Bipacksedel - Lorazepam Orifarm

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lorazepam Orifarm

1 mg tablett
lorazepam
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lorazepam Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lorazepam Orifarm
3. Hur du använder Lorazepam Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lorazepam Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lorazepam Orifarm är och vad det används för

Lorazepam Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Denna grupp av läkemedel har många olika användningsområden. Lorazepam Orifarm påverkar det centrala nervsystemet, vilket leder till en avslappnande effekt vid olika spänningstillstånd och vid ångest.

Medicinen används för:

 • kortvarig lindring eller behandling av ångest som kan ha olika orsaker hos vuxna.

Lorazepam som finns i Lorazepam Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lorazepam Orifarm

Använd inte Lorazepam Orifarm

 • om du är allergisk mot det verksamma ämnet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har allvarliga andningssvårigheter

 • om du lider av sömnapné (andningsuppehåll i sömnen)

 • om du lider av allvarligt nedsatt leverfunktion

 • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet).

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lorazepam Orifarm om du har nedsatt lever-och njurfunktion

 • om du har myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

 • om du har glaukom (grön starr)

 • om du har andningssvårigheter

 • om du har nedsatt allmäntillstånd

 • om du har missbruksproblem (alkoholberoende eller läkemedelsmissbruk)

 • om du är äldre.

Om något av ovanstående berör dig bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Lorazepam Orifarm påbörjas.

Användning av bensodiazepiner kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. För att minska risken för beroende bör minsta möjliga effektiva dos av Lorazepam Orifarm användas och behandlingstiden bör vara så kort som möjligt. Vid behandling av ångest ska medicinering enbart vara ett komplement vid sidan om övrig behandling.

Under behandlingen är det viktigt att du alltid går till samma läkare.

Barn och ungdomar

Lorazepam Orifarm har inte studerats på barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Lorazepam Orifarm

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel, alkohol eller mat. Till dessa läkemedel tillhör exempelvis andra CNS-verkande läkemedel (t.ex. alkohol, barbiturater, antipsykotika, lugnande medel, anxiolytika (ångestdämpande), antidepressiva, eufori-framkallande analgetika, sedativa antihistaminer, antiepileptika (mot epilepsi) eller anestetika (bedövningsmedel)), probenecid (för behandling av gikt) och vissa läkemedel som används vid astma (teofyllin och aminofyllin). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Alkohol samt läkemedel med tröttande eller lugnande effekt ska undvikas i samband med användning av Lorazepam Orifarm, eftersom dessa förstärker varandras påverkan på det centrala nervsystemet.

Samtidig användning av Lorazepam Orifarm och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Lorazepam Orifarm samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer.

Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet:

Använd inte Lorazepam Orifarm under graviditeten. Läkemedlet kan ha skadlig inverkan på fostret.

Amning:

Använd inte Lorazepam Orifarm om du ammar. Lorazepam Orifarm går över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Lorazepam Orifarm kan reaktionsförmågan försämras och du kan uppleva yrsel och sedation (trötthet). Detta bör tas i beaktande i samband med uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, t.ex. vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lorazepam Orifarm innehåller laktos

Lorazepam Orifarm innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du har någon form av sockerintolerans, ska du tala med din läkare innan du använder preparatet.


3. Hur du använder Lorazepam Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Du bör inte ändra eller överskrida den dos som du ordinerats.

Innan behandlingen inleds bör du tillsammans med din läkare komma överens om hur länge behandlingen ska fortgå.

Om du har använt för stor mängd av Lorazepam Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Lorazepam Orifarm

När man slutar att använda läkemedlet efter långvarig behandling bör dosen trappas ned gradvis under några veckor. På så sätt minskar risken för abstinensbesvär. Behandlingen ska avslutas i samråd med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Lorazepam Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Mycket vanliga:

 • dåsighet, trötthet, sömnighet.

Vanliga:

 • muskelsvaghet, kraftlöshet, svårighet att samordna rörelser (ataxi)

 • förvirring, depression

 • yrsel.

Mindre vanliga:

 • huvudvärk

 • aptitförändring, illamående, störningar i matsmältningskanalen

 • slöhet, känsloavtrubbning, sömnstörningar

 • synförändringar (inklusive dubbelseende och dimsyn)

 • hudreaktioner

 • sexuella funktionsstörningar.

Sällsynta:

 • minnesluckor

 • förändringar i blodbilden

 • leverpåverkan

 • gulsot.

Mycket sällsynta:

 • allergiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner

 • svårigheter att andas

 • kramper (epileptiska anfall), koma

 • låg natriumhalt i blodet (hyponatremi)

 • SIADH syndrom (inadvekat ADH-sekretion)

 • förstoppning

 • lågt eller sänkt blodtryck, låg kroppstemperatur

 • beteendeförändringar såsom eufori, självmordstankar/självmordsförsök, ångest, oro, spänning, fientlighet, aggression, raseri

 • sömnstörningar / sömnlöshet

 • sexuell upphetsning

 • hallucinationer, sluddrigt tal

 • tremor (darrningar), yrsel

 • håravfall.

Har rapporterats:

 • beroende, abstinenssymtom

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lorazepam Orifarm ska förvaras

 • Förvaras vid högst 30°C.

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: lorazepam 1mg/tablett,

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, bikonvex, tablett med brytskåra och märkt med L1 på den ena sidan.

Tabletten kan delas i lika stora delar.

Förpackningsstorlekar:

7, 10, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 96, 98, 99, 100 och 102 tabletter i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-11