Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loceryl

   5% medicinskt nagellack
   Amorolfin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Loceryl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   - Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loceryl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loceryl
   3. Hur du använder Loceryl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loceryl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loceryl är och vad det används för

   Loceryl innehåller amorolfin, som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Amorolfin tränger ned genom nageln och kan därigenom bekämpa svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.


   Receptfritt kan Loceryl användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Loceryl

   Använd inte Loceryl

   • om du är allergisk (överkänslig) mot amorolfin eller något av övriga innehållsämnen i Loceryl (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Loceryl

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loceryl.

   • Under behandling med Loceryl ska du inte använda kosmetiskt nagellack eller lösnaglar.

   • Vid användning av organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton m fl.) bör du använda skyddshandskar, annars kommer Loceryl att avlägsnas från naglarna.

   • nagelfilar som har använts till angripna naglar får ej användas på friska naglar.


   Barn och ungdomar

   • barn och ungdomar under 18 år bör ej behandlas med Loceryl eftersom erfarenhet saknas.

   Andra läkemedel och Loceryl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Loceryl ska inte användas vid graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Loceryl


   När Loceryl används på ordination av läkare:

   Dosen har anpassats individuellt för dig.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med Din läkare.


   När Loceryl används receptfritt:

   Lacket appliceras på nagelytan en gång i veckan.

   Behandlingen bör fortsätta utan uppehåll tills nageln förnyats och angripna områden läkts (normalt utseende på nageln). I allmänhet rör det sig om 6 månader för fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar.


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Bruksanvisning


   Fila ned nageln

   Före påstrykning av Loceryl är det viktigt att angripna nagelområden (särskilt nagelns yta och främre del) är omsorgsfullt nedfilade. OBS! Använd en ny nagelfil vid varje behandlingstillfälle.


   Rengöra nagelytan

   Därefter skall nagelytan rengöras och fett avlägsnas med hjälp av rengöringskompressen. Även andra nagellackborttagningsmedel kan användas.


   Doppa spateln i lacket

   För varje nagel skall spateln doppas i lacket (spateln får ej strykas av mot flaskans kant).


   Stryk på lacket

   Lacket stryks på över hela nagelytan. Undvik att få lack på huden kring nageln.


   Tillslut flaskan väl

   Direkt efter applicering, rengör flaskhalsen och tillslut flaskan väl så att lösningen ej torkar.


   Låt lacket torka

   Låt lacket torka. Det tar ca 3-5 minuter.


   Rengör spateln

   Spateln kan rengöras (lämpligen med den kompress som användes till rengöring av naglarna) och återanvändas.

   Om du har använt för stor mängd av Loceryl

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Enstaka fall av nagelskador (framförallt missfärgning) har rapporterats.

   Om du har glömt att använda Loceryl

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Reaktioner på medicineringen är sällsynta. Nagelskador (t ex missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen.


   Sällsynta (fler eller lika med 1 patient av 10 000, men färre eller lika med 1 patient av 1000):

   Nagelskada, missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar.

   Mycket sällsynta (färre eller lika med 1 patient av 10 000):

   Brännande känsla i huden.

   Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Rodnad, klåda, utslag, blåsor och allergiska hudreaktioner
   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Loceryl ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara flaskan väl tillsluten för att lacket ej skall torka.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är amorolfin. En ml nagellack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin (5%).

   • Övriga innehållsämnen är metakrylsyra, glyceroltriacetat, butylacetat, etylacetat och etanol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Loceryl är ett genomskinligt nagellack.


   Förpackningsstorlekar 1,25 ml lack, 3 ml och 5 ml finns i följande förpackningar med tillbehör enligt nedan.


   Förpackningsstorlek 1,25 ml (receptfri).

   • Glasflaska med integrerad spatel i locket

   • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   Förpackningsstorlek 3 ml (receptfri)

   • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   Förpackningsstorlek 5 ml (receptbelagd)

   • Glasflaska med integrerad spatel i locket, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   • Glasflaska, 10 spatlar, 30 sandpappersfilar och 30 rengöringskompresser (indränkta med 70% isopropanol)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   1,25 ml flaska räcker för behandling av 1 fingernagel under 4-6 månader eller 1-2 tånaglar under 2 månader.


   3 ml flaska räcker för behandling av 3-4 fingernaglar under 3-4 månader eller 1-2 tånaglar under 6 månader.


   5 ml flaska räcker för behandling av 3-4 fingernaglar under 6 månader eller 1-2 tånaglar under 12 månader.


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752 28 Uppsala

   Sverige

   tfn: 018-444 0330

   fax: 018-444 0335

   e-post: nordic@galderma.com


   Tillverkare:

   Laboratoires Galderma

   Zone Industrielle - Montdésir

   74540 Alby-sur-Chéran

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loceryl®

  Medicinskt nagellack 5 % 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 049551
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  148,48 kr

  Jämförspris: 29,70 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?