Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Vid tillfällig allergi
  • Läkemedel
  • God effekt på klåda, nysningar, snuva och ögonsymtom. Effekt efter ca 1 tim, varar ca 1 dygn. Antihistamin. Från 12 år.
  • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Loratadin HEXAL

tablett 10 mg 30 st blister

  • Varunummer: 010675
  • Tillverkare: Hexal

80 kr

Logga in

Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

Bara logga in här!

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Loratadin HEXAL

10 mg tabletter
Loratadin
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Hexal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Loratadin HEXAL är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin HEXAL
3. Hur du använder Loratadin HEXAL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin HEXAL ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loratadin HEXAL är och vad det används för

När du utsätts för ett allergiframkallande ämne utsöndrar din kropp histamin som sedan ger upphov till de allergiska besvären. Loratadin Hexal är en antihistamin som motverkar effekten av histamin. Loratadin Hexal används till behandling av allergiska symtom såsom nysningar, rinnsnuva och klåda i näsan samt sveda och klåda i ögonen.


De allergiska besvären kan orsakas av bl a pollen, pälsdjur, kvalster eller damm.


Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt och ska konstateras av läkare innan man börjar behandla sig. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov.


Vanlig snuva, s k "förkylningssnuva" är orsakad av ett virus och då har inte antihistaminer någon effekt. Loratadin Hexal skall därför inte användas vid annan snuva än allergisk snuva.


Loratadin som finns i Loratadin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin HEXAL

Använd inte Loratadin HEXAL

  • om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller mot något av övriga innehållsämnen i Loratadin Hexal.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Loratadin Hexal om du lider av svår leversjukdom.


Behandlingen med Loratadin Hexal måste avbrytas minst 48 timmar innan du ska genomföra ett hudtest för konstaterande av allergi. Resultatet kan annars bli missvisande.

Andra läkemedel och Loratadin HEXAL

Inga oönskade effekter har visat sig vid användning av andra läkemedel tillsammans med Loratadin Hexal. Du ska dock alltid tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel eller naturprodukter.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Använd inte Loratadin Hexal om du är gravid. Erfarenheten av användning under graviditet är

begränsad. Rådfråga alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.


Amning

Använd inte Loratadin Hexal om du ammar. Loratadin Hexal går över i modersmjölken. Rådfråga

alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Enstaka personer kan reagera med trötthet på denna typ av läkemedel. Innan du kör bil eller utför

uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet måste du därför känna till hur du reagerar på medicinen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loratadin HEXAL innehåller laktos

Loratadin Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Loratadin HEXAL

Vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg:

1 tablett (10 mg) en gång per dag.


Loratadin Hexal ska inte ges till barn under 12 år utan läkarkontakt eller till äldre barn med en kroppsvikt under 30 kg.


Behandlingens längd kan variera beroende på vilka symptom du har. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften. Använd Loratadin Hexal i högst 3 månader i följd om inte läkare föreskrivit annat.


Om du har allvarliga problem med levern bör dosen justeras – fråga din doktor om råd.


Tabletten bör sväljas ned tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid. Loratadin Hexal kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.

Om du använt för stor mängd av Loratadin HEXAL

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Loratadin HEXAL

Om du glömmer att ta Loratadin Hexal ska du bara fortsätta med din vanliga dos, ta inte dubbel dos för att kompensera de doser som du glömt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Loratadin Hexal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10):

Trötthet, huvudvärk, nervositet, sömnighet.


Mindre vanliga (fler än 1 patient av 1000, färre än 1 patient av 100):

Ökad aptit, sömnlöshet.


Mycket sällsynta (färre än 1 patient av 10000):

Allvarliga allergiska reaktioner, yrsel, oregelbunden hjärtverksamhet, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan, onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Loratadin HEXAL ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är loratadin 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseloxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Loratadin Hexal är en vit, oval tablett med skåra, märkt LT/10 på en sida


Tabletterna är förpackade i blisterkartor (PVC/Al), vilka ligger i en ask.


Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2011-12-09


FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten