Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   MabThera

   100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
   rituximab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad MabThera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder MabThera
   3. Hur du får MabThera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur MabThera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad MabThera är och vad det används för

   Vad MabThera är

   MabThera innehåller den aktiva substansen rituximab. Detta är en typ av protein som kallas för monoklonal antikropp. Rituximab binder till ytan av en sorts vita blodkroppar, B-lymfocyter. Då rituximab binds till ytan på denna cell gör det så att cellen dör.

   Vad MabThera används för

   MabThera kan användas för behandling av flera olika sjukdomar hos vuxna. Din läkare kan förskriva MabThera för behandling av:

   a) Non-Hodgkins lymfom

   Detta är en sjukdom i lymfsystemet (en del av immunförsvaret) som påverkar en typ av vita blodceller, B-lymfocyterna.

   MabThera kan ges ensamt eller tillsammans med kemoterapi.

   Hos patienter där behandlingen fungerar kan MabThera användas som underhållsbehandling i 2 år efter att den initiala behandlingen har slutförts.

   b) Kronisk lymfatisk leukemi

   Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. KLL påverkar en särskild lymfocyt, B-cellen, som härstammar från benmärgen och utvecklas i lymfkörtlar. Patienter med KLL har för många onormala lymfocyter, som ansamlas främst i benmärgen och blod. Utvecklingen av dessa onormala B-lymfocyter är orsaken till de symtom du kan ha. MabThera i kombination med cytostatika förstör dessa celler som gradvis försvinner från kroppen genom biologiska processer.


    

   c) Reumatoid artrit

   MabThera används för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Reumatoid artrit är en sjukdom i lederna och B-lymfocyterna ger några av symtomen du har. MabThera används för att behandla reumatoid artrit hos personer som redan provat andra mediciner, men dessa har antingen slutat att verka, har inte fungerat tillräckligt bra eller orsakat biverkningar. MabThera tas vanligen tillsammans med ett annat läkemedel som heter metotrexat.

   MabThera bromsar skadeverkningen i dina leder orsakade av reumatoid artrit och ökar dina möjligheter att utföra dina dagliga sysslor.

   MabThera har bäst effekt hos de patienter som har reumatoid faktor (RF) och/eller anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP). Detta påvisas genom att ta ett blodprov.

   Båda testen är vanligtvis positiva vid reumatoid artrit och en hjälp för att ställa diagnos.

   d) Granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

   MabThera används i kombination med kortikosteroider för att uppnå symtomfrihet hos patienter med granulomatos med polyangit (tidigare kallat Wegeners granulomatos) eller mikroskopisk polyangit. Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit är två former av inflammation i blodkärlen som drabbar främst lungorna och njurarna, men som även kan påverka andra organ. B-lymfocyter är en bidragande orsak till dessa tillstånd.

   2. Vad du behöver veta innan du använder MabThera

   Ta inte MabThera om:

   • du är allergisk mot rituximab, andra proteiner som liknar rituximab, eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   • du för tillfället har en svår aktiv infektion.

   • du har ett nedsatt immunförsvar.

   • du har svår hjärtsvikt eller svår okontrollerad hjärtsjukdom och har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit.

   Ta inte MabThera om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker på detta ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder MabThera om:

   • du tror att du har infektion med hepatit B nu eller har haft det tidigare. I ett fåtal fall har patienter som haft hepatit B fått tillbaka sjukdomen, vilket kan vara dödligt i mycket sällsynta fall. Patienter som tidigare har haft hepatit B-infektion ska kontrolleras regelbundet av sin läkare avseende tecken på denna infektion.

   • du någon gång har haft en hjärtsjukdom (t ex kärlkramp (angina pectoris), hjärtklappning eller hjärtsvikt) eller haft andningsproblem.

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera. Din läkare kan behöva övervaka dig extra noga under behandlingen med MabThera.

   Om du har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit ska du också tala om för din läkare

   • om du tror att du har en infektion, även en lättare infektion som t ex en förkylning. Cellerna som påverkas av MabThera hjälper till att bekämpa infektioner och du ska vänta tills infektionen gått över innan du får MabThera. Tala också om för din läkare om du haft många infektioner tidigare eller lider av svåra infektioner.

   • om du tror att du behöver en vaccination inom en snar framtid, inklusive vaccinationer som behövs för att åka till andra länder. Vissa vacciner ska inte ges samtidigt med MabThera eller under månaderna efter att du fått MabThera. Din läkare kommer att kontrollera om du behöver några vaccinationer innan du får MabThera.

