Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   LOMUDAL G.I.

   20 mg/ml Oral lösning, endosbehållare
   Natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.  

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad är Lomudal G.I. är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal G.I.
   3. Hur du använder Lomudal G.I.
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lomudal G.I. ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad är Lomudal G.I. är och vad det används för

   Lomudal G.I. innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används vid födoämnesallergi och/eller svårighet att tåla vissa födoämnen. Lomudal G.I. kan användas både för behandling av barn (från 2 år och uppåt) och vuxna.

   Verkningssättet är inte klarlagt. Behandlingen ska ske i kombination med att de viktigaste födoämnena som orsakar symtom tas bort från kosten.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal G.I.

   Använd inte Lomudal G.I.:

   • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Lomudal G.I.:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga ogynsamma effeket på fostret har påvisats.

   Amning

   Lomudal G.I. går över i modersmjölk, men det finns ingen information som tyder på att ammande kvinnors användning av Lomudal G.I. skulle medföra oönskade effekter på barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Lomudal G.I. har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lomudal G.I.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt dig. 

   Rekommenderad startdos är:

   För vuxna: 10 ml (200 mg) 4 gånger dagligen.

   För barn 2-14 år: 5 ml (100 mg) 4 gånger dagligen.

   Efter det att behandlingen startat kan det dröja upp till ett par veckor innan man känner sig bättre. Det är därför viktigt att följa läkarens ordination och inte avbryta behandlingen eller ändra dosen.

   Bruksanvisning

   Vrid av toppen på endosbehållaren.

   Lomudal G.I. kan tas direkt i munnen eller blandas med vatten eller juice. Läkemedlet bör tas cirka 15 minuter före måltid och bör sköljas runt i munnen innan man sväljer, för att undvika eventuellt upptag av allergiframkallande ämnen via munhålans slemhinna.

   Om du har använt för stor mängd av  Lomudal G.I.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Lomudal G.I.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • illamående

   • kräkningar

   • diarré

   • orolig mage, magbesvär

   • hudutslag och ledvärk

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lomudal G.I. ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 20 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lomudal G.I. är en klar, färglös lösning. Den tillhandahålls i förpackningar om 100 x 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lomudal® G.I.

  Oral lösning 20 mg/ml 100 x 10 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 004713
  • Tillverkare: Sanofi AB

  642,44 kr

  Jämförpris: 0,64 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?