Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Linatil comp mite

   20 mg/6 mg tabletter
   enalapril maleat/hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Linatil comp mite är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Linatil comp mite
   3. Hur du använder Linatil comp mite
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Linatil comp mite ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Linatil comp mite är och vad det används för

   Enalapril tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin converting enzym hämmare (ACE-hämmare) och de sänker blodtrycker genom att vidga blodkärlen.


   Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande) och de sänker blodtrycket genom att öka urinmängden.

   Linatil comp mite tabletter innehåller en kombination av enalapril och hydroklortiazid och används vid behandling av högt blodtryck när behandling med enbart enalapril har visat sig inte vara tillräcklig.


   Din läkare kan också förskriva Linatil comp mite tabletter istället för separata tabletter med samma dos av enalapril och hydroklortiazid. Denna fasta kombination är inte lämplig för initial behandling.


   Enalapril och hydroklortiazid som finns i Linatil comp mite kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Linatil comp mite

   Använd inte Linatil comp mite

   • om du är allergisk mot enalapril, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot andra ACE-hämmare t ex ramipril eller mot sulfonamider (oftast antibiotika t ex sulfametazol)

   • om du tidigare har drabbats av svullnad i armar och ben, ansikte, läppar, hals, mun eller tunga (angioödem) när du behandlats med läkemedel tillhörande en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (angiotensin converting enzym-hämmare) såsom ramipril

   • om du tidigare har drabbats av svullnad i armar och ben, ansikte, läppar, hals, mun eller tunga (angioödem) av någon annan anledning

   • om någon av dina släktingar tidigare har drabbats av svullnad i armar och ben, ansikte, läppar, hals, mun eller tunga (angioödem)

   • om du har allvarliga njurproblem

   • om du inte kan urinera

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   • om du har allvarliga leverproblem eller en neurologisk sjukdom som ett resultat av allvarlig leverskada (hepatisk encefalopati)

   • om du är gravid och mer än 3 månader har gått av graviditeten. (Det är också bättre att undvika Linatil comp mite under tidig graviditet – se avsnittet ”Graviditet”.)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Linatil comp mite, om du:

   • har förträningar i blodkärlen (åderförkalkning), störningar av blodflödet till hjärnan så som stroke eller transischemisk attack (TIA, en ”mini-stroke”)

   • lider av en sjukdom som innebär minskat blodflöde till hjärtmuskeln, oftast beroende på sjukdom i kranskärlen (ischemisk hjärtsjukdom)

   • har hjärtproblem

   • har lågt blodtryck, står på saltfattig diet eller använder diuretika (urindrivande)

   • har onormala nivåer av vatten och mineraler i din kropp (rubbad vätska/elektrolytbalans), vilket bland annat visar sig som illamående, magsmärtor och/eller kräkningar, huvudvärk, svullnad, muskelsvaghet och/eller darrningar

   • har hjärtmuskelsjukdom (hypertrofisk kardiomyopati), en förträngning av kärlet som huvudsakligen leder blodet från hjärtat, aortan (aortastenos) eller en förträngning av den artär som leder till din enda fungerande njure, eller andra former av hjärtproblem som kallas utflödeshinder

   • genomgår LDL-afares (borttagning av kolesterol från ditt blod med hjälp av en maskin)

   • genomgår desensibiliseringsbehandling (för att minska effekterna av allergi mot bi- eller getingstick)

   • har diabetes

   • har gikt, har höga halter av urinsyra i blodet eller blir behandlad med allopurinol

   • behöver få narkos

   • nyligen har haft långvariga, kraftiga kräkningar och/eller allvarlig diarré

   • ska testa din bisköldkörtel-funktion

   • har eller har haft lever- eller njurproblem eller om du har trånga kärl som leder till njurarna (njurartärsstenos) eller har enbart en fungerande njure eller om du genomgår dialys

   • har någon kollagen kärlsjukdom, såsom systemisk lupus erytematosus (SLE) eller skleroderma, vilken kan förknippas med hudutslag, ledsmärta och feber

   • tar något läkemedel som kan försvaga immunförsvaret eller prokainamid, som bland annat används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen

   • har allergi eller astma

   • tar litium, används för behandling av vissa psykiska sjukdomar

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

    • Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

     Se även informationen under rubriken ”Ta inteLinatil comp mite”.

