Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lidocaine Accord

   10 mg/ml och 20 mg/ml injektionsvätska, lösning
   lidokainhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lidocaine Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lidocaine Accord
   3. Hur du använder Lidocaine Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lidocaine Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lidocaine Accord är och vad det används för

   Lidocaine Accord är ett lokalbedövningsmedel. Det ger bedövning av en begränsad del av kroppen i samband med små kirurgiska ingrepp. Det hindrar nerverna från att förmedla smärtsignaler till hjärnan, så att du inte känner någon smärta. Det börjar verka några minuter efter injektionen och effekten avtar långsamt när operationen är över.

   Lidokainhydroklorid som finns i Lidocaine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lidocaine Accord

   Du får inte ges detta läkemedel:

   • om du är allergisk mot lidokainhydroklorid, lokalanestetika av amidtyp eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har mycket lågt blodtryck, om du har förlorat för mycket blod eller andra kroppsvätskor eller om ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med blod av andra orsaker ska du inte få Lidocaine Accord som injektion i ryggraden

   Om något av ovanstående stämmer in på dig tala med läkare innan du får detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lidocaine Accord

   • om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd

   • om du har hjärtproblem såsom långsamma eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtsvikt

   • om du har en lungsjukdom eller sjukdom i andningsvägarna

   • om du har leversjukdom eller njurproblem

   • om du har kramper (epilepsi)

   • om du har en inflammation eller infektion i området där injektionen ska ges

   • om du har porfyri (en ovanlig ärftlig sjukdom som påverkar huden och nervsystemet)

   • om du har problem med blodkoagulationen

   • om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare innan

   du får Lidocaine Accord.

   Andra läkemedel och Lidocaine Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • andra lokalbedövningsmedel

   • läkemedel som används vid behandling av mag- eller tolvfingertarmssår (t.ex. cimetidin)

   • läkemedel som används för att behandla oregelbundna hjärtslag (t.ex. amiodaron)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Beroende på dos och administreringssätt kan Lidocaine Accord ha en tillfällig effekt på din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Fråga din läkare när det är säkert att återuppta dessa aktiviteter.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lidocaine Accord innehåller natrium

   Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller cirka 0,118 mmol natrium (om styrkan 10 mg/ml används) eller 0,082 mmol natrium (om styrkan 20 mg/ml används). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Lidocaine Accord

   Lidocaine Accord ges av en läkare. Det kommer att ges till dig som en injektion i en ven, en muskel, under huden eller i epiduralrummet (en del av ryggraden).

   Dosen som läkaren ger beror på vilken typ av smärtstillning du behöver. Den beror också på din kroppsstorlek, ålder, ditt hälsotillstånd och vilken del av kroppen läkemedlet injiceras i. Du kommer att få den lägsta möjliga dos som ger önskad effekt.

   Användning för barn och ungdomar

   Dosen ska minskas till barn och patienter med nedsatt allmäntillstånd.

   Lidocaine Accord ges oftast nära den del av kroppen där ingreppet ska göras.

   Om du använt för stor mängd av Lidocaine Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Läkaren som behandlar dig har erfarenhet av att hantera allvarliga biverkningar på grund av för stor mängd av Lidocaine Accord.

   De första tecknen på att man har fått för stor mängd av Lidocaine Accord är oftast följande:

   • kramper

   • rastlöshet

   • yrsel eller virrighet

   • illamående

   • domningar eller stickningar i läpparna och runt munnen

   • synproblem

   Om du får något av ovanstående symtom eller om du tror att du har fått för stor mängd av Lidocaine Accord ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

   Allvarligare biverkningar från att ha fått för stor mängd av Lidocaine Accord kan uppstå, som t.ex. balans- och koordinationsstörningar, hörselförändringar, eufori, förvirring, problem med talet, blekhet, svettningar, skakningar, krampanfall, påverkan på hjärtat och blodkärlen, medvetandeförlust, koma och korta andningsstopp (apné).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk chock) ska du kontakta läkare eller sköterska omedelbart. Tecken på detta kan vara plötslig uppkomst av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, som kan göra det svårt att svälja

   • kraftig eller plötslig svullnad av händer, fötter och vrister

   • andningssvårigheter

   • svår hudklåda (med upphöjda knölar)

   • feber

   • blodtrycksfall

   Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   Andra möjliga biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • lågt blodtryck

   • illamående


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • myrkrypningar

   • yrsel

   • långsam hjärtrytm

   • högt blodtryck

   • kräkningar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • kramper

   • domningar av tungan eller stickningar runt munnen

   • ringningar i öronen eller känslighet för ljud

   • synrubbningar

   • medvetandeförlust

   • skakningar

   • dåsighet

   • virrighet

   • tinnitus

   • berusningskänsla

   • talsvårigheter


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • överkänslighetsreaktioner som nässelfeber (urtikaria), hudutslag, hudsvullnad (angioödem) och i allvarligare fall anafylaktisk chock

   • känselförändringar eller muskelsvaghet (neuropati)

   • inflammation i ett membran som omger ryggmärgen (araknoidit) som kan ge smärta i nedre delen av ryggen, eller smärta, domningar eller svaghet i benen

   • dubbelseende

   • oregelbundna hjärtslag eller hjärtstillestånd

   • långsam andning eller andningsstopp

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lidocaine Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på ampullen/injektionsflaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Endast för engångsbruk. Ska användas omedelbart efter första öppnandet. Allt överblivet material kasseras.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker missfärgning. Injektionsvätskan, lösningen ska inte användas om den innehåller partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är lidokainhydroklorid.

   Lidocaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning: 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 10 mg lidokainhydroklorid.

   Lidocaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning: 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 20 mg lidokainhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-reglering), natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lidocaine Accord är en klar, färglös, steril injektionsvätska, lösning. Den tillhandahålls i två styrkor: 10 mg/ml och 20 mg/ml.

   Lidocaine Accord 10 mg/m linjektionsvätska, lösning tillhandahålls i

   Glasampuller: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml

   5 x 5 ml, 10 x 5 ml, 20 x 5 ml

   10 x 10 ml, 20 x 10 ml

   Injektionsflaskor av glas: 1 x 20 ml

   Lidocaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning tillhandahålls i

   Glasampuller: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml

   5 x 5 ml, 10 x 5 ml, 20 x 5 ml

   5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 20 x 10 ml

   Injektionsflaskor av glas: 1 x 20 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road,

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Tillverkare:

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road,

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Wessling Hungary Kft

   Budapest,  Fòti ùt 56,

   1047, Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-30


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Endast för engångsbruk. Ska användas omedelbart efter första öppnandet. Allt överblivet material kasseras.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker missfärgning. Injektionsvätskan, lösningen ska inte användas om den innehåller partiklar.

   Administreringssätt

   Lidocaine Accord ska endast användas av läkare med erfarenhet av regionalanestesi och återupplivning eller under dennes övervakning. Återupplivningsutrustning ska finnas tillgänglig vid administrering av lokalanestesi.

   Se produktresumén för doseringsinformation.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lidocaine Accord

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 112074
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  65,50 kr

  Jämförpris: 3,28 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?