Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Lynparza

   100 mg och 150 mg filmdragerade tabletter
   olaparib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lynparza är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lynparza
   3. Hur du använder Lynparza
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lynparza ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lynparza är och vad det används för

   Vad Lynparza är och hur det verkar

   Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib. Olaparib är en typ av cancerläkemedel som kallas PARP‑hämmare (poly[adenosin‑difosfat‑ribos] polymeras-hämmare).

   PARP-hämmare kan förstöra cancerceller som inte är bra på att reparera DNA-skador. Dessa specifika cancerceller kan identifieras med:

   • respons på platinakemoterapi, eller

   • sökning efter felaktiga DNA-reparationsgener, såsom BRCA (BRöstCAncer)-gener.


   Vad Lynparza används för

   Lynparza används för att behandla:

   • äggstockscancer som har kommit tillbaka (recidiverat). Det kan användas efter det att cancern har svarat på en tidigare standardbehandling med platinabaserade cellgifter.

   • en speciell typ av bröstcancer (BRCA-muterad, HER2-negativ) som har spridit sig utanför den ursprungliga tumören. Du ska ha fått cytostatikabehandling antingen före eller efter att din cancer har spridit sig.

    1. Ett test används för att ta reda på om du har BRCA-muterad bröstcancer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lynparza

   Ta inte Lynparza:

   • om du är allergisk mot olaparib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du ammar (se avsnitt 2 nedan för mer information).

   Ta inte Lynparza om något av ovanstående gäller dig. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lynparza om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan eller under behandling med Lynparza:

   • om du har lågt antal blodkroppar vid blodprov. Det kan vara lågt antal röda eller vita blodkroppar, eller lågt antal blodplättar. Läs mer i avsnitt 4 om dessa biverkningar. Där beskrivs de tecken och symtom som du behöver vara uppmärksam på (t.ex. feber eller infektion, blåmärken eller blödning). I sällsynta fall kan detta vara tecken på allvarligare problem med benmärgen, såsom myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML).

   • om du får nya eller förvärrade symtom i form av andfåddhet, hosta eller väsande/pipande andning. Ett litet antal patienter som behandlats med Lynparza har fått en inflammation i lungorna (pneumonit). Pneumonit är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver sjukhusvård.

   Om du tror att något av detta kan gälla dig bör du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan eller under behandling med Lynparza.

   Provtagning och kontroller

   Innan och under behandlingen med Lynparza kommer läkaren att kontrollera ditt blod.

   Blodprover tas:

   • innan behandlingen

   • varje månad under det första behandlingsåret

   • med jämna mellanrum, som bestäms av läkaren, efter det första behandlingsåret.

   Om dina blodvärden blir låga kan du behöva blodtransfusion (då får du nytt blod eller en blodbaserad produkt från en blodgivare).

   Andra läkemedel och Lynparza

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Lynparza kan nämligen påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Det finns även andra läkemedel som kan påverka hur Lynparza verkar.

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller planerar att ta något av följande läkemedel:

   • något annat läkemedel mot cancer

   • ett vaccin eller ett läkemedel som hämmar immunsystemet, eftersom du kan behöva noggrann övervakning

   • itrakonazol, flukonazol ‑ används mot svampinfektioner

   • telitromycin, klaritromycin, erytromycin – används mot bakterieinfektioner

   • proteashämmare förstärkta med ritonavir eller kobicistat, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz – används mot virusinfektioner inklusive HIV

   • rifampicin, rifapentin, rifabutin – används mot bakterieinfektioner inklusive tuberkulos

   • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – används som lugnande medel eller för att behandla krampanfall och epilepsi

   • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) ‑ används främst mot nedstämdhet

   • digoxin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan ‑ används för att behandla hjärtsjukdomar eller högt blodtryck

   • bosentan – används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

   • statiner, t.ex. simvastatin, pravastatin, rosuvastatin – används för att sänka kolesterolhalten i blodet 

   • dabigatran – blodförtunnande läkemedel

   • glibenklamid, metformin, repaglinid – används för att behandla diabetes

   • ergotalkaloider – används för att behandla migrän och huvudvärk

   • fentanyl – används för att behandla smärta förorsakad av cancer

   • pimozid, quetiapin ‑ används för att behandla psykiska sjukdomar

   • cisaprid – används för att behandla magproblem 

   • kolkicin – används för att behandla gikt

   • ciklosporin, sirolimus, takrolimus – används för att dämpa kroppens immunförsvar

   • metotrexat – används för att behandla cancer, reumatism och psoriasis

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av ovanstående eller något annat läkemedel. Läkemedlen som anges här behöver inte vara de enda som kan påverka Lynparza.

   Lynparza med dryck

   Drick inte grapefruktjuice medan du behandlas med Lynparza. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

   Preventivmedel, graviditet och amning

   Kvinnliga patienter:

   • Du får inte ta Lynparza om du är gravid eller skulle kunna bli gravid. Det är för att läkemedlet kan skada det ofödda barnet.

   • Du får inte bli gravid medan du tar detta läkemedel. Om du har sex ska du använda två effektiva preventivmedel medan behandlingen pågår och under 1 månad efter att du har tagit den sista dosen Lynparza. Det är inte känt om Lynparza kan påverka effekten av vissa hormonella p‑piller. Tala om för din läkare om du tar hormonella p‑piller, eftersom din läkare kan rekommendera tillägg av en icke‑hormonell preventivmetod.

   • Innan du börjar med Lynparza ska ett graviditetstest göras. Det görs också med jämna mellanrum under behandlingen och 1 månad efter att du har tagit den sista dosen Lynparza. Om du blir gravid under denna tid måste du omedelbart tala med läkaren.