   • Du måste kontakt din läkare, om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen. Linatil comp mite rekommenderas inte under de första 3 månaderna av graviditeten och ska inte användas under de sista 6 månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se avsnittet Graviditet). Amning rekommenderas inte när du tar Linatil comp mite.


   Generellt är inte Linatil comp mite rekommenderat om följande gäller, så tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel:

   • om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

   • om du har höga halter av kalium i blodet. Dina kaliumvärden ska följas upp under behandlingen. Riskfaktorer som kan ge högt kaliumvärde är nedsatt njurfunktion, ålder (över 70 år), uttorkning, akut hjärtsvikt, försurning av blodet (metabolisk acidos), diabetes, samtidig användning av kaliumsparande vätskedrivande tabletter (diuretika), kaliumtillskott eller kaliuminnehållande saltersättningsmedel, eller om du tar läkemedel som ökar kaliumhalten i blodet. Du kan också få låg kaliumhalt i blodet som ger högt blodtryck, rubbad hjärtrytm o.s.v. (t.ex. på grund av läkemedelssamverkningar, stora urinmängder).


   Se även ”Andra läkemedel och Linatil comp mite” nedan.


   Äldre (över 70 år) och undernärda patienter ska vara särskild försiktiga med användning av Linatil comp mite.


   Linatil comp mite kan vara mindre effektiv hos svarta patienter.


   Detta läkemedel rekommenderas inte till barn.


   Under behandling med Linatil comp mite om du utvecklar några av följande symptom ska du genast tala med din läkare:

   • Du känner dig yr efter första dosen. Ett litet antal människor reagerar på den första dosen eller när dosen höjs genom att få yrsel, känna sig svag, svimma och få illamående.

   • Plötslig svullnad av läppar och ansikte nacke, möjligen också händer och fötter eller väsande andning eller heshet. Detta tillstånd kallas angioödem. Detta kan förekomma när som helst under behandlingen. ACE-hämmare orsakar högre antal angioödemfall hos svarta patienter än hos vita patienter.

   • Hög feber, halsont eller munsår (detta kan vara symptom på en infektion orsakad av det minskade antalet vita blodkroppar).

   • Gulfärgning av huden och ögonvitorna (gulsot) som kan vara tecken på leversjukdom.

   • Torrhosta under lång tid. Hosta har rapporterats under användning av ACE-hämmare men kan också vara symptom på andra sjukdomar i andningsvägarna.

   • Närsynthet eller grönstarr (svår smärta i ögonen med rodnad och plötslig dimsyn).

   Andra läkemedel och Linatil comp mite

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Linatil comp mite och andra läkemedel kan påverka varandras effekter och biverkningar:

   • kaliumtillägg eller kaliuminnehållande saltsubstitut

   • diuretika (urindrivande) som används för att sänka blodtrycket inklusive kaliumsparande diuretika såsom spironolakton, triamteren och amilorid

   • andra blodtryckssänkande läkemedel

   • narkosmedel och läkemedel för att behandla psykiska sjukdomar eller depression, läkemedel mot psykoser, tricykliska antidepressiva eller lugnande

   • litium (läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar)

   • smärtstillande eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom acetylsalicylsyra (>300 mg/dag) eller indometacin

   • guld injektions (natriumaurotiomalat), ett läkemedel som injiceras mot reumatoid artrit

   • läkemedel såsom efedrin, som finns i vissa läkemedel mot hosta och förkylning, eller noradrenalin och adrenalin som används mot lågt blodtryck, chock, hjärtfel, astma eller allergi

