Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   M-M-RVAXPRO

   Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Levande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD M-M-RVAXPRO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR M-M-RVAXPRO
   3. HUR M-M-R-VAXPRO SKA ANVÄNDAS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR M-M-RVAXPRO SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD M-M-RVAXPRO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   M-M-RVAXPRO är ett kombinerat vaccin innehållande mässling-, påssjuke- och röda hundvirus som har försvagats. När vaccinet ges till en person kommer immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) att tillverka antikroppar mot mässling-, påssjuke- och röda hundvirus. Antikropparna hjälper till att försvara mot infektioner orsakade av dessa virus.


   M-M-RVAXPRO ges för att skydda dig eller ditt barn mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet kan ges till personer som är 12 månader eller äldre.

   M-M-RVAXPRO kan under särskilda omständigheter adminstreras till barn från 9 till 12 månaders ålder.


   M-M-RVAXPRO kan även ges vid mässlingutbrott eller vid vaccination efter exponering, eller till tidigare ovaccinerade personer äldre än 9 månader som är i kontakt med mottagliga gravida kvinnor, och till personer som kan antas vara mottagliga för påssjuka och röda hund.

   Även om M-M-RVAXPRO innehåller levande virus, är de för svaga för att kunna orsaka mässling, påssjuka eller röda hund hos friska människor.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR M-M-RVAXPRO

   Använd inte M-M-RVAXPRO

   • om du eller ditt barn är allergisk mot något av vaccinets komponenter (inklusive neomycin eller något annat innehållsämne som anges i avsnitt 6).

   • om du eller ditt barn är gravid (dessutom ska graviditet undvikas 1 månad efter vaccination, se Graviditet).

   • om du eller ditt barn har någon sjukdom med feber som överstiger 38,5ºC. Vid låg feber behöver dock inte vaccinationen skjutas upp.

   • om du eller ditt barn har aktiv obehandlad tuberkulos.

   • om du eller ditt barn har en blodsjukdom eller någon typ av cancer som påverkar immunförsvaret.

   • om du eller ditt barn får behandling eller tar någon medicin som kan försvaga immunsystemet (utom lågdosbehandling med kortikosteroider mot astma eller som ersättningsbehandling).

   • om du eller ditt barn har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom (inklusive AIDS).

   • om det i din eller ditt barns släkt finns en medfödd eller ärftlig immunbrist, såvida inte din eller ditt barns immunkompetens kan påvisas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn får M-M-RVAXPRO om ni har haft något av följande:

   • om du eller ditt barn har haft en allergisk reaktion mot ägg eller något som innehåller ägg.

   • om du eller ditt barn eller någon i släkten haft allergier eller krampanfall.

   • om du eller ditt barn har fått någon biverkning, såsom blåmärken eller en blödning som varat längre än vanligt, efter tidigare vaccination mot mässling, påssjuka eller röda hud (oavsett om det var ett vaccin mot en eller flera av sjukdomarna, t.ex. mässling-, påssjuke- och röda hundvaccin tillverkat av Merck & Co.,Inc., eller M-M-RVAXPRO).

   • om du eller ditt barn har HIV-infektion utan att visa symtom på HIV-sjukdom. Du och ditt barn skall då övervakas noga beträffande mässling, påssjuka och röda hund eftersom vaccinationen kan vara mindre effektiv än för icke HIV-infekterade personer (se avsnittet Använd inte M-M-RVAXPRO).


   Som för andra vacciner kanske inte M-M-RVAXPRO resulterar i fullständigt skydd hos alla vaccinerade. Dessutom, om personen som ska vaccineras redan har utsatts för mässling-, påssjuke- eller röda hundvirus utan att redan ha blivit sjuk, kanske inte M-M-RVAXPRO kan förhindra sjukdomen från att bryta ut.


   M-M-RVAXPRO kan ges till personer som nyligen (inom 3 dagar) varit i kontakt med ett mässlingfall och som är i inkubationstiden för sjukdomen. M-M-RVAXPRO kan dock inte alltid hindra sjukdomen från att bryta ut i dessa fall.

   Andra läkemedel och M-M-RVAXPRO

   Vaccination med M-M-RVAXPRO ska skjutas upp minst 3 månader efter en blod- eller plasmatransfusion eller efter det att immunglobulin (IG) har givits. Efter vaccination med M-M-RVAXPRO, ska IG inte ges på 1 månad, om inte din läkare säger något annat.


   Om tuberkulinprov ska utföras, bör det göras antingen före, samtidigt som eller 4 till 6 veckor efter vaccination med M-M-RVAXPRO.


