Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lipitor

   5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tuggtabletter
   atorvastatin
   aspartam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare, frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lipitor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lipitor
   3. Hur du använder Lipitor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lipitor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lipitor är och vad det används för

   Lipitor tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

   Lipitor används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Lipitor också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

   Under behandlingen med Lipitor ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

   Atorvastatin som finns i Lipitor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. . Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lipitor

   Använd inte Lipitor :

   • om du är allergisk mot atorvastatin eller något annat innehållsämne i Lipitor (anges i avsnitt 6)

   • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

   • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

   • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

   • om du är gravid eller försöker bli gravid

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lipitor:

   • om du har allvarliga andningsbesvär

   • om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett läkemedel mot bakterieinfektion) via munnen eller som injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Lipitor kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)

   • om du tidigare har haft stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

   • om du har njurproblem

   • om du har bristande tyroideakörtelfunktion (hypotyroidism)

   • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen eller i familjen

   • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex. andra statiner eller fibrater)

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

   • om du har eller har haft någon leversjukdom

   • om du är över 70 år

   Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover före och troligtvis under behandling med Lipitor för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Lipitor”).

   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

   Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

   Andra läkemedel och Lipitor

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Lipitor, alternativt kan deras effekt påverkas av Lipitor. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:

   • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin

   • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och fusidinsyra

   • Andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

   • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t.ex. amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen t.ex. digoxin, verapamil, amiodaron

   • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir etc.

   • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir

   • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Lipitor inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt), antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem och som innehåller aluminium eller magnesium) och boceprevir (används för att behandla leversjukdom såsom hepatit C)

   • Receptfria läkemedel: johannesört

   • Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion kommer du att behöva göra ett tillfälligt uppehåll med detta läkemedel. Läkaren kommer att tala om för dig när det är säkert att börja ta Lipitor igen. Samtidigt intag av Lipitor och fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

   Lipitor med mat, dryck och alkohol

   Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Lipitor. Observera följande:

   Grapefruktjuice

   Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Lipitors effekt.

   Alkohol

   Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte Lipitor under graviditet eller om du försöker bli gravid. Använd inte Lipitor om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

   Säkerheten av Lipitor under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Använd inte Lipitor om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lipitor innehåller aspartam

   Innehåller en källa till fenylalanin. Detta kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri.


   3. Hur du använder Lipitor

   Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Lipitor.

   Vanlig startdos av Lipitor är 10 mg en gång dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer.

   Maximal dos av Lipitor är 80 mg en gång dagligen.

   Lipitor tabletter kan tuggas eller sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandlingstiden bestäms av din läkare.

   Tala med din läkare om du tror att effekten av Lipitor är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Lipitor

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Lipitor

   Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Lipitor

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus.

   Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer):

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.

   • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

   • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning (rabdomyolys). Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

   Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer):

   • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Andra möjliga biverkningar av Lipitor

   Vanliga: kan drabba upp till 1 av 10 personer

   • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

   • allergiska reaktioner

   • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

   • huvudvärk

   • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

   • ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

   • blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

   Mindre vanliga: kan drabba upp till 1 av 100 personer

   • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

   • mardrömmar, sömnlöshet

   • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

   • dimsyn

   • ringningar i öronen och/eller huvud

   • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

   • hepatit (leverinflammation)

   • utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

   • nacksmärta, muskeltrötthet

   • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

   • vita blodkroppar i urinen

   Sällsynta kan drabba upp till 1 av 1 000 personer

   • synstörningar

   • oväntad blödning eller blåmärken

   • gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

   • senskada

   Mycket sällsynta: kan drabba upp till 1 av 10 000 personer

   • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

   • hörselnedsättning

   • gynekomasti (bröstförstoring hos män).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • muskelsvaghet som är ihållande.

   Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

   • sexuella svårigheter

   • depression

   • andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

   • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lipitor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum (Utg. dat.) som anges på blister och ytterkartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration för Lipitor

   Den aktiva substansen är atorvastatin.

   Varje tablett innehåller 5 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

   Varje tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

   Varje tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

   Varje tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

   Övriga innehållsämnen är:

   kalciumkarbonat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, polysorbat 80, hydroxipropylcellulosa, pregelatiniserad stärkelse (majs), mannitol, aspartam, sukralos, druvsmakämne (maltodextrin, druvjuicekoncentrat, akaciagummi, ananasjuicekoncentrat, citronsyra, naturliga smakämnen) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lipitor 5 mg tuggtabletter är vita till benvita med rosa till lila fläckar med en rund form. De är präglade med 5 på ena sidan och LCT på andra sidan.

   Lipitor 10 mg tuggtabletter är vita till benvita med rosa till lila fläckar med en rund form. De är präglade med 10 på ena sidan och LCT på andra sidan.

   Lipitor 20 mg tuggtabletter är vita till benvita med rosa till lila fläckar med en rund form. De är präglade med 20 på ena sidan och LCT på andra sidan.

   Lipitor 40 mg tuggtabletter är vita till benvita med rosa till lila fläckar med en rund form. De är präglade med 40 på ena sidan och LCT på andra sidan.

   Lipitor finns i blister med 30 tuggtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08 – 550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare:

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lipitor®

  Tuggtablett 20 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 173754
  • Tillverkare: Pfizer AB

  413,30 kr

  Jämförpris: 13,78 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?