Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   10 mg/12,5 mg tabletter
   Lisinoprilhydrat och hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
   3. Hur du använder Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller två aktiva substanser – lisinopril och hydroklortiazid. Dessa sänker blodtrycket på två olika sätt:

   Lisinopril, som är en så kallad ACE-hämmare, vidgar blodkärlen. Detta gör det lättare för hjärtat att pumpa ut blodet i kroppen och sänker samtidigt blodtrycket. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel som sänker blodtrycket genom att öka urinproduktionen.


   Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis används för att behandla högt blodtryck när behandling med endast en av de två substanserna, lisinopril och hydroklortiazid, inte givit tillräcklig effekt.


   Lisinopril-hydroklortiazid som finns i Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Använd inte Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   • om du är allergisk mot lisinopril eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan ACE-hämmare.

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot något annat läkemedel av sulfonamidtyp (fråga din läkare).

   • gravida kvinnor ska inte använda Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, se Graviditetsavsnittet)

   • om du vid tidigare behandling med ACE-hämmare eller diuretika har fått en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med svårigheter att svälja eller andas (sällsynt).

   • om du har kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.

   • om du har ärftlig eller av okänd anledning svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga (angioödem).

   • om du lider av upphävd urinutsöndring (anuri).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   • om ditt blodtryck är för lågt (du kan uppleva det som yrsel eller svimningskänsla när du ställer dig upp).

   • om du använder saltfattig kost och/eller tar kaliumsparande diuretika (urindrivande medel) eller använder kaliumtillskott och/eller kaliuminnehållande saltsubstitut.

   • om du lider av rubbningar i vätske- eller saltbalansen (t. ex. låga natrium- eller kaliumnivåer i blodet).

   • om du har diarré eller kräkningar.

   • om du lider av vissa hjärt-kärlsjukdomar (t. ex. ischemisk hjärtsjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom, dvs minskad blodtillförsel till hjärtat eller hjärnan.

   • du har en hjärtsjukdom som innebär förträngningar på hjärtklaffarna i vänster kammare, eller om du har andra utflödeshinder från vänster kammare

   • om du har en sjukdom som orsakar förtjockning av hjärtmuskeln (hypertrofisk kardiomyopati)

   • om du har nedsatt njurfunktion, speciellt om du samtidigt lider av vissa kärlsjukdomar eller får behandling med mediciner som minskar aktiviteten i immunsystemet.

   • om du behandlas med dialys.

   • om du har genomgått en njurtransplantation.

   • om du har lupus (systemisk lupus erythematosus).

   • om du ska genomgå desensibiliseringsbehandling för att du är allergisk eller om du är allergisk mot t.ex. insektsgift.

   • om du lider av någon leversjukdom.

   • om du har diabetes (dosen kan behöva justeras).

   • om du har gikt.

   • om du tidigare haft någon allergisk reaktion med svullnad av ansikte, armar eller ben, läppar, tunga och/eller svalg som medfört svårigheter att svälja och andas. Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner vid användning av ACE-hämmare.

   • om du har ihållande hosta.

   • om du lider av akut allvarlig neutrofilbrist (en typ av blodkroppar).

   • om du behandlas med LDL-aferes.

   • om du behandlas med litium (används för vissa psykiska störningar).

   • om du har förhöjda kolesterolvärden.

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.

   • om du efter den första dosen drabbas av ett kraftigt blodtrycksfall, vilket kan leda till symtom såsom yrsel eller kraftlöshet.

   • om du behandlas med diuretika. Behandlingen ska avslutas 2-3 dagar innan du tar den första Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis-tabletten.

   • om du ska opereras eller få bedövning/narkos. Du måste informera din läkare eller tandläkare om du använder Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis..

   • om du ska dopingtestas, eftersom Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis kan ge positivt svar vid dopingtest.

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis”.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditetsavsnittet.

   Andra läkemedel och Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Andra läkemedel kan påverka behandlingseffekten av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.


   Du bör vara medveten om att behandlingseffekten kan påverkas om du använder något av följande läkemedel eller kosttillskott:

   • andra blodtryckssänkande läkemedel (t. ex. urindrivande medel och betablockerare).

   • angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis” och ”Varningar och försiktighet”). Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder.

