Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Locacorten-Vioform

   0,2 mg/ml + 10 mg/ml örondroppar, lösning
   Flumetasonpivalat/kliokinol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform
   3. Hur du använder Locacorten-Vioform
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Locacorten-Vioform ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för

   Locacorten-Vioform innehåller de aktiva substanserna flumetasonpivalat och kliokinol.

   Det är ett medelstarkt kortisonpreparat mot bakterie- och svampinfekterad inflammation, t ex eksem i hörselgången.

   Flumetason som finns i Locacorten-Vioform är en medelstark glukokortikoid.

   Kliokinol är ett antiseptiskt medel.

   Flumetason lindrar klåda och hudrodnad i samband med inflammation och kliokinol förebygger tillväxt av flera olika bakterier och svampar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform

   Använd inte Locacorten-Vioform

   • om du är allergisk mot flumetasonpivalat, kliokinol, hydroxikinoliner, andra kinolonderivat, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har eller misstänks ha hål på trumhinnan

   • till barn under 2 år

   • öroninfektioner orsakade av virus, tuberkulos eller syfilis

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Locacorten-Vioform.

   Före behandling ska trumhinnan kontrolleras av läkare. Locacorten-Vioform bör inte användas om det finns risk för att trumhinnan spricker.

   Locacorten-Vioform får ej komma i kontakt med ögon eller slemhinnor eftersom de verkar irriterande på dessa.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   En viss gulfärgning av hud, hår och kläder kan uppstå.

   Barn och ungdomar

   Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Locacorten-Vioform

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Locacorten-Vioform bör inte användas samtidigt med andra preparat som innehåller tungmetaller t ex salvor innehållande zink, eftersom det då kan bildas färgade kemiska föreningar.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Locacorten-Vioform och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform. Det är inte känt om läkemedlet kan påverka fostret. Din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.

   Amning

   Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform om du ammar. Det är inte känt om läkemedlet går över i bröstmjölk, och din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.


   3. Hur du använder Locacorten-Vioform

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 2-3 droppar in i hörselgången, 2 gånger dagligen, vid behov oftare.

   Under tiden som man applicerar örondropparna, samt ytterligare någon minut därefter, bör man sitta eller ligga med det behandlade örat uppåt. Med ett lätt tryck på plastflaskan droppas Locacorten-Vioform in i hörselgången.

   Alternativt kan en kompress fuktas med lösningen och föras in i hörselgången. Håll kompressen fuktad genom att tillsätta ytterligare lösning. Den bör bytas ut minst en gång var 24:e timme.

   Behandlingstidens längd bör inte överstiga 7-10 dagar. Om symtomen inte förbättras inom cirka 1 vecka, eller om de förvärras efter det att du har använt Locacorten-Vioform i en vecka ska du kontakta din läkare.

   Lösningen kan värmas upp till kroppstemperatur före varje användning (t.ex. genom att hålla flaskan i handen). Undvik uppvärmning över kroppstemperatur. Undvik att nudda dropparen med örat, fingrarna eller annat material.

   Om du upplever att effekten av Locacorten-Vioform är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   Användning för barn och ungdomar

   Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

   Om du har tagit för stor mängd Locacorten-Vioform

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Locacorten-Vioform

   Om du har glömt att ta en dos, droppa i dropparna så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som förut. Om det nästan är dags för nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Överkänslighet (t ex hudrodnad eller hudutslag) kan förekomma som en mindre vanlig biverkning. Vid misstanke om allergisk hudreaktion (överkänslighet) ska du avbryta behandlingen med Locacorten-Vioform och kontakta din läkare.

   Övriga biverkningar:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos mindre än 1 av 100 användare):

   • lokal irritation i örat

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • dimsyn

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Locacorten-Vioform ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad .

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är flumetasonpivalat och kliokinol.

   • Övriga innehållsämnen är makrogol 300.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Locacorten-Vioform tillhandahålls i plastflaskor om 7,5 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amdipharm Limited

   Temple Chambers, 3 Burlington Road,

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Famar SA

   Alimos Industrial Site

   63, Ag. Dimitriou Alimos

   Athens

   Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Locacorten®-Vioform®

  Örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml 7,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 175398
  • Tillverkare: Amdipharm Limited

  58,03 kr

  Jämförpris: 7,25 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?