Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Loratadin Sandoz

   10 g Munsönderfallande tablett

   Vad innehåller Loratadin Sandoz ?

   Den aktiva substansen är loratadin, 10 mg

   Övriga innehållsämnen är sötningsmedel med apelsinsmak, aspartam (E951), vattenfri citronsyra (E330), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), torkad majsstärkelse, vattenfri laktos, magnesiumstearat (E470b), kroskarmellosnatrium (E468), mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon, kolloidal hydratiserad kiseldioxid (E551), polysorbat 80 (E433), povidon (E1201), mikrokristallin cellulosa (E460).

   .

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   1. VAD ÄR LORATADIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är vit, rund och platt.

   Förpackningarna innehåller 4, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30 eller 100 tabletter, förpackade i blisterkartor av aluminium/aluminium med perforeringar mellan varje tablett.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Vad används dåLoratadin Sandoz för?

   Loratadin Sandoz är ett läkemedel mot allergi. Det kan hjälpa dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.

   Loratadin Sandoz lindrar symtom som förknippas med t.ex. hösnuva och allergi mot dammkvalster (allergisk rinit) som nysning, rinnande eller kliande näsa, kliande svalg och kliande, röda eller rinnande ögon.

   Loratadin Sandoz används också för att lindra symtom som klåda och nässelutslag (förknippade med kronisk urtikaria av okänd orsak).

   Loratadin som finns i Loratadin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER LORATADIN SANDOZ

   Använd inte Loratadin Sandoz:

   • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Sandoz:

   • om du har någon allvarlig leversjukdom.

   • om du ska genomgå något pricktest kan det vara nödvändigt att sluta ta detta läkemedel minst 2 dagar före testet för att säkerställa att testresultatet blir korrekt.

   Loratadin Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett behöver inte tas tillsammans med vatten eller annan vätska. Dessutom kan Loratadin Sandoz tas tillsammans med eller utan mat.

   Loratadin Sandoz har inte visat sig öka effekten av alkohol.

   Barn

   Loratadin Sandoz rekommenderas inte till barn under 2 år eftersom effekt och säkerhet inte har fastställts. Ge inte Loratadin Sandoz till barn mellan 2 och 12 år som väger mindre än 30 kg. Det finns andra, lämpligare formuleringar.

   Graviditet, amning och fertlitet

   Användning av Loratadin Sandoz rekommenderas inte under amning och graviditet.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Amning

   Om du ammar rekommenderas inte användning av Loratadin Sandoz eftersom loratadin utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vid rekommenderad dos förväntas inte Loratadin Sandoz göra dig dåsig eller mindre uppmärksam. I mycket sällsynta fall kan emellertid vissa personer uppleva dåsighet, vilket kan påverka deras körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Loratadin Sandoz:

   Loratadin Sandoz innehåller 0,5 mg aspartam/dos. Aspartam är en fenylalaninkälla vilken kan vara skadligt för personer med fenylketonuri, en ämnesomsättningsstörning.

   Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Andra läkemedel och Loratadin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Interaktioner kan förekomma om loratadin används samtidigt med andra läkemedel som minskar funktionen hos vissa leverenzym, vilket leder till ökade nivåer av loratadin. Dessa läkemedel kan öka förekomsten av biverkningar.


   3. HUR DU ANVÄNDER LORATADIN SANDOZ

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin Sandoz munsönderfallande (”smälter i munnen”) tabletter är avsedda att tas via munnen och läggas på tungan (se nedan).

   Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett går lätt sönder så du ska hantera tabletterna försiktigt och endast med torra händer.

   Andvändningssätt:

   Bild 1

   1. Dra av en blisterruta längs perforeringarna.

   Bild 2

   2. Dra av baksidans skyddslager i pilens riktning och ta försiktigt ut tabletten. Tryck inte ut tabletten genom baksidans skyddslager.

   Bild 3

   3. Placera tabletten på tungan så snart som du har tagit bort den från förpackningen. Den kommer att smälta i munnen på en gång. Du behöver inget vatten för att svälja tabletten.

   Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett kommer i kontakt med saliven i din mun och kan därför tas utan vatten. Den har en sötaktig apelsinsmak.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar (12 år och äldre): Ta en 10 mg tablett loratadin en gång om dagen.

   Barn 2 till 12 år och som väger mer än 30 kg: Ta en 10 mg tablett loratadin en gång om dagen.

   Barn under 2 år eller som väger mindre än 30 kg: Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett ska inte ges till barn under 2 år eller till äldre barn som väger mindre än 30 kg.

   Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion: Vuxna och barn med kroppsvikt över 30 kg bör starta med lägre dos: Ta en 10 mg tablett loratadin varannan dag.

   Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion: Dosjustering är inte nödvändig.

   Behandlingens längd: Ta Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett så länge som din läkare har talat om för dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Loratadin Sandoz

   Ta endast Loratadin Sandoz enligt ordinationen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om man tar mer Loratadin Sandoz än vad som rekommenderas kan det orsaka dåsighet, hjärtklappning och huvudvärk.

   Om du glömt att ta Loratadin Sandoz:

   Om du glömmer att ta din tablett i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt, gå sedan tillbaka till ditt vanliga dosschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Barn klagade oftare på huvudvärk, nervositet och trötthet.

   • Vuxna klagade på sömnighet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Vuxna klagade på huvudvärk, ökad aptit och sömnsvårigheter.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Fall av allvarliga allergiska reaktioner (andningssvårigheter, väsljud, klåda och svullnad av ansiktet eller svalget) och hudutslag.

   • Fall av snabba hjärtslag, hjärtklappning, inflammation i magsäcken, illamående, onormal leverfunktion, muntorrhet, yrsel, trötthet, håravfall och krampanfall.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Viktökning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LORATADIN SANDOZ SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartorna efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-05-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin Sandoz

  Munsönderfallande tablett 10 mg 100 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 030652
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  240,44 kr

  Jämförpris: 2,40 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?