   Barn och ungdomar

   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får detta läkemedel om du, eller ditt barn är under 18 år. Detta beror på att det inte finns så mycket information om behandling av barn och ungdomar med MabThera.

   Andra läkemedel och MabThera

   Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Detta beror på att MabThera kan påverka hur andra läkemedel verkar. Andra läkemedel kan även påverka hur MabThera verkar.

   Tala med din läkare särskilt om:

   • du tar läkemedel mot högt blodtryck. Du kan bli ombedd att inte ta dina mediciner under 12 timmar innan du får MabThera. Detta beror på att vissa patienter får ett blodtrycksfall när de får MabThera.

   • om du någonsin har tagit läkemedel som påverkar ditt immunsystem – såsom kemoterapi eller immunsupprimerande läkemedel.

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får MabThera.

   Graviditet och amning

   Du måste berätta för din läkare eller sjuksköterska om du är gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Detta beror på att MabThera kan passera moderkakan och påverka ditt barn.

   Om du kan bli gravid måste du och din partner använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med MabThera och under 12 månader efter den sista behandlingen med MabThera.

   Du ska inte amma då du behandlas med MabThera. Du ska inte heller amma under 12 månader efter din sista behandling med MabThera. Detta beror på att MabThera kan passera över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte känt om MabThera påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   MabThera innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 2,3 mmol (52,6 mg) natrium per 10 ml injektionsflaska. Du bör ta hänsyn till detta om du ordinerats en natriumfattig kost.


   3. Hur du får MabThera

   Hur det ges

   MabThera kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning av denna behandling. De kommer att övervaka dig noggrant när du behandlas med detta läkemedel utifall du skulle få några biverkningar.

   Du kommer alltid få MabThera som dropp (intravenös infusion).

   Läkemedel som ges före varje administrering av MabThera

   Innan du får MabThera, kommer du att få andra läkemedel (pre-medicinering) för att förebygga eller minska eventuella biverkningar.

   Hur mycket och hur ofta du kommer att få din behandling

   a) Om du behandlas för non-Hodgkins lymfom

   • Om du behandlas enbart med MabThera
    MabThera kommer att ges till dig en gång per vecka under sammanlagt 4 veckor. Upprepade behandlingskurer med MabThera är möjliga.

   • Om du behandlas med MabThera i kombination med kemoterapi
    MabThera kommer att ges till dig på samma dag som din kemoterapi. Denna ges vanligen var tredje vecka upp till 8 gånger.

   • Om du svarar bra på behandlingen kan du få MabThera som underhållsbehandling varannan eller var tredje månad under två år.

   Din läkare kan ändra detta beroende på hur du svarar på läkemedlet.

   b) Om du behandlas för kronisk lymfatisk leukemi

   När du behandlas med MabThera i kombination med cytostatika, kommer du få MabThera-infusioner på dag 0 i den första cykeln och sedan på dag 1 i varje behandlingscykel, i 6 cykler totalt. Varje cykel varar 28 dagar. Cytostatikan bör ges efter MabThera-infusionen. Din läkare kommer avgöra om du bör få någon ytterligare stödjande behandling.

   c) Om du behandlas för reumatoid artrit

   Varje behandling består av två separata infusioner som ges med 2 veckors mellanrum. Upprepade behandlingar med MabThera är möjliga. Beroende på tecken och symtom på din sjukdom kommer din läkare att bestämma när du ska få mer MabThera. Detta kan dröja flera månader.

   d) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

   Behandling med MabThera består av fyra separata infusioner som ges med en veckas mellanrum. Kortikosteroider kommer vanligtvis att ges som injektion innan MabThera-behandlingen. Kortikosteroider givet via munnen kan påbörjas när som helst av din läkare för att behandla ditt tillstånd.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är milda till måttliga men vissa kan vara allvarliga och kräva behandling. I sällsynta fall har dessa biverkningar varit dödliga.

   Infusionsreaktioner

   Under de första 2 timmarna av den första infusionen kan du få feber, frossa och skakningar. Mindre ofta kan vissa patienter känna smärta vid infusionsstället, få blåsor, klåda, illamående, trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, svullnadskänsla i tungan och halsen, kliande eller rinnande näsa, kräkningar, hudrodnad eller oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller lågt antal blodplättar. Om du har hjärtsjukdom eller kärlkramp kan dessa reaktioner förvärras. Tala omedelbart om för personen som ger dig infusionen om du utvecklar några av dessa symtom, eftersom infusionen kan behöva ges långsammare eller avbrytas. Du kan också behöva tillägg till behandlingen såsom antihistamin eller paracetamol. Då symtomen försvinner eller förbättras kan infusionen fortsätta. Det är mindre troligt att dessa reaktioner händer efter den andra infusionen. Din läkare kan besluta att avsluta din behandling med MabThera om dessa reaktioner är allvarliga.

