Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Locoid Lipid och Locoid Crelo

   0,1% kräm och kutanemulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
   3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för

   Locoid Lipid och Locoid Crelo är medelstarka kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

   Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

   Använd inte Locoid Lipid eller Locoid Crelo:

   • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen eller konserveringsmedel (parabener)

   • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet).

   • vid utslag kring munnen (peroral dermatit),

   • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo.

   Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

   Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.

   Amning

   Okänt om Locoid Lipid och Locoid Crelo går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

   Locoid Lipid och Locoid Crelo innehåller hjälpämnen med känd effekt:

   Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och bensylalkohol

   Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
   Detta läkemedel innehåller också 5 mg bensylalkohol per gram kräm som kan ge allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

   Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol, butylhydroxitoluen, propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat

   Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem), butylhydroxitoluen som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor, samt propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

   Använd alltid Locoid Lipid eller Locoid Crelo enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Vanlig dos: Locoid Lipid eller Locoid Crelo påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen.

   Användning av olika läkemedelsformer

   Locoid Lipid kräm: torra fjällande hudsjukdomar

   Locoid Crelo kutan emulsion: vätskande hudsjukdomar samt hudsjukdomar i hårbevuxna regioner.

   Om du upplever att effekten av Locoid Lipid eller Locoid Crelo är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Infektioner i huden

   • Knottror

   • Rodnad och varblåsor i ansiktet

   • Allergiska reaktioner.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som tex trötthet, yrsel och illamående)

   • Hudförtunning

   • Utvidgning av små blodkärl i huden

   • Vita strimmor i huden

   • Akne

   • Rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

   • Bristningar i ytliga blodkärl

   • Pigmentförändringar

   • Ökad behåring

   • Hudinflammationer

   • Eksem.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Dimsyn

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Locoid Lipid kräm: Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

   Locoid Crelo kutanemulsion: Förvaras vid högst 25ºC.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   Locoid Lipidkräm: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

   Locoid Crelo kutanemulsion: Öppnad plastflaska ska användas inom 8 veckor.

   Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/plastflaskan öpnnas på kartongen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat.1 gram kräm eller kutan emulsion innehåller 1 mg hydrokortisonbutyrat.

   • Övriga innehållsämnen i:

   • Locoid Lipidkräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol och renat vatten.

   • Locoid Crelo kutanemulsion är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, fast paraffin, vitt vaselin, borageolja, butylhydroxitoluen, propylenglykol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Locoid Lipid kräm: 30 g och 100 g tub.

   Locoid Crelo kutan emulsion: 30 g och 100 g plastflaska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   LEO Pharma A/S

   Industriparken 55

   DK-2750 Ballerup

   Danmark

   Tillverkare

   Astellas Pharma Europe B.V.
   Sylviusweg 62,
   2333 BE Leiden,
   Nederländerna

   Temmler Italia S.R.L.
   Via delle Industrie 2,
   20061, Carugate (MI),
   Italien 

   Lokal företrädare:

   LEO Pharma AB

   Box 404

   201 24 Malmö

   Tel: 040-352200

   E-post: info.se@leo-pharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Locoid Lipid

  Kräm 0,1 % 30 gram Tub

  • Varunummer: 504502
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  63,28 kr

  Jämförpris: 2,11 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?