Bild saknas för Lomudal®

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   LOMUDAL

   40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
   natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   Detta läkemedel är receptfritt. Lomudal 40 mg/ml ögondroppar måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
   3. Hur du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare är och vad det används för

   Det används vid:
   Behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.
   Allergisk ögoninflammation i bindehinnan, s k konjunktivit.
   Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.


   Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.


   Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

   Använd inte Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare:

   • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

   Andra läkemedel och Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användning av Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare kan orsaka en lokal irritation i ögonen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:
   Ögonbesvär vid pollenallergi
   Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger dagligen.


   Allergisk konjunktivit
   Läkaren bestämmer dosen som avpassas individuellt för dig.


   För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
   Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.


   En endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare. Använd endosbehållare med kvarvarande innehåll skall kastas.
   Om dropparna med styrkan 40 mg/ml irriterar kan man övergå till Lomudal ögondroppar 20 mg/ml.


   Bruksanvisning


   Så här används Lomudal ögondroppar, endosbehållare:

   1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och tag loss en endosbehållare.

   2. Stäng kuvertet noggrant genom att vika in kanten.

   3. Skaka ner lösningen i botten på endosbehållaren.

   4. Håll i nederdelen av endosbehållaren och vrid av vingen.

   5. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.

   6. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.

   7. Gör på samma sätt i andra ögat och kasta därefter endosbehållaren (med eventuellt kvarvarande innehåll).

   8. Varje endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen.

   Om du har använt för stor mängd av Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning

   Om du tagit för stor dos kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning och rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).
   Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.
   Kontakta läkare om du upplever biverkningarna som besvärande eller får andra biverkningar.

   5. Hur Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skall förvaras i sitt kuvert. Felaktig förvaring kan orsaka grumlighet. Använd ej ögondropparna om de blivit grumliga.


   Endosbehållare i öppnat innerkuvert ska förbrukas inom 4 veckor. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 40 mg
   Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är glycerol, natriumedetat, natriumhydroxid (för justering av pH till 6,5) och renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-25


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lomudal®

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 20 x 1 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 599339

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lomudal-ogondroppar-losning-i-endosbehallare-40-mg-per-ml-20-x-1-doser-endosbehallare-110243/ 110243 Lomudal® https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 0.00 0.00 SEK Lomudal OutOfStock Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 20 x 1 dos(er) Endosbehållare