   Infektioner

   Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på infektion såsom:

   • feber, hosta, halsont, brännande smärta då du kissar, eller om du börjar känna dig svag eller allmänt sjuk

   • minnesförlust, svårt att tänka, gångsvårigheter eller synförlust - dessa kan bero på en mycket sällsynt, allvarlig infektion i hjärnan som har haft dödlig utgång (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).

   Du kan få infektioner lättare under din behandling med MabThera. Ofta är det förkylningar, men det har funnits fall med lunginflammation eller urinvägsinfektion. Dessa listas under ”Andra biverkningar”.

   Om du behandlas för reumatoid artrit, hittar du även denna information i patientkortet som du har fått av din läkare. Det är viktigt att du behåller detta patientkort och visar det för din partner eller vårdgivare.

   Hudreaktioner
   I mycket sällsynta fall kan svåra tillstånd med hudblåsor, som kan vara livshotande, inträffa.

   Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Andra biverkningar innefattar:

   a) Om du behandlas för non-Hodgkins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

   • bakterie- eller virusinfektion, bronkit (luftrörskatarr)

   • lågt antal vita blodkroppar i blodet, med eller utan feber, lågt antal blodplättar i blodet

   • illamående

   • kala fläckar på huvudet, frossa, huvudvärk

   • lägre immunitet på grund av en minskning i antalet av vissa specifika antikroppar i blodet (immunoglobuliner (IgG)) som hjälper till att skydda mot infektion).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

   • infektioner i blodet (blodförgiftning), lunginflammation, bältros, förkylning, luftrörsinfektion, svampinfektioner, infektioner av okänt ursprung, bihåleinflammation, hepatit B

   • lågt antal röda blodkroppar i blodet (blodbrist, anemi), lågt antal av alla blodkroppar

   • allergiska reaktioner (överkänslighet)

   • förhöjt blodsocker, viktminskning, svullnad av ansiktet och av kroppen, höga nivåer av enzymet LDH i blodet, minskad mängd kalcium i blodet

   • onormala känselförnimmelser såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, nedsatt känsel

   • rastlöshet, sömnlöshet

   • rodnad i ansiktet och på andra områden av huden som en konsekvens av utvidgade blodkärl

   • yrsel, oro

   • ökad produktion av tårar och tårsekret, ögoninflammation (bindhinneinflammation)

   • ringande ljud i öronen, smärta i öronen

   • hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, oregelbunden eller onormalt hög hjärtrytm

   • högt eller lågt blodtryck (lågt blodtryck speciellt vid resning till stående)

   • spänning av musklerna i luftvägarna vilket ger upphov till väsande andning (bronkospasm), inflammation, irritation i lungorna, halsen eller bihålor, andfåddhet, rinnande näsa

   • kräkning, diarré, buksmärta, irritation eller sår i hals och mun, sväljsvårigheter, förstoppning, matsmältningsbesvär

   • ätstörningar, minskad aptit vilket leder till viktminskning

   • nässelfeber, ökad svettning, nattsvettningar

   • symtom i muskler såsom spända muskler, led- eller muskelvärk, rygg- och nackvärk

   • allmänna obehagssymtom eller obehags- eller trötthetskänsla, skakning, influensasymtom

   • försämring av flera organ.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   • koagulationsrubbningar i blodet, minskning av produktionen av röda blodkroppar och ökad nedbrytning av röda blodkroppar (aplastisk hemolytisk anemi), svullna eller förstorade lymfkörtlar

   • nedstämdhet och avsaknad av intresse för vanliga aktiviteter, nervositet

   • smakförändring

   • hjärtsjukdomar såsom minskad hjärtfrekvens eller bröstsmärta (kärlkramp)

   • astma, för lite syre som når kroppens organ

   • svullen buk.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

   • tillfällig ökning av olika typer av antikroppar i blodet (immunoglobuliner – IgM), kemiska störningar i blodet orsakade av nedbrytningen av döende cancerceller

   • nervskador i armar och ben, ansiktsförlamning

   • hjärtsvikt

   • inflammerade blodkärl, inklusive sådana som kan ge hudsymtom

   • andningssvikt

   • skada på tarmväggen (perforering)

   • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

   • njursvikt

   • svår synnedsättning.

