Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Lixiana

   15 mg, 30 mg och 60 mg filmdragerade tabletter
   Edoxaban

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lixiana är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lixiana
   3. Hur du tar Lixiana
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lixiana ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lixiana är och vad det används för

   Lixiana innehåller den aktiva substansen edoxaban och tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att förhindra att blodproppar bildas genom att blockera aktiviteten hos faktor Xa, som är en viktig komponent vid levring av blodet.

   Lixiana används till vuxna för att:

   • förhindra blodproppar i hjärnan (stroke) och i andra blodkärl i kroppen om du har en form av oregelbunden hjärtrytm som kallas icke-valvulärt förmaksflimmer och ytterligare minst en riskfaktor.

   • behandla blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli) och för att förhindra att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lixiana

   Ta inte Lixiana:

   • om du är allergisk mot edoxaban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en pågående blödning

   • om du har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig blödning (t.ex. magsår, skada eller blödning i hjärnan, eller nyligen genomgången kirurgi i hjärnan eller ögonen)

   • om du tar andra läkemedel för att hindra blodet att levrar sig (t.ex. warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban eller heparin), förutom vid byte av blodproppshämmande behandling eller om du har en ven- eller artärkateter som spolas med heparin för att hålla katetern öppen

   • om du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk

   • om du har okontrollerat högt blodtryck

   • om du är gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lixiana:

   • om du har ökad risk för blödning, som kan vara fallet om du har någon av följande sjukdomar:

    • njursjukdom i slutstadiet eller om du får dialys

    • allvarlig leversjukdom

    • blödningsrubbningar

    • problem med blodkärlen i ögonbottnen (retinopati)

    • om du nyligen har haft en blödning i hjärnan (intrakraniell eller intracerebral blödning)

    • problem med blodkärlen i hjärnan eller ryggraden

   • om du har en mekanisk hjärtklaff.

   Lixiana 15 mg ska endast användas vid byte från Lixiana 30 mg till en K-vitaminantagonist (t.ex. warfarin) (se avsnitt 3, Hur du tar Lixiana).

   Om du behöver genomgå en operation:

   Det är mycket viktigt att ta Lixiana före och efter operationen vid exakt de tidpunkter som läkaren säger. Om möjligt ska du sluta att ta Lixiana minst 24 timmar före en operation. Läkaren kommer att bestämma när du ska börja med Lixiana igen.

   Barn och ungdomar

   Lixiana rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 års ålder. Det finns ingen information om användning hos barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Lixiana

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du tar något av följande:

   • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol)

   • läkemedel för behandling av onormal hjärtrytm (t.ex. dronedaron, kinidin, verapamil)

   • andra läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig (t.ex. heparin, klopidogrel eller K-vitaminantagonister såsom warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller dabigatran, rivaroxaban, apixaban)

   • antibiotika (t.ex. erytromycin)

   • läkemedel som förhindrar att organ stöts bort efter transplantation (t.ex. ciklosporin)

   • antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel (t.ex. naproxen eller acetylsalicylsyra (aspirin))

   • antidepressiva läkemedel, så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare.


   Tala om det för läkaren innan du tar Lixiana, eftersom dessa läkemedel kan öka effekterna av Lixiana och risken för oönskad blödning. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med Lixiana och om du behöver övervakas.

   Om du tar något av följande:

   • vissa läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

   • johannesört, ett växtbaserat läkemedel som används mot ångest och lindrig depression

   • rifampicin, ett antibiotikum

   Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Lixiana, eftersom effekten av Lixiana kan minska. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med Lixiana och om du behöver övervakas.

   Graviditet och amning

   Ta inte Lixiana om du är gravid eller ammar. Om det finns risk för att du kan bli gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Lixiana. Om du blir gravid under tiden du tar Lixiana ska du omedelbart tala om det för din läkare, som kommer att bestämma hur du ska behandlas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lixiana har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Lixiana

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Rekommenderad dos är en 60 mg tablett en gång dagligen.

   • Om du har nedsatt njurfunktion, kan läkaren minska dosen till en 30 mg tablett en gång dagligen.

   • Om din kroppsvikt är 60 kg eller lägre är den rekommenderade dosen en 30 mg tablett en gång dagligen.

   • Om din läkare har skrivit ut läkemedel som kallas P-gp-hämmare: ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol är den rekommenderade dosen en 30 mg tablett en gång dagligen.

   Hur du tar tabletten

   Svälj ned tabletten, helst med vatten.

   Lixiana kan tas med eller utan mat.