   M-M-RVAXPRO kan ges vid samma tillfälle som Prevenar och/eller vaccin mot hepatit A, dock på ett annat injektionsställe (t.ex. i andra armen eller benet).


   M-M-RVAXPRO kan ges med en del rutinvaccinationer till barn som kan vara lämpliga att ges samtidigt. För vacciner som inte kan ges samtidigt, bör M-M-RVAXPRO ges 1 månad före eller efter administrering av dessa vacciner.


   Graviditet och amning

   M-M-RVAXPRO ska inte ges till gravida kvinnor. Kvinnor i barnafödande ålder ska tillämpa nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika graviditet i 1 månad, eller enligt läkarens rekommendation, efter att ha fått vaccinet.


   Tala om för din läkare om du ammar eller har för avsikt att amma. Din läkare kommer att avgöra om du ska få M-M-RVAXPRO.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta vaccin.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som talar för att M-M-RVAXPRO påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i M-M-RVAXPRO

   M-M-RVAXPRO innehåller sorbitol.

   Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du eller ditt barn får detta vaccin.


   3. HUR M-M-R-VAXPRO SKA ANVÄNDAS

   M-M-RVAXPRO ska injiceras i muskeln eller under huden antingen på utsidan av låret eller på överarmen. Hos små barn rekommenderas vanligtvis låret för intramuskulära injektioner medan överarmen rekommenderas som injektionsställe hos äldre personer. M-M-RVAXPRO ska inte injiceras i blodet.


   M-M-RVAXPRO ges enligt följande:


   • En dos ges på ett givet datum, i regel från 12 månaders ålder. Under särskilda omständigheter kan den ges från 9 månaders ålder. Ytterligare doser ska administreras enligt läkares rekommendation. Intervallet mellan 2 doser ska vara minst 4 veckor.


   Beredningsanvisningar avsedda för hälsovårdspersonal finns sist i bipacksedeln.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla vacciner och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats vid användning av M-M-RVAXPRO:


   Förekomst

   Biverkning

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade)

   • feber (38,5°C eller högre).

   • rodnad på injektionsstället, smärta på injektionsstället; svullnad på injektionsstället.

   Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 vaccinerade)

   • utslag (inklusive mässlingliknande utslag).

   • blåmärken på injektionsstället.

   Ovanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 1000 vaccinerade)

   • täppt näsa och halsont; infektion i de övre andningsvägarna eller virusinfektion; rinnande näsa.

   • diarré, kräkningar.

   • nässelfeber.

   • utslag på injektionsstället.

   Ingen känd frekvens (Förekomsten kan inte uppskattas från tillgängliga data)*

   • aseptisk meningit (feber, illamående, kräkningar, huvudvärk, stel nacke och känslighet för ljus); svullna testiklar; infektion av mellanörat; inflammerade spottkörtlar; atypisk mässling (beskriven hos patienter som har fått ett vaccin med inaktiverat mässlingvirus, vanligtvis givet innan år 1975).

   • svullna lymfkörtlar.

   • drabbas lättare av blåmärken eller blödningar.

   • allvarlig allergisk reaktion som kan bestå av andningsbesvär, svullet ansikte, lokal svullnad, och svullnad i armar och ben.

   • lättretlighet.

   • anfall (attacker) utan feber; anfall (attacker) med feber hos barn; ostadig gång; yrsel; sjukdomar inkluderande inflammation av nervsystemet (hjärnan och/eller ryggmärgen).

   • en sjukdom som består i muskelsvaghet, onormala sinnesförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen (Guillain-Barrés syndrom).

   • huvudvärk; svimning; nervbesvär som kan orsaka svaghet, krypningar, eller domnande känsla; störningar i ögonnerven.

   • avsöndring och klåda i ögonen med skorpbildning på ögonlocken (konjunktivit).

   • näthinneinflammation (i ögonen) med synförändringar.

   • dövhet.

   • hosta; lunginfektion med eller utan feber.

   • illamående.

   • klåda; inflammation i fettvävnaden under huden; röda eller lila, platta, knappnålshuvudstora prickar under huden; hårda upphöjningar av huden; allvarlig sjukdom med sår eller blåsor på huden, i munnen, ögonen, och/eller genitalierna (Stevens-Johnson syndrom).

   • smärta och/eller svullnad i leder (vanligtvis övergående och sällan kronisk); muskelvärk.

   • kortvarig svidande och/eller stickande smärta vid injektionsstället; blåsor och/eller nässelfeber vid injektionsstället.

