Bild på Lixir® S
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lixir S

   oral lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lixir S är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir S
   3. Hur du använder Lixir S
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lixir S ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lixir S är och vad det används för

   Lixir S är ett multivitaminpreparat som bland annat innehåller vitamin B1, B2 och B6 som är väsentliga för kroppens ämnesomsättning, samt A- och C-vitamin. Lixir S innehåller även koffein, som är uppiggande, och alkohol.

   Lixir S förebygger vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir S

   Använd inte Lixir S

   • om du är allergisk mot vitamin A, tiaminhydroklorid (B1), riboflavinnatriumfosfat (B2) , pyridoxinhydroklorid (B6), dexpantenol, nikotinamid, askorbinsyra (C), koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Varningar och försiktighet

   Du bör inte ta Lixir S samtidigt med andra preparat som innehåller A-vitamin. Om man överskrider den rekommenderade dosen A-vitamin ökar risken för höftfrakturer.

   Barn och ungdomar

   Lixir S rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Lixir S

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Lixir S med mat, dryck och alkohol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar bör du inte använda detta läkemedel på grund av alkoholinnehållet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lixir S har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner vid rekommenderad dosering.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lixir S innehåller sorbitol och etanol

   Lixir S innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   Lixir S innehåller 13 volymprocent etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1575 mg per dos, motsvarande 32 ml öl, eller 13 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


   3. Hur du använder Lixir S

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 15 ml dagligen.


   Lixir S tas lämpligen före måltid.

   Om du använt för stor mängd av Lixir S

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Lixir S

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Vitamin B2 (riboflavin) kan ge ofarlig gulfärgning av urinen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lixir S ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

   Öppnad förpackning bör användas inom 4 månader.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna per 1 ml är: vitamin A 170 IE (51 mikrogram), tiaminhydroklorid (B1) 0,1 mg, riboflavinnatriumfosfat (B2) 0,14 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 70 mikrogram, dexpantenol 0,3 mg, nikotinamid 1 mg , askorbinsyra (C) 10 mg , koffein 3 mg


   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: sorbitol (E420), etanol (96 %), natriumcitrat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, sackarinnatrium, cysteinhydroklorid, konserveringsmedel (dinatriumedetatdihydrat, sorbinsyra E200, propylgallat), apelsinarom och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lixir S oral lösning är en klar lösning med lukt och smak av apelsin.

   Lixir S förpackas i en 1000 ml plastflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ABIGO Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031-7484950

   Fax: 031-683951

   e-post: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-05-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lixir® S

  Oral lösning 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 005397
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lixir-s-oral-losning-1000-milliliter-flaska-54660/ 54660 Lixir® S https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/005397s.jpg 0.00 0.00 SEK Lixir OutOfStock Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Oral lösning 1000 milliliter Flaska