Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot

   50 mg/12,5 mg, 100mg/25 mg & 100mg/25mg Tabletter & Depotkapslar

    

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven på detta informationsblad. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT
   3. HUR DU ANVÄNDER MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT

   Vad innehåller Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot ?

   Verksamma ämnen är levodopa och benserazid.


   Madopar Quick mite tabletter 50 mg levodopa, 12,5 mg benserazid

   Madopar Quick tabletter 100mg levodopa, 25 mg benserazid

   Madopar Depot depotkapslar 100 levodopa, 25 mg benserazid


   Dessutom innehåller

   Madopar Quick mite & Madopar Quick tabletter:

   Vattenfri citronsyra, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse

   Madopar Depot depotkapslar:

   mannitol, magnesiumstearat, vattenfritt kalciumvätefosfat, hypromellos, gelatin, talk, vegetabilisk olja, povidon K90, indigokarmin (färgämne E132), titandioxid (färgämne E171), gul järnoxid (färgämne E172).


   Förpackningsstorlekr

   Madopar Quick mite tabletter (vita, cylindriska, plana tabletter med fasade kanter och brytskåra, märkta ROCHE 62.5): glasburkar à 100 st

   Madopar Quick tabletter (vita, cylindriska, plana tabletter med fasade kanter och brytskåra, märkta ROCHE 125): glasburkar à 100 st

   Madopar Depot depotkapslar (blå/gröna kapslar, märkta ROCHE): glasburkar à 100 st.


   Hur verkar Madopar?

   Orsaken till symtomen vid Parkinsons är brist på dopamin i vissa delar av hjärnan. Dopamin är ett ämne som överför nervsignaler.

   Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom och behandlingen måste pågå hela livet. Dopamin måste tillföras för att häva den brist som råder. Dopamin kan inte nå in i hjärnan från övriga delar av kroppen, men det kan däremot levodopa som i hjärncellerna omvandlas till dopamin.

   I Madopar ingår levodopa tillsammans med benserazid, ett ämne som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen men tillåter att omvandlingen sker i hjärnan. Genom detta undviker man till stor del oönslade effekter av dopamin på kroppens övriga organ.

   Madopar lindrar många av de besvär som är utmärkande för Parkinsons sjukdom; skakningar, muskelstelhet, långsamma rörelser och svårighet att påbörja rörelser, sväljsvårigheter, svårighet att hålla balansen, onormalt stor salivutsöndring.

   Madopar Quick mite och Madopar Quick tas snabbt upp i kroppen efter upplösning i vatten, och kan dessutom vara lämplig för dig som har svårt att svälja.

   madopar Depot avger levodopa under en längre tid vid passagen genom magsäck och tarm, vilket ger en jämnare effekt.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd, Croydon, England

   Tillverkare:

   Roche-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåMadopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot för?

   Madopar används vid behandling av Parkinsons sjukdom.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT

   Använd inte Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot:

   Om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen i Madopar Quick, Madopar Quick mite respektive Madopar Depot.

   Madopar skall inte användas av dig som har obehandlade hormonella rubbningar såsom binjuremärgstumörer, förhöjd sköldkörtelfunktion och så kallat Cushings syndrom (ger bland annat ökad mängd fettmängd i ansiktet och på bålen orsakat av överproduktion av binjurebarkshormoner). Det skall inte heller användas om du har svår lever- eller njursjukdom, om du har svår psykiatrisk sjukdom eller om du har glaukom med trång kammarvinkel. Dessutom ska inte Madopar ges tillsammans med en kombination av MAO-A och MAO-B hämmare (se “Vad ska du undvika när du använder Madopar!)

   Var särskilt försiktig med Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot:

   Du som har allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, förhöjt tryck i ögat (grön starr), lider av demens eller förvirring bör rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas. Under behandling bör din njur- och leverfunktion kontrolleras. Om du har grön starr med öppen kammarvinkel bör mätning av ögontrycket göras regelbundet.

   Kontakta din läkare om du upplever en ökad sömnighet eller får tillfälliga plötsliga sämnattacker. Patienter med Parkinsons sjukdom kan vara deprimerade och depression kan uppträda hos patienter som behandlas med Madopar. Kontakta din läkare om du blir deprimerad eller upplever psykiska förändringar under behandling med Madopar.

   Behandlingen med Madopar skall inte avslutas abrupt, eftersom man då bland annat kan drabbas av blodtrycksvariationer, feber, medvetanderubbningar och muskelsvaghet som kan vara livshotande.

   Madopar skall inte användas av dig som är yngre än 25 år.

