Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Lisinopril 2care4

   20 mg tabletter lisinopril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LISINOPRIL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LISINOPRIL 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER LISINOPRIL 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LISINOPRIL 2CARE4

   Vad innehåller Lisinopril 2care4 ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är lisinoprildihydrat motsvarande

   20 mg lisinopril.

   – Övriga innehållsämnen är mannitol,

   kalciumvätefosfatdihydrat, pregelatiniserad

   majsstärkelse, kroskarmellosnatrium och

   magnesiumstearat.

   Lisinopril 2care4 20 mg tabletter innehåller: färgämnet

   Pigment Blend BP-24824 (pregelatiniserad majsstärkelse,

   röd järnoxid, svart järnoxid och gul järnoxid (E172)).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Actavis-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR LISINOPRIL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lisinopril 2care4 20 mg: rosa, rund, icke filmdragerad,

   bikonvex tablett, 9 mm med brytskåra.


   Lisinopril 2care4 20 mg finns i förpackning av PVC/Al

   blister: 98 tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåLisinopril 2care4 för?

   Lisinopril 2care4 är ett blodtryckssänkande läkemedel

   och tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare.

   Lisinopril 2care4 verkar genom att vidga blodkärlen,

   vilket hjälper till att sänka blodtrycket.


   Lisinopril 2care4 kan användas vid:

   – behandling av högt blodtryck

   – behandling av hjärtsvikt

   – korttidsbehandling efter en hjärtattack

   – behandling av njursjukdom hos patienter med högt

   blodtryck och icke-insulin-beroende diabetes

   (typ 2 diabetes).


   Lisinopril som finns i Lisinopril 2care4 kan också vara

   godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns

   i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller

   annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LISINOPRIL 2CARE4

   Använd inte Lisinopril 2care4:

   Ta inte Lisinopril 2care4

   – om du är allergisk mot lisinopril eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   eller andra läkemedel av samma typ (ACE-hämmare)

   som Lisinopril 2care4.

   – om du tidigare har haft angioneurotiskt ödem (plötslig

   ansamling av vätska under huden, liknande nässelfeber)

   i samband med behandling med ACE-hämmare

   – om du tidigare har haft ärftligt eller oförklarligt

   angioneurotiskt ödem

   – om du är gravid. Gravida kvinnor ska inte använda

   Lisinopril 2care4 under de 6 sista månaderna av

   graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra

   att undvika Lisinopril 2care4, se Graviditet och amning).

   – om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och

   behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som

   innehåller aliskiren.

   Var särskilt försiktig med Lisinopril 2care4:

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare innan du tar Lisinopril 2care4:

   – om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

   – om du tar vätskedrivande läkemedel

   – om du tar kaliumtillskott, mediciner som ökar

   kaliumhalten i blodet såsom spironolakton, amilorid,

   kaliuminnehållande saltersättning eller om du har

   ordinerats en saltfattig kost

   – om du har informerats om att blodkärlen i en eller

   båda dina njurar är trånga, särskilt om du har

   nedsatt njurfunktion

   – om du nyligen har gjort en njurtransplantation

   – om du står på dialys

   – om du har nedsatt hjärtfunktion

   – om du har en hjärtsjukdom, tex problem med

   hjärtklaffarna eller en förstorad hjärtmuskel

   – om du nyligen har haft en hjärtinfarkt och problemen

   med hjärtat och cirkulationen inte är under kontroll

   – om du lider av reducerat blodflöde i hjärtat eller hjärnan

   – om du tidigare har haft angioödem (en allergisk

   reaktion som omfattar svullnad av ansiktet, armar,

   ben, läppar, tunga, stämband och/eller svalg)

   – om du genomgår behandling med allergivaccin

   – om du genomgår behandling att ta bort dåligt

   kolesterol från blodet (LDL afarés)

   – om du är diabetiker

   – om du tar läkemedel som innehåller allopurionol

   (mot gikt), prokainamid (mot oregelbunden hjärtrytm),

   eller litium (mot psykisk sjukdom)

   – om du tar immunosuppresiva läkemedel (för att

   förhindra avstötning av transplanterade organ)

   – om du nyligen har lidit av kräkningar och diarré

   – om du ska genomgå operation eller få narkos måste du

   informera kirurgen, narkosläkaren eller tandläkaren om

   att du behandlas med Lisinopril 2care4

   – i samband med blod- eller urintest ska du alltid

   informera den medicinska personalen om att du

   behandlas med Lisinopril 2care4

   – du kan få hosta i samband med behandling av Lisinopril

   2care4. Det är vanligtvis en torrhosta och den kommer att

   upphöra i samband med att du slutar ta Lisinopril 2care4.

   – effekten av Lisinopril 2care4 kan vara försämrad hos

   personer med afrikanskt ursprung.

   – om du tar något av följande läkemedel som används för

   att behandla högt blodtryck:

   – en angiotensin II-receptorblockerare (ARB)

   (kallas även för sartaner – till exempel valsartan,

   telmisartan, irbesartan), särskilt om du har

   diabetesrelaterade njurproblem.

