Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Malvitona

   oral lösning
   tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Malvitona är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona
   3. Hur du använder Malvitona
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Malvitona ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Malvitona är och vad det används för

   Malvitona innehåller B-vitaminer samt som uppiggande och aptitstimulerande ämnen även äppelvin och koffein. B-vitaminer ingår som beståndsdelar i de system som reglerar olika stadier av bl.a. socker-, fett-, och proteinomsättningen i kroppen.

   Malvitona används vid förebyggande av B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost.

   Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som ska följas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona

   Använd inte Malvitona

   Om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Malvitona.

   Detta läkemedel innehåller 19,8 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 4700 mg per dos, motsvarande 119 ml öl (5 vol%), eller 50 ml vin (12 vol%) per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Andra läkemedel och Malvitona

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Bör inte användas på grund av alkoholinnehållet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Malvitona kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Malvitona

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för patienten. Rekommenderad dos för vuxna är 30 ml 2 gånger dagligen.

   Om du tagit för stor mängd Malvitona

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Matsmältningsbesvär, illamående, sårbildning på tungan, smakförändring.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Malvitona ska förvaras

   Förvaras i kylskåp (2 °C − 8 °C). Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Flaskan sorterassom glas.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein.

   • Övriga innehållsämnen är propylgallat (konserveringsmedel), äppelvin, etanol (alkoholhalt 15,7% w/v), citronlimett, citronsyramonohydrat, renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Malvitona®

  Oral lösning 700 milliliter Flaska

  • Varunummer: 405795
  • Tillverkare: Meda AB

  218 kr

  Jämförpris: 0,31 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?