   Ingen känd frekvens (det är inte känt hur ofta dessa biverkningar inträffar):

   • fördröjd minskning av vita blodkroppar

   • minskning av blodplättar strax efter infusionen – kan vara övergående men kan i sällsynta fall vara dödlig

   • hörselnedsättning, förlust av andra sinnen.

   b) Om du behandlas för reumatoid artrit

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

   • infektioner såsom lunginflammation (bakteriell)

   • smärta vid urinering (urinvägsinfektion)

   • allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion men även kan inträffa upp till 24 timmar efter infusion

   • ändringar i blodtryck, illamående, hudutslag, feber, klåda, rinnande eller täppt näsa samt nysningar, skakningar, hjärtklappning och trötthet

   • huvudvärk

   • förändringar i laboratorietester som utförts av behandlande läkare. Dessa inkluderar en minskning i antalet av vissa specifika proteiner i blodet (immunoglobuliner) som hjälper till att skydda mot infektion.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

   • infektioner såsom luftrörskatarr (bronkit)

   • trånghetskänsla eller dunkande värk bakom näsan, kinderna och ögonen (bihåleinflammation), buksmärta, kräkningar och diarré, andningsbesvär

   • fotsvamp

   • höga kolesterolvärden i blodet

   • onormala känselförnimmelser, såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, ischiassmärta, migrän, yrsel

   • håravfall

   • ångest, depression

   • matsmältningsbesvär, diarré, sura uppstötningar, irritation och/eller sår i halsen och munnen

   • smärta i magen, ryggen, muskler och/eller leder.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   • vätskeansamling i ansiktet och kroppen

   • inflammation, irritation och/eller trånghetskänsla i lungorna och halsen, hosta

   • hudreaktioner inklusive nässelutslag, klåda och utslag

   • allergiska reaktioner inklusive väsande andning, andfåddhet, svullnad av ansikte och tunga, kollaps.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

   • en rad symtom som uppkommer inom några veckor efter MabThera-infusion omfattande allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, klåda, ledvärk, svullna lymfkörtlar och feber

   • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

   Andra sällsynt rapporterade biverkningar orsakade av MabThera inkluderar ett minskat antal vita blodkroppar (neutrofiler) som hjälper till att bekämpa infektioner. Vissa infektioner kan vara allvarliga (se informationen om Infektioner inom detta avsnitt).

   c) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

   • infektioner, såsom infektioner i luftvägarna, urinvägsinfektioner (smärta vid urinering), förkylningar och herpes-infektioner

   • allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa upp till 24 timmar efter infusionen

   • diarré

   • hosta eller andnöd

   • näsblod

   • förhöjt blodtryck

   • led- eller ryggvärk

   • muskelryckningar och muskelsvaghet

   • känsla av yrsel

   • skakningar (ofta i händerna)

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • svullnad av händer eller vrister.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

   • matsmältningsbesvär

   • förstoppning

   • hudutslag, inklusive akne eller finnar

   • blossande eller rodnad i huden

   • nästäppa

   • spända eller smärtande muskler

   • smärta i muskler eller i händer eller fötter

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

   • lågt antal blodplättar i blodet

   • en ökning av mängden kalium i blodet

   • förändring i hjärtrytm, eller att hjärtat slår fortare än vanligt.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

   • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

   • reaktivering av tidigare hepatit B-infektion.

   MabThera kan också orsaka förändringar i laboratorieanalyser som utförs av din läkare.

   Om du får MabThera i kombination med andra läkemedel, så kan några av de biverkningar du kan få bero på de andra läkemedlen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur MabThera ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i MabThera är rituximab. Injektionsflaskan innehåller 100 mg rituximab (10 mg/ml).

   • Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, polysorbat 80, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   MabThera är en klar färglös lösning och finns som koncentrat till infusionsvätska, lösning. Injektionsflaskor med 10 ml finns tillgängliga i förpackningar med 2 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare

   Roche Pharma AG

   Emil-Barell-Str. 1

   D-79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland) 

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o.

   Tel: + 385 1 47 22 333

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy 

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος 

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 7 039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   9 augusti 2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mabthera®

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg 2 x 100 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 075532
  • Tillverkare: Orifarm AB

  5.259 kr

  Jämförpris: 26,30 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?