   • dialysbehandling.

   • medel som innehåller kalium (även bordssaltersättning som innehåller kalium).

   • litium (används för att behandla vissa psykiska sjukdomar).

   • läkemedel för att behandla diabetes.

   • smärtlindrande medel av typen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t. ex. ibuprofen, indometacin, naproxen och sulindak) och acetylsalicylsyra.

   • allopurinol (används för att behandla gikt).

   • ciklosporin (används vid organtransplantation).

   • vissa kolesterolsänkande läkemedel (kolestyramin och kolestipol).

   • trimetoprim (används för att behandla urinvägsinfektioner).

   • digitalisglykosider (används för att behandla hjärtsvikt).

   • sotalol (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen).

   • vissa läkemedel mot depression (tricykliska antidepressiva läkemedel t. ex. amitriptylin, klomipramin eller nortriptylin).

   • neuroleptika (läkemedel mot psykos).

   • kalciumsalter.

   • vissa laxermedel (stimulerande laxermedel t. ex. bisakodyl).

   • cytostatika (används för att behandla cancer).

   • immunsuppressiva läkemedel som minskar aktiviteten i immunsystemet (t.ex. vid organtransplantation).

   • sympatomimetika (läkemedel som påverkar vissa delar av nervsystemet och som används för att behandla hjärtsjukdomar).

   • amfotericin B i injektionsform (används för att behandla svampinfektioner).

   • kortikosteroider (används för att behandla inflammationer).

   • kortikotropin (används för att behandla nedsatt funktion i binjurebarken).

   • karbenoxolon (används för att behandla sår och inflammation i matstrupen).

   • vissa muskelavslappnande medel (t ex tubokurarinklorid).

   • bedövnings-/narkosmedel.

   • läkemedel som kan orsaka en viss typ av hjärtrytmstörning med mycket hög puls (torsade de pointes).

   • prokainamid (används för att behandla hjärtrytmstörningar).

   • guld.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

   Intag av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis med mat och dryck

   Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis kan tas tillsammans med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Liksom andra blodtryckssänkande läkemedel kan detta läkemedel påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Detta ses vanligen i början av behandlingen, vid dosjustering eller i kombination med alkohol. Din mottaglighet avgör hur påverkad du blir.

   Säkerställ att du inte är påverkad av behandlingen innan du kör bil eller använder maskiner. Var uppmärksam på att tillfällig yrsel eller trötthet kan uppstå under behandlingen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   3. Hur du använder Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos beskrivs nedan:

   En till två tabletter dagligen.


   Ta tabletterna vid ungefär samma tid varje dag.


   Dosen kan behöva justeras om du har nedsatt njurfunktion.

   Om du använt för stor mängd av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering kan vara lågt blodtryck, hyperventilation (snabb andning), snabb puls, yrsel, oro, hosta och törst.

   Om du har glömt att använda Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta nästa tablett vid vanlig tidpunkt.

   Om du slutar att använda Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

   Kontakta läkare innan du avbryter behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som har observerats och rapporterats vid behandling med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis anges nedan.


   AVBRYT OMEDELBART BEHANDLINGEN MED LISINOPRIL/HYDROKLORTIAZID ACTAVIS OCH KONTAKTA LÄKARE OM DU FÅR NÅGOT AV FÖLJANDE:

   • Svullnader i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen som leder till svårigheter att svälja och andas.

   • Svullna händer, fötter och/eller vrister.

   • Svår hudklåda.

