Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lomudal Nasal

   5,2 mg/dos nässpray, lösning
   Natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal
   3. Hur du använder Lomudal Nasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för

   Lomudal Nasal förhindrar att vissa ämnen, som ger allergiska symtom som nysningar, nästäppa, klåda och rinnande näsa, frigörs.


   Lomudal Nasal används på läkares ordination för att behandla allergisk snuva s.k. rinit och för egenvård används det som förebyggande behandling av pollenallergi.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal

   Använd inte Lomudal Nasal

   • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Lomudal Nasal

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Lomudal kan användas under graviditet.


   Lomudal Nasal går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Lomudal kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Man har inte sett att användning av Lomudal Nasal skulle påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


   3. Hur du använder Lomudal Nasal

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Vanlig dos för vuxna och barn:

   En spraydos i vardera näsborren 2-4 gånger dagligen.

   Man får bäst effekt av Lomudal Nasal om man börjar använda medicinen innan besvären bryter ut, men även om man redan fått besvär ger Lomudal Nasal effekt. Lomudal Nasal ska användas regelbundet varje dag man utsätts för det man är allergisk mot, även om man inte har besvär.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.


   Bruksanvisning

   Så här används Lomudal Nasal:


   Lomudal nasal 2,6 mg
   1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshatten.(fig 1)

   2. Om du använder flaskan för första gången, eller inte har använt den på länge, pumpa minst tre gånger så att en jämn spraydusch uppstår. (fig 2)

   3. Håll sprayflaskan som bilden visar. Sätt spetsen i ena näsborren och håll för den andra. Spraya en gång och andas samtidigt in försiktigt med munnen stängd. (fig 3)

   4. Andas ut genom munnen och spraya därefter på motsvarande sätt i den andra näsborren.

   5. Efter användandet, torka rent och sätt på skyddshatten. (fig 4)

   Om du har använt för stor mängd av Lomudal Nasal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Lomudal Nasal

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Tillfällig lätt irritation i nässlemhinnan i början av behandlingen.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sammandragning av luftvägarna (bronkospasm).

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Näsblod


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25°C.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 5,2 mg/dos nässpray.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (konserveringsmedel), natriumedetat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lomudal Nasal är enklar och färglös till svagt gulaktig lösning.


   Varje flaska innehåller 15 ml lösning, vilket motsvarar ca 100 doser.

   Förpackningar: 100 doser, 2x100 doser

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Tillverkare

   Sanofi Winthrop Industriet, Boulevard Industriel

   76580 Le Trait, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lomudal® Nasal

  Nässpray, lösning 5,2 mg/dos 2 x 100 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 457747
  • Tillverkare: Sanofi AB

  168,07 kr

  Jämförpris: 0,84 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?