Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loratadin ratiopharm

   10 mg tablett
   loratadin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm
   3. Hur du använder Loratadin ratiopharm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för

   Loratadin ratiopharm är en antihistamin som inte orsakar trötthet och som används för behandling av vissa allergiska sjukdomar. Detta läkemedel verkar genom att hindra effekten av histamin som är med och orsakar allergiska reaktioner.

   Loratadin ratiopharm används för behandling av symtom vid följande allergiska sjukdomar:

   För vuxna och barn över 2 år:

   För behandling av icke årstidsbunden allergisk snuva, såsom allergi på grund av dammkvalster eller husdjur (nysningar, rinnsnuva, och nästäppa), allergisk ögoninflammation (kliande, röda och tårfyllda ögon), nässelutslag (urtikaria, svullnad, rodnad och kliande hud).

   Loratadin som finns i Loratadin ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm

   Använd inte Loratadin ratiopharm

   • Om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loratadin ratiopharm

   • Om du har svår leversjukdom

   Barn

   Detta preparat får inte ges åt barn under 2 år eller till barn som väger under 30 kg.

   Andra läkemedel och Loratadin ratiopharm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du skall genomgå ett hudpricktest bör behandlingen med Loratadin ratiopharm avbrytas minst 48 timmar innan för att resultaten inte ska påverkas.

   Loratadin ratiopharm med alkohol

   Man behöver inte undvika användning av alkohol under behandlingen med detta läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Använd inte detta läkemedel om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Loratadin ratiopharm kan orsaka dåsighet eller yrsel. Om du känner att du påverkas ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin ratiopharm innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Loratadin ratiopharm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Detta läkemedel får inte ges åt barn som väger mindre än 30 kg eller är under 2 års ålder.

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år

   1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 2 år till 12 år med en kroppsvikt över 30 kg

   1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

   Om du har en svår leversjukdom kan du behöva använda en lägre dos. Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel.

   Överskrid inte angiven dosering.

   Om du har använt för stor mängd av Loratadin ratiopharm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan känna trötthet, snabb hjärtfrekvens eller huvudvärk.

   Om du har glömt använda Loratadin ratiopharm

   Om du glömmer att ta tabletten ta den genast när du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med din medicinering som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om följande symtom förekommer, sluta genast använda denna medicin och kontakta läkare eller gå till närmaste vårdcentral eller sjukhus: allergiska reaktioner såsom svullnad i läppar, tunga eller ansikte (Quincke´s ödem), andningssvårigheter och allergiska reaktioner (låga, brännande, kliande märken på huden med svullnad) eller angioödem (svullnad av huden och slemhinnorna). Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du får dessa symtom har du möjligen fått en allvarlig allergisk reaktion. Du kan omedelbart behöva medicinering eller sjukhusvård.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnproblem, ökad aptit.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): yrsel, kramper, oregelbunden eller snabb hjärtrytm, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan (gastrit, symtomen inkluderar magsmärta, illamående, kräkningar, diarré), onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall, trötthet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): viktökning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatumet (Utg.dat. eller EXP) som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är loratadin. En tablett innehåller 10 mg av loratadin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, runda, bikonvexa tabletter med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Detta läkemedel finns i blisterförpackningar med 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28, 30, 50, 100 och 100x1 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

   Tillverkare

   Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin ratiopharm

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 010521
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  111,49 kr

  Jämförpris: 1,11 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?