   Allvarliga biverkningar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Humörsvängningar, symtom på depression, hjärtinfarkt eller blodpropp i hjärnan, möjligen som en följd av mycket lågt blodtryck hos högriskpatienter, förändrad hjärtrytm eller snabb hjärtrytm, ökad mängd urinämnen i blodet, ökad mängd kreatinin i blodplasman, för höga kaliumhalter i blodet (kan visa sig som muskelsmärtor och muskelkramper), oregelbunden hjärtrytm, onormal trötthet eller kraftlöshet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Förändringar i blodets kemiska sammansättning, förändringar i kroppens saltbalans, långvarig användning kan leda till rubbningar i kroppens vätske- och saltbalans (minskade hemoglobin- och hematokritvärden), svullnader i ansiktet, armarna och benen, läpparna, tungan, matstrupen och svalg (överkänslighet/angioneurotiskt ödem), kliande hudutslag, håravfall, flintskallighet, psoriasis, njursvikt, koma, eventuella krampanfall eller ödem orsakade av allvarlig njursvikt.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Minskad mängd benmärg, minskad mängd syretransporterande pigment (hemoglobin) i blodet vilket leder till kraftlöshet eller yrsel (anemi), minskad mängd blodplättar i blodet, minskad mängd vita blodkroppar, svår akut brist på neutrofiler (en typ av blodkroppar), blodbrist, lymfkörtelsjukdom, autoimmun sjukdom, sammandragningar av luftvägarna (t.ex. astma), bihåleinflammation, allergisk lunginflammation, andningssvårigheter inklusive lunginflammation, inflammation i bukspottkörteln, leversjukdom och leversvikt, tillstånd som ger svullnad runt tarmarna, gulsot (leversjukdom som ger upphov till gulfärgad hud och gula ögonvitor), svettningar, svår hudsjukdom med blåsor, cell- eller vävnadsdöd eller hudavlossning, svår form av hudrodnad (Stevens-Johnsons syndrom), hudutslag, inflammatorisk reaktion (kutan pseudolymfom), onormalt liten eller utebliven urinproduktion.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Andnöd (orsakad av bland annat lunginflammation och lungödem), Lupus erythematosus-liknande reaktioner i huden, återkomst av lupus erythematosus (en autoimmun sjukdom som orsakar utslag i ansiktet och röda fjällande fläckar på huden), ljuskänslighetsreaktioner, anafylaktiska reaktioner (allergiska chocker), feber, njurinflammation, blodkärlsinflammation.


   Icke-allvarliga biverkningar


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Yrsel, huvudvärk, svimningar, svimningskänsla när man reser sig på grund av lågt blodtryck (ortostatiska effekter, inklusive ortostatisk hypotension), hosta, diarré, kräkningar, nedsatt njurfunktion.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Domningar, stickningar, svindel, smakförändringar, sömnstörningar, raynauds syndrom (domnade, kalla, blå fingrar med smärta), rinnande näsa, illamående, magsmärtor och matsmältningsbesvär, förhöjda leverenzymvärden och leverbilirubin, hudutslag, klåda, impotens, kraftlöshet, trötthet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Mental förvirring, muntorrhet, förstorade bröstkörtlar hos män, obalans i kroppens salthalter (hyponatremi), tillstånd kallat SIADH (syndrom av ökad utsöndring av antidiuretiskt hormon).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Lågt blodsocker


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare:

   Inflammation i spottkörtlarna (sialadenit), rastlöshet, irriterad mage, förstoppning

   anorexi, socker i urinen, högt blodsocker, höga nivåer av urinsyra (hyperurikemi) i blodet (t.ex. gikt), rubbningar i saltbalansen (inklusive låga halter av natrium, kalium, klorid och magnesium), ökning av kolesterol och triglycerider, muskelkramper, muskelsvaghet, aptitförlust, berusningskänsla, tillfällig dimsyn, gulseende, rodnad, svaghet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är 10 mg lisinopril och 12,5 mg hydroklortiazid

   • Övriga innehållsämnen är: mannitol, kalciumvätefosfatdihydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, gul och röd järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Persikofärgade, runda tabletter (6 mm diameter), utan skåra, märkta med “LH” på ena sidan.


   Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis finns tillgängliga i blister (PVC / PVDC / aluminium) i förpackningsstorlekarna:

   10, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter


   Lisinopril-hydroklortiazid Actavis finns tillgängliga i burkar (PP-burkar och HDPE burkar) i förpackningsstorlekarna:

   10 mg / 12,5 mg: 30, 100 tabletter

   20 mg /12.5 mg: 30, 100 tabletter

   20 mg / 25 mg: 30, 100 tabletter


   Burkarna innehåller torkmedel i påsar eller torkmedelsbehållare - Svälj inte torkmedlet.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Actavis Nordic A/S

   Ørnegårdsvej 16

   DK-2820 Gentofte

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-10-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis

  Tablett 10 mg/12,5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 095478
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  234,48 kr

  Jämförpris: 2,34 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?