Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Maviret

   100 mg/40 mg filmdragerade tabletter
   glekaprevir/pibrentasvir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersona. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Maviret är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Maviret
   3. Hur du tar Maviret
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Maviret ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Maviret är och vad det används för

   Maviret är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna och ungdomar (12 till yngre än 18 år gamla) med långvarig (”kronisk”) hepatit C (en infektionssjukdom som drabbar levern, orsakad av hepatit C-viruset). Det innehåller de aktiva substanserna glekaprevir och pibrentasvir.

   Maviret fungerar genom att hindra hepatit C-viruset från att föröka sig och infektera nya celler. Det gör att infektionen i kroppen läker ut.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Maviret

   Ta inte Maviret om:

   • du är allergisk mot glekaprevir, pibrentasvir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

   • du har svåra leverproblem utöver hepatit C.

   • du tar något av följande läkemedel:

    • atazanavir (mot HIV-infektion)

    • atorvastatin eller simvastatin (för att sänka kolesterolet i blodet)

    • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon (används vanligen mot epilepsi)

    • dabigatranetexilat (för att förhindra blodproppar)

    • läkemedel som innehåller etinylestradiol (såsom preventivmedel, inklusive vaginalringar och p-piller)

    • rifampicin (mot infektioner)

    • johannesört (Hypericum perforatum), (växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet).

   Ta inte Maviret om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Maviret.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare om du har något av följande, eftersom du kan behöva kontrolleras oftare:

   • leverproblem utöver hepatit C

   • har eller tidigare har haft en hepatit B-virusinfektion

   • diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Maviret. Hos vissa diabetespatienter har blodsockernivåerna sjunkit (hypoglykemi) efter att behandling med läkemedel så som Maviret har påbörjats.

   Blodprover

   Din läkare kommer att ta blodprover innan, under och efter din behandling med Maviret. Detta för att läkaren ska kunna avgöra om:

   • du kan ta Maviret och hur länge

   • din behandling har fungerat som den ska och du inte längre bär på hepatit C-virus.

   Barn

   Ge inte detta läkemedel till barn under 12 års ålder. Användning av Maviret hos barn under 12 års ålder har ännu inte studerats.

   Andra läkemedel och Maviret

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du tar Maviret om du tar något av läkemedlen i tabellen nedan. Läkaren kan behöva ändra din dos av dessa läkemedel.

   Läkemedel du måste berätta för din läkare om innan du tar Maviret

   Läkemedel

   Syfte med läkemedlet

   ciklosporin, takrolimus

   för att hämma immunförsvaret

   darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir

   mot HIV-infektion

   digoxin

   mot hjärtproblem

   fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

   för att sänka kolesterolet i blodet

   warfarin och andra liknande läkemedel*

   för att förhindra blodproppar

   *Din läkare kan behöva ta blodprov oftare för att kontrollera hur bra ditt blod kan levra sig (koagulera).

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Maviret.

   Graviditet och preventivmedel

   Effekten av Maviret under graviditet är inte känd. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel eftersom användning av Maviret inte rekommenderas under graviditet. Preventivmedel som innehåller etinylestradiol får inte användas tillsammans med Maviret.

   Amning

   Tala med läkare innan du tar Maviret om du ammar. Det är inte känt om de två substanserna som Maviret innehåller utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Maviret förväntas inte påverka din förmåga att köra eller använda några verktyg eller maskiner.

   Maviret inehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Maviret

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att berätta för dig hur länge du behöver ta Maviret.

   Hur mycket du ska ta

   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar (12 till <18 år) är tre tabletter Maviret 100 mg/40 mg som ska tas tillsammans, en gång dagligen. Tre tabletter i ett blister är den dagliga dosen.

   Hur du tar

   • Ta tabletterna tillsammans med mat.

   • Svälj tabletterna hela.

   • Tugga inte, krossa inte eller dela inte tabletterna eftersom det kan påverka mängden Maviret i ditt blod.

   Om du kräks efter att du tagit Maviret kan det påverka mängden Maviret i ditt blod. Det kan göra att Maviret fungerar sämre.

   • Om du kräks mindre än 3 timmar efter du tog Maviret, ta en dos till.

   • Om du kräks mer än 3 timmar efter du tog Maviret behöver du inte ta en dos till förrän det är dags för din nästa dos.

   Om du har tagit för stor mängd av Maviret

   Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen, ska du omedelbart kontakta läkare eller åka till närmaste sjukhus. Ta med läkemedelsförpackningen så att du kan visa läkaren vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Maviret

   Det är viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel.

   Om du missar en dos, ta reda på hur länge sedan du senast skulle ha tagit Maviret:

   • Om du upptäcker att du glömt en dos inom 18 timmar efter att du normalt skulle ha tagit Maviret, ta den dosen så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos vid din vanliga tidpunkt.

   • Om du upptäcker att du glömt en dos 18 timmar eller mer efter att du normalt skulle ha tagit Maviret, vänta och ta nästa dos vid din vanliga tidpunkt. Ta inte dubbel dos (två doser för tätt inpå varandra).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får någon av biverkningarna nedan, tala med läkare eller apotekspersonal:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • känner dig väldigt trött

   • huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • illamående

   • diarré

   • känner dig svag eller orkeslös (asteni)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Maviret ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är glekaprevir och pibrentasvir. En tablett innehåller 100 mg glekaprevir och 40 mg pibrentasvir.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: kopovidon (Typ K 28), vitamin E polyetylenglykolsuccinat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, propylenglykolmonokaprylat (typ II), kroskarmellosnatrium, natriumstearylfumarat.

    • Tablettfilmdragering: hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid, makrogol 3350, röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Maviret tabletter är rosa, avlånga och välvda på båda sidorna (bikonvexa), filmdragerade tabletter med måtten 18,8 mm x 10,0 mm och präglade med ”NXT” på ena sidan.

   Maviret tabletter är förpackade i folieblister som innehåller 3 tabletter vardera. Maviret tillhandahålls i en förpackning med 84 tabletter i 4 kartonger som innehåller 21 filmdragerade tabletter vardera.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   AbbVie AB

   Tel: +46 (0)8 684 44 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11 mars 2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   För att beställa en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Maviret

  Filmdragerad tablett 100 mg/40 mg 84 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 112205
  • Tillverkare: AbbVie AB

  122.834,25 kr

  Jämförpris: 1.462,31 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?