Bild på Livicort
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Nässpray med kortison (budesonid). Används vid medelsvåra/svåra besvär från näsan
 • Full effekt efter några dagar. Kan användas med allergitabletter/ögondroppar
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Livicort

   32 mikrogram/dos nässpray
   budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

    Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Livicort är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Livicort
   3. Hur du använder Livicort
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Livicort ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Livicort är och vad det används för

   Livicort är ett kortisonpreparat som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan.


   Livicort används mot rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi mot till exempel pollen (så kallad hösnuva).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Livicort

   Använd inte Livicort

   om du är allergisk mot budesonid eller mot något av övriga innehållsämnen i Livicort (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • om du redan använder kortison (för inhalation, tabletter eller salva) för till exempel astma eller eksem bör du inte använda Livicort utan att rådfråga din läkare.

   • undvik att Livicort kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten om du får det i ögonen.

   • tala med din läkare innan du börjar använda Livicort om du har någon av följande sjukdomar:

    • svamp- eller virusinfektion (t.ex. herpes) i luftvägarna

    • lungtuberkulos

    • leversjukdom

   • kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Systempåverkan kan förekomma vid långtidsbehandling med höga doser av kortikosteroider och ge biverkningar såsom Cushings syndrom, binjurepåverkan (suppression) och tillväxthämning hos barn, se Barn och ungdomar.

   Barn och ungdomar

   Behandling med kortisoninnehållande läkemedel kan leda till långsammare längdtillväxt. Långtidseffekterna av nässpray med kortison på barn är inte klarlagda. Det rekommenderas att längden hos barn och ungdomar som får långvarig behandling med kortikosteroider kontrolleras regelbundet. Vid misstanke om att längdtillväxten avtar skall behandlingen utvärderas med tanke på nyttan av behandlingen i förhållande till risken för tillväxthämning.

   Andra läkemedel och Livicort

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Livicort och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Erfarenhet av användning under graviditet tyder inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Livicort under graviditet.


   Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Livicort bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Livicort kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Livicort påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Livicort

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn från 6 år: 2 sprayningar i varje näsborre morgon och kväll.

   Full effekt får du vanligtvis inom några dagar, men du kan känna viss lindring redan efter några timmar.

   För äldre är doseringen densamma som för vuxna.

   När du har fått full effekt kan doseringen minskas till minsta mängd som behövs för att kontrollera dina allergiska näsbesvär.

   Börja med att minska dosen till hälften genom att ta 2 sprayningar i varje näsborre enbart på morgonen. Ytterligare dosminskning kan prövas. 1 sprayning i varje näsborre på morgonen kan vara tillräckligt.

   Eftersom det kan vara svårt att tömma flaskan helt, är den överfylld. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd, det vill säga 120 doser.


   Får du ingen effekt inom 14 dagar - kontakta läkare.


   Använd inte Livicort i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.


   Om du fått Livicort på recept bestämmer läkaren dosen så att den passar för dig. Följ läkarens ordination noggrant.


   Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de 2‑3 första dagarna av behandlingen.


   Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


   Om allergisymtomen från ögonen besvärar dig kan din läkare ge dig tillägg av annan medicin för att lindra symtomen.

   Om du använt för stor mängd av Livicort

   Om du använt för mycket Livicort vid något enstaka tillfälle bör du inte få några obehagliga effekter. Vid eventuella frågor om du fått i dig för stor dos läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

   Om du har glömt att ta Livicort

   vid något tillfälle är det inte nödvändigt att kompensera för den dos du missat. Ta nästa dos som vanligt.


   Användaranvisning

   Bild av sprayflaska

   Innan du använder en ny flaska med Livicort nässpray ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills det blir en jämn dusch.

   Om du inte använder nässprayen dagligen måste pumpen laddas på samma sätt igen, men det räcker nu att spraya en gång i luften.


   1. Snyt ur näsan.

   Skaka flaskan.

   Ta av plasthatten.


   2. Håll sprayflaskan som bilderna visar.


   3. För in spetsen i ena näsborren och spraya föreskrivet antal doser. Gör på samma sätt i den andra näsborren.


   För in spetsen i ena näsborren och spraya


   4. Sätt på plasthatten igen.


   Överskrid inte doseringen!


   Rengöring:

   Det är lämpligt att någon gång rengöra de övre plastdelarna. Ta av plasthatten. Lyft bort den vita applikatorn. Spola plasthatten och applikatorn i ljummet vatten. Låt delarna lufttorka och sätt dem åter på plats.

   Försök inte rengöra den vita applikatorn genom att föra in en nål eller annat vasst föremål.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som kan uppkomma är vanligen milda och varar en kortare tid.


   Allvarliga biverkningar

   Sluta att ta Livicort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Djup svullnad (angioödem)

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
   Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   - feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall


   Övriga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Irritation i näsan, näsblod.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda, nässelfeber, inflammation i huden, muskelspasmer.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen, förändrad röst (heshet), blåmärken (kontusion), tecken och symtom på systemisk påverkan (påverkan på hela kroppen) av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna och förlångsammad längdtillväxt hos barn (se Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar), dimsyn.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom).


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Förlångsammad längdtillväxt har rapporterats hos barn som får behandling med kortikosteroider via näsan. Läkaren bör regelbundet kontrollera längdtillväxten hos barn och ungdomar som får långtidsbehandling med kortikosteroider.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Livicort ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30ºC. Får ej frysas.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är budesonid 32 mikrogram/dos.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, vattenfri glukos, polysorbat 80, dinatriumedetat, konserveringsmedel kaliumsorbat (E 202) 0,06 mg, saltsyra för pH-justering och vatten.

   Övriga innehållsämnen finns med för att ge nässprayen rätt egenskaper.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bruna glasflaskor försedda med en spraypump och näsapplikator.


   Förpackningsstorlek:

   120 doser respektive 3x120 doser

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB, Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Livicort

  Nässpray, suspension 32 mikrogram/dos 3 x 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 132769
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  218 kr

  Jämförpris: 4,84 kr / dos(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/livicort-nasspray-suspension-32-mikrogram-per-dos-3-x-120-doser-flaska-114947/ 114947 Livicort https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/132769s.jpg 218.00 218.00 SEK Livicort InStock Vid tillfällig allergi Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Verksam substans Verksam substans/Kortison Beredningsform Beredningsform/Nässpray Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, suspension 32 mikrogram/dos 3 x 120 dos(er) Flaska