   Läkaren kan ändra din blodförtunnande behandling enligt följande:

   Byte från K-vitaminantagonister (t.ex. warfarin) till Lixiana

   Sluta att ta K-vitaminantagonisten (t.ex. warfarin). Läkaren kommer att behöva ta blodprover och informerar dig om när du ska börja ta Lixiana.

   Byte från orala (tas via munnen) blodförtunnande medel som inte är K-vitaminantagonister (dabigatran, rivaroxaban eller apixaban) till Lixiana

   Sluta att ta de tidigare läkemedlen (t.ex. dabigatran, rivaroxaban eller apixaban) och börja med Lixiana vid tidpunkten för nästa planerade dos.

   Byte från parenteralt (injicerat) blodförtunnande medel (t.ex. heparin) till Lixiana

   Sluta att ta det blodförtunnande medlet (t.ex. heparin) och börja med Lixiana vid tidpunkten för nästa planerade dos av det blodförtunnande medlet.

   Byte från Lixiana till K-vitaminantagonister (t.ex. warfarin)

   Om du för närvarande tar 60 mg Lixiana:

   Läkaren kommer att säga till dig att minska dosen av Lixiana till en 30 mg tablett en gång dagligen och att ta den tillsammans med en K-vitaminantagonist (t.ex. warfarin). Läkaren kommer att behöva ta blodprover och informerar dig om när du ska sluta ta Lixiana.

   Om du för närvarande tar 30 mg (minskad dos) Lixiana:

   Läkaren kommer att säga till dig att minska dosen av Lixiana till en 15 mg tablett en gång dagligen och att ta den tillsammans med en K-vitaminantagonist (t.ex. warfarin). Läkaren kommer att behöva ta blodprover och informerar dig om när du ska sluta ta Lixiana.

   Byte från Lixiana till blodförtunnande medel som inte är K-vitaminantagonister (dabigatran, rivaroxaban eller apixaban)

   Sluta ta Lixiana och börja med det blodförtunnande medlet som inte är en K-vitaminantagonist (t.ex. dabigatran, rivaroxaban eller apixaban) vid tidpunkten för nästa planerade dos av Lixiana.

   Byte från Lixiana till parenterala (injicerade) blodförtunnande medel (t.ex. heparin)

   Sluta ta Lixiana och börja med det parenterala (injicerade) blodförtunnande medlet (t.ex. heparin) vid tidpunkten för nästa planerade dos av Lixiana.

   Patienter som genomgår elkonvertering:

   Om din oregelbundna hjärtrytm behöver återställas till normal rytm, genom en procedur som kallas elkonvertering, ska du ta Lixiana vid de tidpunkter som din läkare ordinerat för att förhindra att blodet levrar sig i hjärnan och andra blodkärl i kroppen.

   Om du har tagit för stor mängd av Lixiana

   Tala omedelbart om för läkare om du har tagit för många tabletter Lixiana.

   Om du tar mer Lixiana än vad som rekommenderas, kan risken för blödning öka.

   Om du har glömt att ta Lixiana

   Du ska ta tabletten omedelbart och sedan fortsätta nästa dag med en tablett dagligen som vanligt. Ta inte dubbel dos samma dag för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Lixiana

   Sluta inte att ta Lixiana utan att först tala med läkare, eftersom Lixiana behandlar och förebygger allvarliga tillstånd.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Liksom andra liknande läkemedel (läkemedel som minskar risken för blodpropp) kan Lixiana orsaka blödning som kan vara livshotande. I vissa fall kanske blödningen inte är synlig.

   Om du får någon blödning som inte slutar av sig själv eller om du får tecken på kraftig blödning (ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk eller oförklarlig svullnad) ska du omedelbart kontakta läkare. Läkaren kan bestämma att du ska övervakas noggrannare eller ändra ditt läkemedel.

   Samlad lista över möjliga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • magont

   • onormala levervärden (visas i blodprover)

   • blödning i huden eller under huden

   • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

   • näsblod

   • blödning från slidan

   • utslag

   • blödning i tarmen

   • blödning från mun och/eller svalg

   • blod i urinen

   • blödning efter en skada (punktion)

   • blödning i magsäcken

   • yrsel

   • illamående

   • huvudvärk

   • klåda.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • andra typer av blödningar

   • blödning i ögonen

   • blödning från ett kirurgiskt sår efter en operation

   • blodiga upphostningar

   • blödning i hjärnan

   • lågt antal blodplättar i blodet (vilket kan påverka koagulationen)

   • allergisk reaktion

   • nässelfeber.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • blödning i musklerna

   • blödning i leder

   • blödning i buken

   • blödning i hjärtat

   • blödning inuti skallen

   • blödning efter en kirurgisk åtgärd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lixiana ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på varje blister efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är edoxaban (som tosilat).
    Lixiana 15 mg: Varje tablett innehåller 15 mg edoxaban (som tosilat).
    Lixiana 30 mg: Varje tablett innehåller 30 mg edoxaban (som tosilat).
    Lixiana 60 mg: Varje tablett innehåller 60 mg edoxaban (som tosilat).

