Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loratadin STADA

   10 mg tabletter
   loratadin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loratadin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin STADA
   3. Hur du använder Loratadin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loratadin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loratadin STADA är och vad det används för

   Loratadin det aktiva innehållsämnet i Loratadin Stada tillhör gruppen antihistaminer. Loratadin Stada används vid allergiska besvär (t ex hösnuva, allergi mot kvalster) såsom nysningar, rinnande och kliande näsa, klåda och sveda i ögonen.

   Efter ordination från läkare kan Loratadin Stada också användas för att lindra symtom som klåda och nässelfeber (förknippade med kronisk urtikaria och urtikaria av okänd orsak).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin STADA

   Använd inte Loratadin STADA

   • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Stada

   • om du har någon allvarlig leversjukdom

   • om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Loratadin Stada 48 timmar före pricktesten utförs, eftersom antihistaminer såsom loratadin kan motverka eller försvaga positiva reaktioner på hudtesten.

   Barn och ungdomar

   Effekt och säkerhet av loratadin hos barn yngre än 2 år har inte fastställts.

   Andra läkemedel och Loratadin STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas andra läkemedel.


   Samtidig användning av loratadin och läkemedel som hämmar vissa leverenzymer kan orsaka höjda nivåer av loratadin vilket kan leda till ökning av biverkningar, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Loratadin STADA med mat, dryck och alkohol

   Effekten av alkohol påverkas inte av Loratadin Stada.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Användning av loratadin under graviditet verkar inte ha några skadliga effekter på fostret. Som en försiktighetsåtgärd, är det att föredra att undvika användning av Loratadin Stada under graviditet.


   Om du ammar rekommenderas inte användning av Loratadin Stada eftersom loratadin utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I mycket sällsynta fall kan vissa personer uppleva dåsighet, vilket kan påverka deras körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin STADA innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Loratadin STADA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Administreringssätt

   Tabletten ska sväljas.

   Tabletten tas med ett glas vatten utan att tuggas. Tabletten kan tas oberoende av måltid.


   Om inte annat föreskrivs av läkaren är den rekommenderade dosen


   Vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

   1 tablett (10 mg) en gång om dagen.


   Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion:

   Vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg bör starta med lägre dos: 1 tablett (10 mg) varannan dag.


   Äldre patienter eller patienter med nedsatt njurfunktion:

   Dosjustering är inte nödvändig.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tycker medicinen är för stark eller för svag.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn 2 till 12 år


   Vikt över 30 kg:

   1 tablett (10 mg) en gång om dagen.


   Vikt under 30 kg:

   Loratadin Stada 10 mg tablett ska inte ges till barn som väger mindre än 30 kg.

   Effekt och säkerhet har inte fastställts för barn under 2 år.

   Om du använt för stor mängd av Loratadin STADA

   Efter överdosering av loratadin har sömnlöshet, ökad puls (takykardi) och huvudvärk beskrivits.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Loratadin STADA

   Om du glömt att ta en tablett i tid, ta nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan behandlingen som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om läkemedlet.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • nervositet

   • huvudvärk, trötthet, sömnighet


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • sömnlöshet, ökad aptit

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • allergiska reaktioner (inklusive allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad, särskilt i ansikte, mun, tunga eller svalg (angioödem) och allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi))

   • svindel (yrsel)

   • anfall (kramper)

   • ökad hjärtrytm (takykardi), palpitationer (starka hjärtslag)

   • illamående, muntorrhet, gastrit (inflammation i magsäcken)

   • nedsatt leverfunktion

   • utslag, håravfall (alopeci)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Loratadin STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartong och på blister efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är loratadin. 1 tablett innehåller 10 mg loratadin.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund platt tablett med brytskåra.


   Förpackningarna innehåller 50, 60, 90, 100 eller 250 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   D-61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Tillverkare:

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   D-61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Sanico N.V.

   Industriezone IV

   Veedijk 59

   2300 Turnhout

   Belgien


   Centrafarm Services B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4879 AC Etten Leur

   Nederländerna


   Clonmel Healthcare Ltd.

   Waterford Road, Clonmel

   Co. Tipperary

   Irland


   PharmaCoDane ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2 oktober 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin STADA®

  Tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 016609
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?