Bild på Lixir®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lixir

   oral lösning

   sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lixir är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir
   3. Hur du använder Lixir
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lixir ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lixir är och vad det används för

   Lixir är ett multivitaminpreparat som bland annat innehåller vitamin B1, B2 och B6 som är väsentliga för kroppens ämnesomsättning, samt A- och C-vitamin. Lixir innehåller även koffein som är uppiggande.


   Lixir förebygger vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir

   Använd inte Lixir

   • om du är allergisk mot vitamin A, tiaminhydroklorid (B1), riboflavinnatriumfosfat (B2), pyridoxinhydroklorid (B6), dexpantenol, nikotinamid, askorbinsyra (C), koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Du bör inte ta Lixir samtidigt med andra preparat som innehåller A-vitamin. Överskriden rekommenderad dos vitamin A ökar risken för höftfrakturer.

   Barn och ungdomar

   Lixir rekommenderas inte till barn under 5 år.

   Andra läkemedel och Lixir

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Överskrid inte rekommenderad dos på 15 ml vid graviditet.


   Amning

   Vid rekommenderade doser påverkar Lixir sannolikt inte barn som ammas.

   Lixir kan användas under amning så länge rekommenderad dos inte överskrids.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lixir har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

   Lixir innehåller sorbitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Lixir

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Vuxna och barn över 12 år:

   Rekommenderad dos är 15 ml dagligen.


   Barn 5-12 år:

   Rekommenderad dos är 10 ml 1 gång dagligen eller 5 ml 2 gånger dagligen.


   Lixir tas lämpligen före måltid.

   Om du använt för stor mängd av Lixir

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Lixir

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Vitamin B2 (riboflavin) kan ge ofarlig gulfärgning av urinen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lixir ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

   Öppnad förpackning bör användas inom 4 månader.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna per 1 ml är: vitamin A 170 IE (51 mikrogram), tiaminhydroklorid (B1) 0,1 mg, riboflavinnatriumfosfat (B2) 0,14 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 70 mikrogram, dexpantenol 0,3 mg, nikotinamid 1 mg, askorbinsyra (C) 10 mg, koffein 3 mg.


   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: sorbitol (E420), natriumcitrat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, sackarinnatrium, cysteinhydroklorid, konserveringsmedel (dinatriumedetatdihydrat, sorbinsyra (E200), propylgallat), apelsinarom och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lixir är en klar gul lösning med lukt och smak av apelsin.

   Lixir förpackas i en 1000 ml plastflaska och i en 500 ml glasflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ABIGO Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031-7484950

   Fax: 031-683951

   e-post: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lixir®

  Oral lösning 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 005371
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  125 kr

  Jämförpris: 3,75 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lixir-oral-losning-1000-milliliter-flaska-51147/ 51147 Lixir® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/005371s.jpg 125.00 125.00 SEK Lixir OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Oral lösning 1000 milliliter Flaska