   • Det är inte känt om Lynparza passerar över i bröstmjölk. Du ska inte amma medan du tar Lynparza och under 1 månad efter att du har tagit den sista dosen Lynparza. Om du planerar att amma ska du tala med läkaren.

   Manliga patienter:

   • Du måste använda kondom när du har sex med en kvinnlig partner, även om hon är gravid, under behandlingen och under tre månader efter den sista dosen av Lynparza. Det är inte känt om Lynparza förs över till sperma.

   • Din kvinnliga partner måste också använda tillförlitligt preventivmedel.

   • Du får inte donera sperma under behandlingen och under tre månader efter den sista dosen av Lynparza.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lynparza kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr, svag eller trött när du tar Lynparza ska du inte köra något fordon eller använda verktyg eller maskiner.

   Lynparza innehåller hjälpämnen

   Information om övriga innehållsämnen i detta läkemedel

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 100 mg eller 150 mg tablett, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Lynparza

   Läkaren har ordinerat Lynparza filmdragerade tabletter till dig. Observera att Lynparza även finns som en 50 mg kapsel.

   • Doserna av Lynparza tabletter och kapslar är inte desamma.

   • Om du tar fel dos eller en kapsel istället för en tablett kan det leda till att Lynparza inte fungerar som det ska eller till fler biverkningar.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Hur du tar läkemedlet

   • Svälj Lynparza tabletter hela, med eller utan mat.

   • Ta Lynparza en gång på morgonen och en gång på kvällen.

   • Du ska inte tugga, krossa, lösa upp eller dela tabletterna eftersom detta kan påverka hur snabbt läkemedlet kommer ut i kroppen.

   Hur mycket du ska ta

   • Läkaren talar om hur många tabletter Lynparza du ska ta. Det är viktigt att du tar hela den rekommenderade dosen varje dag. Fortsätt att göra det enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Den vanliga rekommenderade dosen är 300 mg (2 x 150 mg tabletter) två gånger om dagen – totalt 4 tabletter varje dag.

   Läkaren kan ordinera en annan dos om:

   • du har problem med njurarna. Du ombeds att ta 200 mg (2 x 100 mg tabletter) två gånger dagligen – totalt 4 tabletter varje dag.

   • du tar vissa läkemedel som kan påverka Lynparza (se avsnitt 2).

   • du får vissa biverkningar medan du tar Lynparza (se avsnitt 4). Läkaren kan sänka dosen eller stoppa behandlingen, antingen för en kort tid eller permanent.

   Om du har tagit för stor mängd av Lynparza

   Om du har tagit mer Lynparza än din vanliga dos ska du omedelbart kontakta läkaren eller närmaste sjukhus.

   Om du har glömt att ta Lynparza

   Om du har glömt att ta Lynparza tar du nästa dos som vanligt vid den planerade tiden. Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • andfåddhet, trötthet, blekhet eller snabb puls – dessa kan vara symtom på minskat antal röda blodkroppar (anemi).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • allergisk reaktion (t.ex. nässelfeber, svårighet att andas eller svälja, yrsel – dessa är tecken och symptom på överkänslighetsreaktioner).


   Andra biverkningar inkluderar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • illamående

   • kräkning

   • trötthet eller svaghet

   • magproblem eller halsbränna (dyspepsi)

   • nedsatt aptit

   • huvudvärk

   • förändrad smakupplevelse (dysgeusi)

   • yrsel

   • hosta

   • diarré - om diarrén blir allvarlig ska du genast tala om det för läkaren.


   Mycket vanliga biverkningar som kan visa sig i blodtester:

   • lågt antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni) vilket kan minska din förmåga att bekämpa infektion och kan förekomma i samband med feber.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • utslag eller kliande utslag på svullen, röd hud (dermatit)

   • ömhet i munnen (stomatit)

   • smärta i magen under revbenen (smärta i övre delen av buken).


   Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodtester:

   • minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni) - du kan märka följande symtom:

    1. blåmärken eller blödning som varar längre än vanligt om du skadar dig

   • lågt antal vita blodkroppar (lymfopeni) vilket kan minska din förmåga att bekämpa infektion och kan förekomma i samband med feber

   • ökning av blodkreatinin - detta test används för att kontrollera hur njurarna fungerar.


   Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodtester:

   • ökad storlek på de röda blodkropparna (ger inga symtom).

   Läkaren kommer att testa ditt blod varje månad under det första behandlingsåret och därefter regelbundet. Läkaren talar om för dig om det syns några förändringar i dina blodtester som kan behöva behandlas.

   Om du märker några biverkningar som inte anges i den här bipacksedeln bör du genast kontakta läkaren.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lynparza ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver ingen särskild förvaringstemperatur.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är olaparib.

   • Varje Lynparza 100 mg filmdragerad tablett innehåller 100 mg olaparib.

   • Varje Lynparza 150 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg olaparib.


   Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

   • Tablettkärna: kopovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, mannitol, natriumstearylfumarat.

   • Tablettdragering: hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172) (endast 150 mg tabletter).

   Se avsnitt 2 ”Information om övriga innehållsämnen i detta läkemedel”.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lynparza 100 mg tabletter är gula till mörkgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”OP100” på ena sidan och ingenting på den andra.

   Lynparza 150 mg tabletter är gröna till grågröna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”OP150” på ena sidan och ingenting på den andra.

   Lynparza tillhandahålls i förpackningar med 56 filmdragerade tabletter, (7 blister med 8 tabletter i varje) eller multipacks med 112 (2 förpackningar med 56) filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE‑151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park

   Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 24455000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 210 6871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ ΦαρµακευτικήΛτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-08


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lynparza

  Filmdragerad tablett 100 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 567228
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  23.881,50 kr

  Jämförpris: 426,46 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?