   – aliskiren


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck

   och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med

   jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte

   Lisinopriol 2care4”.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under

   behandlingen, ska du kontakta din läkare. Lisinopril 2care4

   rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas

   under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då

   kan orsaka fosterskador, (se Graviditet och amning).

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid

   eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under

   behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår

   din läkare att du ska sluta ta Lisinopril 2care4 före

   graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället

   rekommendera ett annat läkemedel till dig. Lisinopril

   2care4 bör inte användas i början av graviditeten och ska

   inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

   eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja

   amma. Lisinopril 2care4 rekommenderas inte vid amning

   och din läkare kan välja en annan behandling till dig om

   du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller

   föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vid behandling med Lisinopril 2care4 bör man vara

   uppmärksam på att vissa biverkningar som kan påverka

   körförmågan kan förekomma (t ex yrsel och trötthet).

   Undvik att köra bil eller använda maskiner innan du vet hur

   du reagerar på läkemedlet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga

   i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

   deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

   effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all

   information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Lisinopril 2care4


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

   nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra

   försiktighetsåtgärder:


   Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller

   aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

   Lisinopril 2care4” och ”Varningar och försiktighet”).


   Tala om för läkaren om du redan tar något av följande:

   – vätskedrivande läkemedel (tex spironolakton, amilorid

   eller triamterene)

   – kaliumtillskott, kaliumsparande läkemedel,

   kaliuminnehållande saltersättning

   – litium (mot psykisk sjukdom)

   – vissa typer av läkemedel för behandling av smärta och

   svullnad (NSAID) och acetylsalisylsyra (vid daglig dos

   över 3 g)

   – läkemedel som innehåller guld

   – andra blodtrycksänkande läkemedel

   – narkos

   – vissa typer av antidepressiva läkemedel (tricykliska

   antidepressiva)

   – antipsykotika (läkemedel mot psykos och schizofreni)

   – läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet

   (sympatomimetika)

   – läkemedel mot diabetes

   – immunosuppresiva läkemedel såsom ciclosporin

   (används i samband med organtransplantation)

   – vissa typer av läkemedel för behandling av gikt

   (allopurinol)

   – vissa typer av läkemedel för behandling av hjärtarrytmi

   (prokainamid)

   3. HUR DU ANVÄNDER LISINOPRIL 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Lisinopril 2care4 ska tas vid ungefär samma tidpunkt varje

   dag. Du kan ta Lisinopril 2care4 med mat eller mellan

   måltiderna.

   Du ska ta Lisinopril 2care4 med ett glas vatten.


   Rekommenderad dos är:


   Vid högt blodtryck

   Startdos är 10 mg en gång dagligen. Dos vid

   långtidsbehandling är vanligen 20 mg en gång dagligen.

   Din läkare kan justera dosen tills blodtrycket är under

   kontroll. Högsta dosen är 80 mg dagligen.


   Om du redan tar vätskedrivande läkemedel kan läkaren

   avbryta behandlingen med eller minska mängden av dessa

   innan du börjar behandlingen med Lisinopril 2care4.


   Barn och ungdomar (mellan 6 och 16 år) med högt

   blodtryck


   Läkaren beräknar dosen som är rätt för ditt barn. Dosen

   baseras på barnets vikt:

   – vanlig startdos för barn som väger mellan 20 och

   50 kg är 2,5 mg en gång per dag. Dosen kan ökas till

   maximalt 20 mg per dag.

   – vanlig startdos för barn som väger mer än 50 kg är

   5 mg en gång per dag. Dosen kan ökas till maximalt

   40 mg per dag.

   Lisinopril 2care4 rekommenderas inte till barn under 6 år

   eller till barn med allvarlig njursjukdom.


   Vid hjärtsvikt


   Startdos är 2,5 mg en gång dagligen. Dosen kommer att

   ökas gradvis med högst 10 mg åt gången och i intervall om

   2 veckor tills tillfredsställande effekt uppnås. Den maximala

   dosen är 35 mg per dag.

   Administrering

   Korttidsbehandling efter en hjärtattack


   Startdosen är 5 mg den första och andra dagen,

   därefter 10 mg 1 gång dagligen.


   Behandling av njursjukdom i samband med

   icke-insulinberoende diabetes (typ 2-diabetes)

   och högt blodtryck


   Rekommenderad dos är 10-20 mg en gång dagligen.


   Nedsatt njurfunktion


   Dosen kan behöva justeras. Följ läkarens anvisningar.


   Äldre patienter


   Dosen kan behöva justeras. Följ läkarens anvisningar.

   Om du använder mera Lisinopril 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex.

   ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

   sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Kom ihåg att ta med dig förpackningen och eventuella

   resterande tabletter.

