Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loratadin Actavis

   10 mg tabletter
   loratadin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis
   3. Hur du använder Loratadin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för

   Loratadin Actavis tabletter tillhör gruppen läkemedel som kallas antihistaminer.


   Loratadin Actavis tabletter används för att behandla:

   • Allergiska besvär såsom rinnande eller täppt näsa, nysningar, rinnande ögon (t.ex. hösnuva)

   • Särskilda hudproblem med blek hud eller röda, ojämna utslag och svår klåda (nässelfeber).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis

   Använd inte Loratadin Actavis

   • om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av övriga innehållsämnen i Loratadin Actavis (anges i avsnitt 6).

   • om patienten är ett barn under 2 års ålder.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Actavis:


   • Om du har leverproblem

   • Om patienten är barn och har en njursjukdom

   • Om du ska genomgå pricktest (allergitest) bör behandlingen avbrytas minst 48 timmar före testet.

   Andra läkemedel och Loratadin Actavis

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, rådfråga då din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Användning av Loratadin Actavis rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Loratadin Actavis orsakar normalt inte dåsighet. Man bör emellertid ta hänsyn till att dåsighet kan förekomma i sällsynta fall och att detta då kan påverka förmågan att utföra precisionsarbete (såsom att köra bil). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin Actavis innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin eftersom den innehåller laktos.


   3. Hur du använder Loratadin Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   Svälj tabletterna hela med vatten och med eller utan mat.


   Dosering:

   • Vuxna (även äldre) och barn över 12 år: 1 tablett 1 gång dagligen.

   • Barn 2-12 år:

    • med en kroppsviktt över 30 kg: 1 tablett 1 gång dagligen.

    • - med en kroppsvikt under 30 kg: Rekommenderas ej.

   • Patienter med allvarliga leverproblem:

    • Vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett varannan dag.

    • Barn med en kroppsvikt upp till 30 kg: Lämpligare läkemedelsformer finns för denna åldersgrupp, t.ex. oral lösning.

   Behandlingslängd

   Loratadin Actavis ska lindra dina symtom men som med alla läkemedel kan personer uppleva att de inte fungerar för dem. Kontakta läkare eller apotekspersonal om förbättring inte ses inom 7 dagar.


   Loratadin Actavis kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.

   Om du använt för stor mängd av Loratadin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig förpackningen och kvarvarande tabletter till sjukhuset eller läkaren. Symtom på överdos är trötthet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

   Om du har glömt att använda Loratadin Actavis

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Om du glömt en tablett, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan ta tabletterna som vanligt.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Avbryt behandlingen med Loratadin Actavis och kontakta läkare med en gång om du märker tecken på:

   • en allergisk reaktion: uppsvullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, förträngning av luftvägarna som orsakar andningssvårigheter, chock, kollaps, utslag, klåda.

   Tala om för din läkare om du märker någon av dessa biverkningar, eller märker andra biverkningar som inte nämns här:

   • Nervsystemet: trötthet, sömnighet, sömnlöshet, nervositet, huvudvärk, yrsel, anfall.

   • Hjärta: snabb hjärtrytm, hjärtklappning.

   • Mage och tarm: ökad aptit, sjukdomskänsla, diarré, matsmältningsproblem, muntorrhet.

   • Lever: onormal leverfunktion (undersöks med blodprov).

   • Hud: håravfall (alopeci).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är loratadin. Varje tablett innehåller 10 mg loratadin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallincellulosa (E460) majsstärkelse och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Loratadin Actavis tabletter är vita, eller närmast vita, 8 mm i diameter, runda, platta tabletter märkta med bokstaven "L" på ena sidan och med en skåra på andra sidan.

   Förpackningsstorlek: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island


   Ombud:

   GxMed Nordic IVS

   Hovedgaden 55B

   2970 Hørsholm

   Danmark

   +45 3977 5013   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin Actavis

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 012040
  • Tillverkare: GxMed Nordic IVS

  84 kr

  Jämförpris: 0,84 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?