   • blodsockersänkande läkemedel såsom insulin och de som intas via munnen

   • kolestyramin och kolestipol, aktiva substanser för att sänka kolesterolhalten

   • kortikosteroider, antiinflammatoriska hormonliknande substanser från binjurarna

   • kortikotropin (ACTH), som används mest för att testa att dina binjurar fungerar normalt

   • muskelavslappnande läkemedel (t ex tubokurarin, läkemedel som relaxerar muskler som används vid operationer)

   • allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, läkemedel mot gikt

   • läkemedel såsom atropin eller biperiden som används för att behandla ett antal olika rubbningar som gastrointestinala kramper, spasm i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelspasmer och som hjälp vid anestesi

   • läkemedel mot cancer, såsom cyklofosfamid eller metotrexat

   • läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar, läkemedel som förebygger avstötning vid organ eller benmärgstransplantationer såsom ciklosporin

   • ciklosporin läkemedel som förebygger avstötning vid organ eller benmärgstransplantationer

   • hjärtglykosider (t ex digoxin, läkemedel som stärker hjärtat)

   • läkemedel vars biverkning orsakar onormal stimulerad överföring i hjärtat såsom läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm, vissa läkemedel mot psykos och andra läkemedel för behandling av bakteriella infektioner

   • kalcium och vitamin D, förbättrar kalciumnivåerna i blodet (kan leda till gastrointestinala störningar, häftig törst, häftig urinering, trötthet, svaghet and viktförlust).

   • karbamazepin, läkemedel som främst används vid epilepsi och bipolär sjukdom

   • amfotericin B, för att behandla svampinfektioner

   • laxermedel, läkemedel som främjar tarmtömning

   • joderade kontrastmedel som förbättrar visualiteten av vaskulära strukturer och organ vid röntgen

   • barbiturater, läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet och verkar lugnande

   • opioidanalgetika, starka smärtstillande medel utan inflammationsdämpande effekt

   • karbenoxolon, läkemedel mot inflammation i tarmarna

   • salicylater, läkemedel mot smärta och/eller inflammatoriska sjukdomar

   Din läkare kan behöva ändra din dos och /eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Linatil comp mite” och ”Varningar och försiktighet”)

   Linatil comp mite med mat, dryck och alkohol

   Linatil comp mite kan tas oberoende måltider.

   Att dricka alkohol tillsammans med detta läkemedel kan förstärka den blodtryckssänkande effekten (och kan sen bland annat orsaka yrsel när man ställer sig upp).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis kommer din läkare att råda dig att sluta ta Linatil comp mite före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och att istället rekommendera ett annat läkemedel. Linatil comp mite rekommenderas inte under graviditeten och får inte användas om graviditeten pågått längre än 3 månader, eftersom läkemedlet kan orsaka barnet allvarlig skada om det används efter den tredje graviditetsmånaden.


   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Linatil comp mite rekommenderas inte till mödrar som ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel och trötthet har rapporterats av människor som använder Linatil comp mite. Om du upplever något av detta ska du inte köra bil eller använda maskiner (se även ”Biverkningar”).


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Linatil comp mite innehåller laktos

   Patienter som intoleranta mot laktos ska observera att Linatil comp mite innehåller en liten mängd laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Linatil comp mite

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna

   Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.


   Äldre

   Din läkare kan behöva justera dosen av enalapril och hydroklortiazid.


   Nedsatt njurfunktion

   Din läkare kan behöva justera dosen av enalapril och hydroklortiazid.


   Administreringssätt

   Tabletterna sväljs tillsammans med ett glas vatten.

   Linatil comp mite kan tas tillsammans med mat eller på tom mage.