   • Övriga innehållsämnen är:

    Lixiana 15 mg: Tablettkärna: mannitol (E421), pregelatiniserad stärkelse, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat (E470b).

    Lixiana 30 mg: Tablettkärna: mannitol (E421), pregelatiniserad stärkelse, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat (E470b).

    Lixiana 60 mg: Tablettkärna: mannitol (E421), pregelatiniserad stärkelse, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat (E470b).

   • Filmdragering:

    Lixiana 15 mg: hypromellos (E464), makrogol 8000, titandioxid (E171), talk, karnaubavax, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

    Lixiana 30 mg: hypromellos (E464), makrogol 8000, titandioxid (E171), talk, karnaubavax, röd järnoxid (E172).

    Lixiana 60 mg: hypromellos (E464), makrogol 8000, titandioxid (E171), talk, karnaubavax, gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lixiana 15 mg filmdragerade tabletter är orange, runda (6,7 mm i diameter) och märkta med ”DSC L15” på ena sidan.

   De levereras i blister i kartonger med 10 filmdragerade tabletter eller endosblister i kartonger med 10 x 1 filmdragerade tabletter.

   Lixiana 30 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda (8,5 mm i diameter) och märkta med ”DSC L30” på ena sidan.

   De levereras i blister i kartonger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter eller endosblister i kartonger med 10 x 1, 50 x 1 eller 100 x 1 filmdragerade tabletter.

   Lixiana 60 mg filmdragerade tabletter är gula, runda (10,5 mm i diameter) och märkta med ”DSC L60” på ena sidan.

   De levereras i blister i kartonger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter eller endosblister i kartonger med 10 x 1, 50 x 1 eller 100 x 1 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Zielstattstrasse 48

   81379 Munich

   Tyskland

   Tillverkare

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Luitpoldstrasse 1

   85276 Pfaffenhofen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

   Tél/Tel: +32-(0) 10 48 95 95

   Lietuva

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel:+49-(0) 89 7808 0

   България

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   Luxembourg/Luxemburg

   Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

   Tél/Tel: +32-(0) 10 48 95 95

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel: +420 233 010 111

   Magyarország

   MSDPharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888-5300

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 4482 4000

   Malta

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   Deutschland

   Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

   Tel. +49-(0) 89 7808 0

   Nederland

   Daiichi Sankyo Nederland B.V.

   Tel: +31-(0) 20 4 07 20 72

   Eesti

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   Ελλάδα

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Τηλ:+49-(0) 89 7808 0

   Österreich

   Daiichi Sankyo Austria GmbH

   Tel: +43-(0) 1 485 86 42 0

   España

   Daiichi Sankyo España, S.A.

   Tel: +34 91539 99 11

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 549 51 00

   France

   Daiichi Sankyo France S.A.S.

   Tel: +33-(0) 1 55 62 14 60

   Portugal

   Daiichi Sankyo Portugal, Unip., Lda.

   Tel: +351 21 4232010

   Hrvatska

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   România

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   Ireland

   Daiichi Sankyo Ireland Ltd

   Tel: +353-(0) 1 489 3000

   Slovenija

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel: +421 (2) 58282010

   Italia

   Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

   Tel: +39-06 85 2551

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   Κύπρος

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Τηλ: +49-(0) 89 7808 0

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
   Tel: +46 (0)77 5700488

   Latvija

   Daiichi Sankyo Europe GmbH

   Tel: +49-(0) 89 7808 0

   United Kingdom

   Daiichi Sankyo UK Ltd

   Tel: +44-(0) 800 028 5122


   Denna bipacksedel ändrades senast

   08/2018


   Övriga informationskällor

   Du kan få ytterligare information om detta läkemedel genom att skanna QR-koden nedan med en smartphone. Samma information finns också på följande webbadress:

   www.dspatient.eu.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lixiana

  Filmdragerad tablett 30 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 078145
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  653,97 kr

  Jämförpris: 21,80 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?