   Graviditet

   Möjlighet finns att fostret påverkas, och du ska därför inte använda Madopar om du blir gravid. Kan du bli gravid, så använd tillförlitliga preventivmetoder. Rådgör därför alltid med din läkare.

   Amning

   De aktiva substanserna i Madopar går över i modersmjölk, och kvinnor ska därför undvika att amma sina barn. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Madopar kan orsaka en ökad sömnighet och tillfälliga plötsliga sämnattacker. Om du drabbas av dessa symtom bör du avstå från bilkörning eller att delta i aktiviteter då försämrad uppmärksamhet kan utsätta dig själv eller andra för fara eller risk för allvarlig skada (t.ex. vid användning av maskiner)


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmågan är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Effekten av Madopar kan påverkas om Madopar och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före användning av andra mediciner. Vissa lugnande medel och neuroleptika (t.ex. läkemedel som innehåller haloperidol, melperon, dixyrazin, klorpromazin, levomepromazin, flufenazin, perfenazin, proklorperazin, tioridazin) opioider (används mot stark smärta) och järnpreparat kan påverka eller påverkas av madopar. Madopar bör inte tas tillsammans med läkemedel innehållande adrenalin, noradrenalin, amfetamin, metyldopa, amitryptylin eller imipramin. Madopar bör inte tas tillsammans med en kombination av MAO-O (moklobemid) och MAO-B (selegilin, rasigilin) hämmare. Om Madopar tas tillsammans med andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom (antikolinergika, amantadin, COMT-hämmare eller dopaminagonister) kan dosen av Madopar eller det andra läkemedlet behöva minskas. Vissa receptfria medel mot sur mage och halsbränna (antacida) kan minska effekten av Madopar Depot. Vissa laboratorieanalyser kan påverkas av Madopar.

   3. HUR DU ANVÄNDER MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare.


   Bra att veta är att:

   1 tablett Madopar = 1 tablett Madopar Quick = 2 tabletter Madopar Quick mite.

   Madopar, Madopar Quick, Madopar Quick mite och Madopar Depot bör helst tas 30 minuter före eller en timme efter måltid. Illamående och andra obehag från magen kan lindras om du tar läkemedlet tillsammans med ett lätt tilltugg (tex ett kex). Proteinrik föda kan minska effekten av läkemedlet något.

   Lös upp Madopar Quick mite och Madopar Quick i 1/2 glas vatten eller svälj tabletterna hela tillsammans med vatten. Då tabletterna upplöses i vatten bildas en mjölkvit lösning. Lösningen bör röras om innan den dricks. Svälj Madopar Depot depotkapslar hela tillsammans med vatten.

   Ta Madopar tabletter hela eller delade tillsammans med vatten.

   Om du använder mera Madopar Quick mite, Madopar Quick & Madopar Depot än du borde:

   Om du har fått i dig för stor mängd Madopar, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Gitinformationscentralen (tel 112).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 av 100 användare):

   Illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, yrsel (då man hastigt reser sig upp), störd hjärtrytm, sömnsvårigheter, depression, psykiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ofrivilliga rörelser.

   Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 1000 användare):

   Påverkan på blodbilden, leverpåverkan, klåda, utslag, ökad sömnighet, tillfälliga plötsliga sämnattacker, mörkfärgad urin.

   Ett allvarligt tillstånd med förändrat blodtryck, förändrad medvetandegrad, muskelstelhet och feber (kallas malignt neuroleptikasyndrom) kan i sällsynta fall uppstå om behandling med Madopar avslutas abrupt.


   Det finns rapporter om spelmani (överdrivet sysslande med hasardspel utan förmåga att hejda sig) samt ökad sexuell lust och sexuell aktivitet hos patienter som behandlats med så kallade dopaminagonister och/eller levodopa (substans som ingår i Madopar), speciellt vid hög dosering. Detta försvinner vanligen vid avbrytande av behandlingen.


   Illamående och andra obehag från magen kan minskas om medicinen intas med lätt tilltugg (t.ex. ett kex). Ta kontakt med din läkare om besvärande biverkningar uppstår, eftersom dosen kan behöva justeras.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

   5. FÖRVARING AV MADOPAR QUICK MITE, MADOPAR QUICK & MADOPAR DEPOT

   Efter att Madopar Quick mite och Madopar Quick är upplöst i vatten bör lösningen drickas inom 30 minuter.


   Madopar Depot depotkapslar skall förvaras vid högst 30ºC i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt

   .

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   5 juli 2012

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Madopar Quick mite

  Tablett 50 mg/12,5 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 148421
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  157,58 kr

  Jämförpris: 1,58 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?