   • allmän olustkänsla (sjukdomskänsla); svullnad; ömhet.

   • inflammation av blodkärlen.

   *Dessa biverkningar har rapporterats vid användning av M-M-RVAXPRO eller vaccin mot mässlingen, påssjukan, och röda hund som har tillverkats av Merck & Co., Inc., eller av dess monovalenta (enskilda) komponenter, vid användning efter införandet på marknaden och/eller vid kliniska studier.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR M-M-RVAXPRO SKA FÖRVARAS

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras och transporteras kallt (2°C-8ºC).

   Förvara flaskan med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej frysas.


   När vaccinet har blandats med den tillhörande vätskan ska det användas omedelbart eller förvaras i kylskåp och användas inom 8 timmar.


   Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:


   Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):


   Mässlingvirus1 Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)

   inte mindre än 1x103 CCID50*

   Parotitvirus1 Jeryl LynnTM-stam (B nivå) (levande, försvagat)

   inte mindre än 12,5x103 CCID50*

   Rubellavirus2 Wistar RA 27/3-stam (levande försvagat)

   inte mindre än 1x103 CCID50*

   * 50 % infektiös dos i cellkultur.


   1 framställt i cellkultur från kycklingembryo.

   2 framställt i WI-38 humana diploida lungfibroblaster.


   Övriga innehållsämnen är:


   Pulver:

   sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sackaros, hydrolyserat gelatin, medium 199 med Hanks salt, MEM, natrium-L-glutamat, neomycin, fenolrött, natriumbikarbonat, saltsyra (för att reglera pH) och natriumhydroxid (för att reglera pH).


   Vätska:

   Vatten till injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vaccinet är ett pulver för injektionsvätska, suspension i endosflaskor, vilket ska blandas med den medföljande vätskan.


   Vätskan är klar och färglös. Pulvret är en ljusgul kompakt kaka av pulverkristaller.


   M-M-RVAXPRO finns i förpackningar om 1, 10 eller 20, med eller utan nål. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: Sanofi Pasteur MSD SNC, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike


   Tillverkare ansvarig för batchrelease: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft, Tel.: + 36.1.888.5300

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420.233.010.111

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited., Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   Danmark

   Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29

   Nederland

   Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00

   Deutschland

   Sanofi Pasteur MSD GmbH,

   Tel: +49 30 499198-0

   Norge

   Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144 200

   Österreich

   Sanofi Pasteur MSD GmbH,
   Tel: +43 1 890 34 91 14

   Ελλάδα

   ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00

   España

   Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00

   Portugal

   Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351.21.470.45.50

   France

   Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

   Ireland

   Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531.468.5600

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Tel: +386.1.520.4201

   Ísland

   Sanofi Pasteur MSD, Sími: +32.2.726.95.84

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.,
   Tel: +421.2.58282010

   Italia

   Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11

   Suomi/Finland

   Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tfn: +358.9.565.88.30

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: +80000 673 (+357 22866700)

   Sverige

   Sanofi Pasteur MSD, Tfn: +46.8.564.888.60

   Latvija

   SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija" Tel: +371 67364 224

   United Kingdom

   Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme, Tel.: +370.5.2780.247
   Denna bipacksedel ändrades senast 2015-05-27


   Övriga informationskällor


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

   Beredningsanvisningar

   Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en ljusgul kompakt kaka av pulverkristaller. När vaccinet är helt blandat är det en klar, ljusgul vätska.


   Det färdigberedda vaccinet får inte användas om några partiklar observeras eller om utseendet på vätskan eller pulvret eller det utspädda vaccinet skiljer sig från beskrivningen ovan.


   Injicera hela innehållet i den förfyllda sprutan i flaskan med pulver. Skaka försiktigt för att blanda väl. Dra upp hela innehållet ur flaskan med det färdigberedda vaccinet i samma spruta och injicera hela volymen.


   Det kan finnas två separata nålar: använd den ena nålen för beredning av vaccinet och den andra för administrering av vaccinet till patienten.


   Vaccinet bör administreras omedelbart efter spädningen eller förvaras i kylskåp och användas inom 8 timmar för att minimera förlust av styrka. Kassera utspätt vaccin om det inte använts inom 8 timmar.


   Berett vaccin får inte frysas.


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Se även avsnitt 3 Hur M-M-RVAXPRO ska användas.


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  M-M-RVAXPRO

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 10 x 1 dos(er) Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 089077
  • Tillverkare: Sanofi Pasteur MSD Sverige

  1.893 kr

  Jämförspris: 189,30 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?