av 1000 användare)

   • förändrad sexuell lust

   • förvirring

   • vidgade pupiller, synsvårigheter

   • bröstsvullnad hos män

   • överdriven svettning, hudrodnad, röda

   upphöjda hudutslag


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma

   hos upp till 1 av 10000 användare)

   • hjärtattack

   • plötslig död

   • muskelkramper

   • små röda fläckar på huden

   • inflammation eller tilltäppning av blodkärl i

   hjärnan

   • onormal leverfunktion, inklusive leversvikt och

   koma

   • förändrade lever- och blodvärden

   • självmordsförsök, störda tankar, känslolös,

   upprepade tvångshandlingar, tvångstankar

   kring enstaka saker

   • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och

   färgändring (från vita till blå, sedan röda) vid

   kyla (Raynauds syndrom)


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal

   användare)

   • migrän

   • mycket hög feber

   • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

   • svåra kramper (grand mal konvulsioner)

   • vanföreställningar, förvirring

   • svåra magsmärtor, ofta samtidig med

   illamående och kräkningar

   • förändringar i hjärnans blodkärl (stroke,

   inflammation och tilltäppning av hjärnans

   blodkärl)

   • torr hud

   • erektil dysfunktion

   • snabbt osammanhängande prat


   Påverkan på tillväxt

   Används metylfenidathydroklorid i mer än ett år kan

   det leda till en långsammare tillväxt hos vissa barn.

   Färre än 1 av 10 barn drabbas.

   • Långsammare viktuppgång och tillväxt kan

   förekomma.

   • Läkaren kommer att noggrant följa din eller

   ditt barns utveckling med avseende på längd

   och vikt och hur du eller ditt barn äter.

   • Om du eller ditt barn inte växer som förväntat

   kan behandlingen med Medikinet stoppas

   under en kort tid.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

   att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   SE-751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. FÖRVARING AV MEDIKINET®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för

   barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blistret

   och på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet

   är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

   kastar läkemdel som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-14

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Medikinet

  Tablett 20 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 495825
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  146,52 kr

  Jämförspris: 4,88 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?