Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 LUND

   Sverige

   Tel: + 46 46 12 81 00

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Ceva Santé Animale SOGEVAL

   Boulevard de la Communication

   Zone Autoroutière

   53950 LOUVERNE

   FRANCE

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Libeo vet. 40 mg tuggtabletter för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett med vikten 1320 mg innehåller:

   Aktiv substans:

   Furosemid 40 mg

   Tuggtablett

   Klöverformad beige tablett. Tabletten kan delas i fyra lika stora delar.

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling av ansamling av fri vätska i buken (ascites) och ödem, framförallt förknippat med hjärtsvikt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid cirkulationssvikt (chock) orsakad av för låg blodvolym (hypovolemi), lågt blodtryck (hypotension) eller uttorkning (dehydrering).

   Använd inte vid njursvikt med anuri (upphörd urinutsöndring).

   Använd inte vid elektrolytrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot furosemid, sulfonamider eller mot något (några) hjälpämne(n).

   6. BIVERKNINGAR

   Korsreaktivitet mot sulfonamider är möjligt.

   I sällsynta fall kan avföringen bli mjukare i konsistensen. Detta symtom är milt och övergående och kräver inte att behandlingen avbryts.

   På grund av den urindrivande effekten hos furosemid kan blodet bli mer koncentrerat och blodcirkulationen försämras.

   Vid långtidsbehandling finns risk för uttorkning och elektrolytbrist (inkluderat brist på kalium- och natriumjoner).

   Om du märker allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   1 till 5 mg furosemid/kg kroppsvikt dagligen, d.v.s. för Libeo vet 40 mg ½ till 2,5 tabletter per 20 kg kroppsvikten till två gånger per dag beroende på graden av ödem eller ascites.

   Exempel på en måldos på 1 mg/kg per doseringsstillfälle:


   Tabletter per doseringstillfälle

   Libeo 40 mg

   7,6 - 10 kg

   1/4

   10,1 - 12,5 kg

   Använd Libeo 10 mg

   12,6 - 15 kg

   Använd Libeo 10 mg

   15,1 - 20 kg

   1/2

   20,1 - 30 kg

   3/4

   30,1 - 40 kg

   1

   40,1 - 50 kg

   1 1/4

   Till hundar från 2 till 7,5 kg kroppsvikt och för hundar från 10,1 till 15 kg: använd Libeo 10 mg tabletter.

   Vid underhållsbehandling skall veterinären anpassa dosen till lägsta effektiva dos beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

   Dos och doseringsschema kan behöva anpassas beroende på djurets tillstånd (allmäntillstånd).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna är smaksatta och kan blandas med en liten mängd foder som ges före huvudmålet eller ges direkt i munnen.

   Om behandlingen ges sent på kvällen kan det resultera i olämplig urinavsöndring under natten.

   Instruktion för delning av tablett: Lägg tabletten på ett plant underlag med den skårade sidan mot underlaget (konvex sida upp). Tryck lätt vertikalt med pekfingret mitt på tabletten för att dela den i två lika stora delar. Tryck lätt med pekfingret mitt på den halverade tablettdelen för att dela den till två fjärdedelar.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Kvarvarande delade tabletter skall användas inom 72 timmar

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartong och blister efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Effekten av behandlingen kan bromsas om hunden dricker mer än normalt. När hundens allmäntillstånd tillåter det bör den inte tillåtas att dricka mer än vad den gör normalt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Eftersom tabletterna är smaksatta skall de förvaras utom räckhåll för djur.

   Furosemid skall användas med försiktighet vid redan existerande elektrolytrubbning och/eller påverkad vätskebalans, nedsatt leverfunktion (kan påskynda leverorsakad medvetslöshet) samt vid diabetes mellitus. Vid långtidsbehandling skall vätskebalans och elektrolytnivåer kontrolleras regelbundet.

   1-2 dagar före och efter påbörjad behandling med urindrivande medel (diuretika) och medel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron systemet (ACE-hämmare) skall njurfunktion och vätskebalans kontrolleras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för furosemid ska undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.

   Hantera inte detta läkemedel vid överkänslighet mot sulfonamider eftersom överkänslighet mot sulfonamider kan leda till överkänslighet mot furosemid. Uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten om du utvecklar symtom såsom hudutslag efter exponering. Svullnad av ansikte, läppar och ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symtom som kräver omedelbar medicinsk behandling.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten

   Dräktighet och digivning:

   Laboratoriestudier har gett stöd för skadliga effekter under fosterutvecklingen (teratogena effekter).

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning hos tik, furosemid utsöndras dock i mjölk.

   Användning hos dräktiga och digivande djur endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Libeo:

   Samtidig användning med läkemedel som påverkar elektrolytbalansen (kortikosteroider, andra urindrivande medel, amfoterin B, hjärtglykosider) kräver noggrann övervakning.

   Samtidig användning tillsammans med vissa antibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner) kan öka risken för skada på njurarna.

   Furosemid kan öka risken för allergi mot sulfonamider.

   Furosemid kan förändra insulinbehovet hos djur med diabetes mellitus.

   Furosemid kan minska utsöndringen av icke-steroida antiinflammtoriska läkemedel (NSAID).

   Vid långtidsbehandling i kombination med medel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron systemet (ACE hämmare) kan doseringsschemat behöva ändras beroende på hur djuret svarar på behandlingen.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Doser över den rekommenderade kan orsaka övergående dövhet, elektrolyt rubbningar, rubbningar av vätskebalansen, effekter på centrala nervsystemet (dåsighet, koma, kramper) samt hjärt- och cirkulationskollaps. Symtomlindrande (understödjande) behandling bör sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären/apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-06-04

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackning:

   Pappkartong med 8 tabletter

   Pappkartong med 16 tabletter

   Pappkartong med 96 tabletter

   Pappkartong med 120 tabletter

   Pappkartong med 200 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Libeo vet.

  Tuggtablett 40 mg 15 x 8 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 484701
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  356 kr

  Jämförpris: 2,97 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?