   Skåran är endast till för att du ska kunna bryta tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   Om du använt för stor mängd av Linatil comp mite

   Om du (eller någon annan) fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering orsakar troligtvis lågt blodtryck, överdrivet snabbt eller långsamt hjärtslag, hjärtklappning (en känsla av ostyrigt snabbt eller oregelbundet hjärtslag), chock, snabb andning, hosta, sjukdomskänsla och sjukdom, kramper, yrsel, sömnighet, och förvirring eller ångest, överdriven urinering eller oförmåga att urinera. Ta med denna information och eventuella rester av tabletterna och burken till sjukhuset eller läkaren så de vet vilka tabletter som blivit konsumerade.

   Om du har glömt att använda Linatil comp mite

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt, ta din nästa dos vid vanlig tidpunkt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Linatil comp mite

   Behandling av högt blodtryck är en långtidsbehandling och avbrytande av behandling måste diskuteras med läkare. Avbrytande av behandling leda till att ditt blodtryck ökar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får något av följande ska du sluta ta Linatil comp mite och genast kontakta läkare eller uppsöka akutvårdsmottagningen på närmaste sjukhus:

   • En allvarlig allergisk reaktion som heter angioödem (hudutslag, klåda, svullnad i händer, fötter eller anklar, ansikte, läppar, mun eller hals vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas). Detta är en allvarlig och vanlig biverkning. Du kan behöva akut medicinsk vård eller läggas in på sjukhus.

   • Gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor). Detta är en potentiellt allvarlig men sällsynt biverkning som tyder på inflammation i levern. Du kan behöva akut medicinsk vård eller läggas in på sjukhus.

   • Svår smärta i ögonen med rodnad och plötslig dimsyn. Om du har en plötsligt smärt röda ögon kontakta din läkare omedelbart; du kan behöva behandling för att undvika permanent förlust av synen.

   Det är vanligt att Linatil comp mite ger lågt blodtryck vilket kan förknippas med en känsla av yrsel och svaghet. Hos vissa patienter kan detta uppkomma efter den första dosen eller när dosen ökas. Om du upplever dessa symtom ska du genast kontakta din läkare.


   Linatil comp mite kan ge en minskning av antalet vita blodkroppar och ditt immunförsvar kan sättas ned. Om du får någon infektion med symtom som feber och allvarligt försämrat allmäntillstånd, eller feber med symtom som ont i halsen/svalget/munnen eller problem med att kissa ska du genast uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera en eventuell minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar din läkare om att du tar detta läkemedel.


   Torrhosta, vilken kan hålla på under lång tid, har rapporterats i mycket vanliga fall (hos fler än 1 av 10 patienter) vid användning av Linatil comp mite och andra ACE-hämmare, men kan även vara ett symtom på sjukdom i de övre luftvägarna. Du ska kontakta din läkare om du utvecklar detta symtom.


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • dimsyn

   • yrsel

   • illamående

   • dvala

   • hosta.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • huvudvärk, depression

   • låga halter av kalium i blodet, vilket kan ge muskelsvaghet, muskelryckningar eller avvikande hjärtrytm

   • höga halter av fetter eller urinsyra i blodet

   • svimning, bröstsmärta, onormal hjärtrytm, mycket snabba hjärtslag (takykardi)

   • andnöd

   • diarré, buksmärta, smakförändring

   • hudutslag

   • trötthet

   • höga halter av kalium i blodet vilket kan ge onormal hjärtrytm; ökning av mängden kreatinin i blodet

   • muskelkramper

   • lågt blodtryck i samband med förändring av kroppens läge (såsom yrselkänsla eller svaghet när du ställer dig upp efter att ha legat ner).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • minskning av antalet röda blodkroppar vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet (anemi)

   • hjärtattack eller cerebrovaskulär händelse (”mini-stroke”) (främst hos patienter med lågt blodtryck)

   • låga halter av magnesium i blodet

   • urinsyrakristaller i lederna (gikt)

   • hypoglykemi (för låg blodsockerhalt), (se ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2)

   • förvirring, sömnighet, sömnsvårigheter, nervositet, stickningar eller domningar, yrsel, minskad sexlust

