Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Maasol

   1,75 mg beredningssats för radioaktivt läkemedel
   humant albumin som makroaggregat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkaren som övervakar undersökningen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkaren. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Maasol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Maasol
   3. Hur Maasol används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Maasol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Maasol är och vad det används för

   Detta läkemedel är ett radioaktivt läkemedel som endast är avsett för diagnostik. Den används endast för att identifiera sjukdom.

   Maasol radiomärks med teknetium-99m och ges innan en bildundersökning för att en speciell kamera ska kunna ta bilder av en del av kroppen. Bilden hjälper din läkare att visa hur väl dina lungor fungerar. Vissa patienter får läkemedlet för att visa hur venerna fungera.

   Användingen av Maasol innebär att du utsätts för små mängder radioaktiv strålning. Din läkare har bedömt att den kliniska nyttan du får genom att använda det radioktiva läkemedlet överstiger riskerna med strålningen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Maasol

   Använd inte Maasol

   - om du är allergisk mot humant albumin som makroaggregat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du får Maasol:

   • Om du har njurproblem

   • Om du har leverproblem

   • Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

   • Om du ammar

   • Om du har onormalt högt blodtryck i lungorna (allvarlig pulmonell hypertension)

   • Om du har hjärtproblemet signifikant höger-vänstershunt

   Information om säkerhet med avseende på infektioner

   När läkemedel framställs ur humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

   • noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts,

   • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion,

   • steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus.

   Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel framställda ur humant blod eller plasma ges. Detta gäller även okända eller nya virus och andra typer av infektioner.

   Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns krav och enligt etablerade processer.

   Det rekommenderas bestämt att namn och satsnummer på produkten noteras varje gång du ges Maasol för att ha en förteckning över använda satser.

   Innan du får Maasol

   - Dricka rikligt med vatten före undersökningen för att kunna urinera så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen.

   Barn och ungdomar

   Tala med läkaren om du är under 18 år.

   Andra läkemedel och Maasol

   Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, då dessa kan påverka tolkningen av bilderna. Detta gäller framförallt:

   • intravenös behandling med magnesiumsulfat (d.v.s. som ges via injektion eller via dropp),

   • kemoterapeutika (läkemedel mot cancer)

   • heparin (används för att förhindra att blodproppar bildas),

   • bronkodilatorer (läkemedel mot astma),

   • heroin,

   • nitrofurantoin (läkemedel mot infektioner),

   • busulfan (används i samband med transplantationer),

   • bleomycin (läkemedel mot cancer),

   • cyklofosfamid och metotrexat (läkemedel mot cancer och reumatiska sjukdomar),

   • metysergid (läkemedel mot migrän).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

   Om du är gravid

   Du måste infomera läkaren innan du ges detta läkemedel om du är gravid eller har missat en menstruation. Om du är osäker är det viktigt att du rådfrågar läkaren som övervakar undersökningen.Om du är gravid kommer läkaren endast att ge detta läkemedel om nyttan avsevärt förväntas överstiga riskerna.

   Om du ammar

   Tala om för läkaren om du ammar eftersom han/hon kan skjuta upp undersökningen till amning har avslutats eller be dig att upphöra med amning under en kort tid tills radioaktiviteten har lämnat kroppen. Detta tar cirka 12 timmar. I detta fall ska mjölk som pumpas ut under den här tiden kastas. Rådfråga läkaren när du kan återuppta amningen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inget som tyder på att Maasol skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

   Maasol innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur Maasol används

   Det finns strikta bestämmelser om hur radioaktiva läkemedel ska användas, hanteras och kasseras. Maasol kommer endast att användas på särskilda kontrollerade platser.

   Detta läkemedel kommer endast att hanteras och ges till dig av personer som är utbildade och kvalificerade att använda det på ett säkert sätt. Dessa personer ser till att läkemedlet används på ett riskfritt sätt och håller dig underättad om vad som sker.

   Läkaren som övervakar undersökningen bestämmer vilken dos av Maasol som ska användas i ditt fall. Det kommer att vara den minsta mängd som krävs för att få önskad information. Den mängd som vanligtvis rekommenderas till en vuxen är mellan 37 och185 MBq (megabecquerel, en enhet som används för att uttrycka radioaktivitet).

   Användning för barn

   Hos barn, kommer den mängd som skal ges vara anpassad till barnets vikt.

   Användning av Maasol och hur undersökningen går till

   Maasol ges som en injektion intravenöst (in i en ven). Vanligtvis är det tillräckligt med en injektion för att kunna genomföra de tester som läkaren behöver göra.

   Under undersökningen

   Läkaren kommer att tala om för dig hur lång tid undersökningen förväntas ta.

   Efter att du har fått Maasol ska du:

   • Urinera ofta för att läkemedlet ska lämna kroppen.

   Läkaren kommer att informera dig om du behöver vidta några särskilda åtgärder efter att du har fått detta läkemedel. Kontakta läkaren om du har några frågor.

   Om du använt för stor mängd av Maasol

   Det är osannolikt att du skulle få en överdos eftersom du endast får en engångsdos av Maasol som är noga kontrollerad av läkaren som övervakar undersökningen. Om du ändå skulle få för stor dos kommer du att få lämplig behandling.

   Du kan också ringa Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren som övervakar undersökningen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare eller uppsök sjukhus om du får följande biverkning:

   • Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) inklusive allvarlig allergisk reaktion. Symtom på en allergisk reaktion kan vara svullnad av ögonlock, ansikte eller läpparna, lågt blodtryck, hjärtklappning, plötsliga kliande utslag (nässelfeber), plötsligt pipande andning, trånghetskänsla i bröstet, andnöd och yrsel. Biverkan som har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare.

   Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder av joniserande strålning med mycket liten risk för cancer och ärftliga defekter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Maasol ska förvaras

   Du behöver inte förvara detta läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att läkemedlet förvaras i lämpliga lokaler. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enligt med nationella föreskrifter om radioaktiva material.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är 1,75 mg humant albumin som makroaggregat.

   - Övriga innehållsämnen är tennkloriddihydrat, vattenfri natriumacetat, poloxamer

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Maasol är en beredningssats för radioaktivt läkemedel. Varje förpackning innehåller 5 injektionsflaskor. Varje injektionsflaska innehåller pulver för injektionsvätska, suspension

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GE Healthcare Srl

   Via Galeno, 36

   20126 Milano

   Italien

   Tillverkare

   GIPharma S.r.l.

   Via Crescentino

   13040 Saluggia (VC)

   Italien

   Lokal företrädare:

   GE Healthcare AB

   Box 90

   182 11 Danderyd

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Maasol

  Beredningssats för radioaktivt läkemedel 1,75 mg 5 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 138547
  • Tillverkare: GE Healthcare AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?