Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Norbrook Laboratories Limited
   Station Works
   Newry
   Co. Down, BT35 6JP
   Storbritannien


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Norbrook Laboratories Limited
   105 Armagh Road
   Newry
   Co. Down, BT35 6PU
   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Loxicom 50 mg/g oralpasta för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Ett gram innehåller:


   Aktiv substans:

   Meloxikam

   50 mg


   Hjälpämne:

   Bensylalkohol

   10 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller lakterande ston.
   Använd inte till hästar som har gastrointestinala sjukdomar såsom irritation och blödningar i mage eller tarm, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningstillstånd.
   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.
   Använd inte till hästar som är yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Enstaka fall av biverkningar som vanligtvis är förknippade med NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel) observerades i kliniska prövningar [lätt urtikaria (nässelutslag) , diarré]. Symtomen var övergående. Vanligtvis sker en minskning av koncentrationen av albumin (ett protein) i blod under behandlingsperioden (upp till 14 dagar). I mycket sällsynta fall har aptitförlust, letargi, buksmärtor och kolit rapporterats. I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner, som kan vara allvarliga (även fatala), förekomma och dessa bör behandlas symtomatiskt. Om biverkningar förekommer ska behandlingen avbrytas och veterinär rådfrågas.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administrera 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar.
   Ska administreras direkt i munnen över bakre delen av tungan medan djurets huvud hålls upprest tills läkemedlet svalts.


   Ett skalstreck på sprutan med pasta ska administreras per 50 kg kroppsvikt. Sprutan har en inbyggd adapter och är graderad i kg kroppsvikt. Varje spruta ger 420 mg meloxikam, tillräckligt för att behandla 700 kg kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination vid användning.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.
   Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras under 30 °C.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (Utg. dat.) på kartongen och sprutan.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
   Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, eftersom det finns en potentiell risk för njurtoxicitet.
   Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden på grund av risken för allvarliga biverkningar. Se avsnittet om överdosering nedan.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
   Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med läkemedlet.
   Undvik att läkemedlet kommer i kontakt med hud- och ögon. Om läkemedlet kommer i kontakt med hud- och/eller ögon, skölj omedelbart med vatten. Om irritation skulle uppstå eller kvarstå, uppsök läkare.
   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


   Användning under dräktighet och digivning:
   Använd inte till dräktiga eller lakterande ston.


   Andra läkemedel och Loxicom:
   Administrera inte samtidigt som glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Följande kliniska tecken (varav vissa kan vara allvarliga) har rapporterats i kliniska studier efter överdosering av läkemedlet med 5 gånger normal dos: slött beteende, diarré, ödem (svullnad), sår i munslemhinnor och/eller mörk urin. I händelse av överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-07-26. Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur. Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.


   Den orala pastan finns i följande förpackningsstorlekar:

   • 1 kartong innehållande 1 spruta

   • 1 kartong innehållande 7 sprutor

   • 1 kartong innehållande 14 sprutor


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Nederland

   Fendigo sa/nv

   Avenue Herrmann Debrouxlaan 17

   BE 1160 BRUSSELS

   Tel : +32 2 734 46 90

   Fax : +32 2 734 48 99

   Latvija

   Magnum Veterinārija SIA

   Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija

   Tel. +371 6716 0091

   Fax. +371 6716 0095

   Република България

   АСКЛЕП - ФАРМА ООД

   гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3

   Република България

   Lietuva

   UAB "Magnum Veterinarija"

   J.Urbsio str. 3

   LT-35169 Penevezys

   Lietuva

   Tel: + 370 45 502 730

   Česká republika/

   Slovenská republika

   SAMOHÝL A SPOL., S.R.O.

   Smetanova 1058 512 51 Lomnice Nad Popelkou

   CZECH REP.

   Tel: +420 481 65 31

   Magyarország

   Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

   H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7

   Tel: 22/516-419

   Danmark

   Bayer A/S

   Bayer HealthCare

   Animal Health Division

   Arne Jacobsens Allé 13

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Malta

   BORG CARDONA IMPORTS LTD

   Agrivet Importers & Distributors.

   26, LIGHTERS WHARF,

   MARSA -MRS1451 MALTA

   Tel: +356 21246760

   Fax: +356 21246762

   Email sales@borg-cardona.com

   Deutschland

   Bayer Vital GmbH

   D-51368 Leverkusen

   Deutschland

   Norge

   Bayer AS

   Drammensv. 147 B

   Postboks 14

   0212 Oslo

   Eesti

   AS Magnum Veterinaaria

   Vae 16

   76 401 Laagri

   Harjumaa

   Eesti

   Tel +372 650 1920

   Fax +372 650 1996

   Österreich

   Bayer Austria Ges.m.b.H.

   Herbststraße 6-10

   A-1160 Wien

   Ελλάδα

   Hellafarm S.A

   Fleming 15str. 151 23 MAROUSI

   Athens

   Greece

   Polska

   ScanVet Poland Sp. z o.o.

   Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

   62-200 Gniezno

   Tel. 61 426 49 20

   España

   Laboratorios Karizoo

   Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades 11-12

   08140 Caldes de Montbui

   Barcelona (España)

   Portugal

   PRODIVET-ZN S.A

   Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41

   1800-282 LISBOA

   PORTUGAL

   Tel. (00351) 21 8511493

   France

   BAYER SANTE

   Division BayerHealthCare Animal Health

   13, rue Jean Jaurès

   92807 Puteaux Cedex

   France

   România

   SC MARAVET SRL,

   dr. Korponay F.

   430000 Baia Mare,

   str. Europa nr.9

   Tel/Fax: +40 262 211 964,

   e-mail: office@maravet.com

   Ireland

   Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

   Rossmore Industrial Estate

   Monaghan,

   Ireland

   Slovenija

   GENERA SI d.o.o.

   Dunajska cesta 51

   1000 Ljubljana, Slovenija

   Telefon: +386 1 4364466

   Telefaks: +386 1 4364468

   e-mail: info@generasi.si

   Italia

   F.M. ITALIA

   Veterinary Products s.r.l.

   Zona Industriale Isola, 31

   05031 Arrone (TR) – Italia

   Suomi/Finland

   Orion Oyj ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET,

   PL 425,

   FI-20101 Turku

   Κύπρος

   Αποκλειστικός Διανομέας Κύπρου: Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ

   Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος

   Τηλ: 22 447464 / Φαξ: 22 756902

   e-mail: chemicals@stavrinides.com.cy

   United Kingdom

   Norbrook Laboratories (GB) Limited

   1 Saxon Way East,

   Oakely Hay Industrial Estate,

   Corby,

   NN18 9EX

   United Kingdom

   Sverige

   Bayer A/S

   Bayer HealthCare

   Animal Health Division

   Arne Jacobsens Allé 13

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loxicom

  Oral pasta 50 mg/g 7 x 8,4 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 550389
  • Tillverkare: Bayer A/S

  599,50 kr

  Jämförpris: 10,71 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?