   • hjärtklappning (en känsla av snabba eller mycket starka eller oregelbundna hjärtslag)

   • snuva, ont i halsen, heshet, andningssvårigheter, väsljud vid andning

   • tarmvred, inflammation i bukspottkörteln vilket ger kraftig smärta i buken och ryggen (pankreatit), kräkningar, matsmältningsproblem, förstoppning, aptitlöshet, irritation i magsäcken, muntorrhet, magsår, gaser i magen

   • svettning, klåda, nässelutslag, håravfall

   • ledvärk

   • problem med njurarna, protein i urinen

   • impotens

   • värmevallningar, ringningar i öronen, sjukdomskänsla, feber

   • låga halter av natrium i blodet, vilket kan ge trötthet och förvirring, muskelryckningar, kramper eller koma, och kan även leda till uttorkning och lågt blodtryck vilket gör dig yr när du ställer dig upp; ökning av mängden urinämne i blodet

   • hjärtklappning (en känsla av snabba eller mycket starka eller oregelbundna hjärtslag).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • minskning av antalet vita blodkroppar vilket ger ökad infektionsrisk, minskning av antalet av andra blodkroppar, förändrad sammansättning av blodet, dålig produktion av benmärg, sjukdom i lymfknutorna, autoimmun sjukdom där blodet attackerar sig själv

   • konstiga drömmar, sömnrubbningar

   • förlamning

   • Raynauds fenomen, en sjukdom i blodkärlen som ger stickningar i dina fingrar och tår och som också gör dem bleka, sedan blåaktiga och till slut rödaktiga

   • problem med lungorna, däribland lunginflammation, inflammation i näsans slemhinna vilket gör att näsan rinner (rinit)

   • munsår, inflammation i tungan

   • problem i levern, inflammation i gallblåsan

   • hudutslag, svåra blåsor, hudrodnad, Stevens Johnsons syndrom (blåsor i huden, munnen, ögonen och på könsorganen), Lyells syndrom (huden ser ut som om den blivit bränd och flagar av), ljuskänslig hud, röda och fjällande fläckar på näsa och kinder (lupus erythematosus), pemfigus (ett tillstånd som ger blåsor och sår som oftast börjar i munnen, nässelfeber, håravfall och klåda). Ibland kan hudproblemen följas av feber, allvarlig inflammation, inflammation i blodkärlen, muskelsmärta och/eller ledsmärta, förändrad sammansättning av blodet och ökad sedimenteringshastighet (ett blodprov som används för att upptäcka inflammation)

   • minskad urinproduktion

   • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

   • förstorade bröst, även hos män

   • ökning i mängden enzymer och restprodukter som produceras i levern

   • högt blodsocker


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • svullnad i tarmarna

   • höga halter av kalcium i blodet (se ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2).


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • inflammation i en spottkörtel

   • onormal frisättning av antidiuretiskt hormon (s.k. SIADH) som bland annat orsakar allmänna symtom som förvirring, illamående, humörförändring, krampanfall och medvetslöshet.

   • berusningskänsla

   • synstörningar där man upplever omgivningen som huvudsakligen gulfärgad på grund av gulfärgning av ögats optiska delar (xantopsi).

   5. Hur Linatil comp mite ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:enalaprilmaleat och hydroklortiazid.

   Varje tablett innehåller 20 mg enalaprilmaleat och 6 mg hydroklortiazid.

   Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumvätekarbonat, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Linatil comp mite tabletter är vita, ovala, bikonvexa med brytskåra på en sida samt brytskåra och markerad ”EN20” på den andra sidan.


   Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminium blister som är förpackad i kartong.


   Linatil comp mite tabletterna finns i förpackningsstorlekar om: 14, 20, 28, 30, 49, 49x1, 50, 50x1, 98, 100 och 100x1 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Linatil comp mite

  Tablett 20 mg/6 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 021797
  • Tillverkare: Hexal A/S

  240,49 kr

  Jämförspris: 2,40 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?