   Symtom på överdosering inkluderar:

   Mycket lågt blodtryck, chock, vätskeobalans, nedsatt

   njurfunktion, hyperventilering, snabb puls, hjärtklappning,

   långsam puls, yrsel, ångest och hosta.

   Om du glömt att ta Lisinopril 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om

   du glömt att ta en dos, skall du fortsätta med din normala

   dos precis som vanligt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Lisinopril 2care4 avslutas:

   Om du slutar att ta Lisinopril 2care4

   Kontakta din läkare innan du slutar med behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta

   läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   SLUTA ATT TA LISINOPRIL 2CARE4 OCH KONTAKTA LÄKARE

   OMEDELBART OM DU UPPLEVER FÖLJANDE:


   – om du får symtom såsom svullnad i ansikte, armar, ben,

   läppar, tunga, stämband och/eller svalg (angioödem),

   kontakta din läkare omedelbart. Personer med afrikanskt

   ursprung kan ha en högre risk att utveckla angioödem.

   – om du får symtom som feber eller allmän

   sjukdomskänsla, är benägen att få inflammation

   (infektioner), hud- och slemhinneblödningar, blåmärken,

   blekhet och trötthet, kontakta läkare omedelbart

   – utvecklar gulsot (gulaktig nyans på huden och på

   ögonvitor), kontakta din läkare omedelbart.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   – yrsel, huvudvärk

   – blodtrycksfall vid hastigt resande till stående ställning

   – hosta

   – diarré, kräkningar

   – nedsatt njurfunktion.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   100 användare):

   – humörförändringar, domningar, stickningar och

   stickande känsla i fingrar, balansrubbningar,

   smakstörningar, sömnstörningar

   – blodpropp i hjärtat eller hjärnan som eventuellt

   orsakats av kraftigt lågt blodtryck hos högriskpatienter,

   hjärtklappning, snabb puls, minskat blodflöde i fingrar

   och tår (Raynauds syndrom)

   – rinnande näsa

   – illamående, magsmärtor, matsmältningsbesvär

   – hudutslag, klåda

   – impotens

   – trötthet, svaghet

   – förändringar i blodets sammansättning som rör

   njurfunktion, förhöjda levervärden, förhöjda

   kaliumvärden i blodet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

   användare):

   –minskade eller ökade blodvärden

   – låg natriumhalt i blodet

   – psykiska störningar

   –muntorrhet

   – nässelutslag, håravfall, psoriasis

   – svullnad i ansikte, armar, ben, läppar, tunga, svalg och/

   eller stämband som orsakats av en allergisk reaktion

   (angioödem/överkänslighet), akut njursvikt, ökad

   mängd slaggprodukter i kroppen orsakad av allvarligt

   nedsatt njurfunktion

   – otillräcklig utsöndring av ett hormon i hjärnan som

   reglerar vattenbalansen i kroppen (inadekvat ADHsekretion/

   SIADH)

   – onormal bröstförstoring hos män.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 användare):

   –minskad benmärgsfunktion vilket orsakar förändringar

   i blod-cellbildningen, blödningar, blåmärken eller

   inflammation (kan orsakas av för få blodkroppar),

   svår blodbrist

   – svullna/förstorade lymfkörtlar, autoimmun sjukdom (ett

   tillstånd där immunförsvaret angriper blodkropparna)

   – kramp i musklerna i luftstrupen, allergirelaterad

   inflammation i ändarna av luftstrupens grenar

   (alveolerna) i lungorna och bihåleinflammation.

   – inflammerad bukspottkörtel eller lever med gulsot

   (gulaktig nyans på huden och ögonvitorna), leversvikt

   – svullna tarmar, svettningar

   – lågt blodsocker

   – inflammation i gallgången

   – allvarliga hudsjukdomar med blåsor och rodnad (Stevens-

   Johnson syndrom och pemfigus), fjällning och avstötning

   av huden (toxisk epidermal nekrolys) eller feber, utslag i

   ansiktet och på armar och ben (erytheme multiforme)

   – psoriasis-liknande hudreaktioner

   –minskad eller ingen urinering.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal

   användare):

   – symtom på depression, svimning.


   Ett symtomkomplex med feber, muskelvärk, ledvärk,

   inflammation i kärlen, ökad sänka, förändringar i blodvärden,

   hudutslag och/eller ljuskänslighet har rapporterats.


   Sluta ta Lisinopril 2care4 och kontakta omedelbart läkare

   om du upplever andfåddhet, svårigheter att svälja, svullnad

   av ansikte, armar/ben, läppar, slemhinnor, tunga och/eller

   svalg eller nässelutslag.


   Biverkningar hos barn verkar vara liknande dem som ses

   hos vuxna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal

   eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som

   inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26,

   SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.

   5. FÖRVARING AV LISINOPRIL 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Lisinopril 2care4 20 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och

   blisterkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista

   dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

   med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder

   är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-03-05

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lisinopril 2care4

  Tablett 20 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 528770
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  202,12 kr

  Jämförspris: 2,06 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?