Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ®Locoid®

   0,1% kräm, salva och kutan lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Locoid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid
   3. Hur du använder Locoid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Locoid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Locoid är och vad det används för

   Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

   Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid kutan lösning används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid

   Använd inte Locoid:

   • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid

   • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

   • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

   • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

   • Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid.

   Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

   Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.

   Amning

   Okänt om Locoid går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats

   Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat

   Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Locoid

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanligt är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.

   Användning av olika läkemedelsformer

   Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

   Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

   Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Infektioner i huden 

   • Knottror

   • Rodnad och varblåsor i ansiktet 

   • Allergiska reaktioner.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående)

   • Hudförtunning

   • Utvidgning av små blodkärl i huden 

   • Vita strimmor i huden 

   • Akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

   • Bristningar i ytliga blodkärl 

   • Pigmentförändringar

   • Ökad behåring 

   • Hudinflammationer

   • Eksem.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

   • Dimsyn

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Locoid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Locoid kräm skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   Locoid kräm och salva: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

   Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

   Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat. 1 gram kräm, salva eller kutan lösning innehåller 1 mg hydrokortison (som butyrat).

   - Övriga innehållsämnen i:

   - Locoid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten.

   Konserveringsmedel: propylparahydroxibensoat E 216 och butylparahydroxibensoat.

   - Locoid salva är polyetylen och flytande paraffin.

   - Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Locoid kräm: 30 g, 50 g och 100 g tub.

   Locoid salva: 30 g och 100 g tub.

   Locoid kutan lösning: 30 ml, 100 ml och 250 ml plastflaska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   LEO Pharma A/S

   Industriparken 55

   DK-2750 Ballerup

   Danmark

   Tillverkare 
   Astellas Pharma Europe B.V.,
   Sylviusweg 62,
   2333 BE Leiden,
   Nederländerna

   Temmler Italia S.R.L.,
   Via delle Industrie 2,
   20061, Carugate (MI),
   Italien 

   Lokal företrädare:

   LEO Pharma AB

   Box 404

   201 24 Malmö

   Tel: 040-352200

   E-post: info.se@leo-pharma.com

   Särskild information vid behandling av sällskapsdjur:

   Locoid kräm, salva och kutan lösning är också godkänt för behandling av sällskapsdjur. För generell information om preparatets användning samt för de olika beredningsformerna hänvisas till ovanstående information för human förbrukning.

   Locoid ska inte användas om djuret lider av Cushing’s sjukdom. I de fall då djuret kan slicka i sig preparatet måste risken för biverkningar i form av effekt på binjurarna beaktas.

   Undvik att Locoid kommer i ögonen.

   Om du observerar biverkningar, tala om det för din veterinär.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Locoid®

  Kräm 0,1 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 443227
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  81,20 kr

  Jämförpris: 1,62 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?