Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerade tabletter
   levodopa/karbidopa/entakapon

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Orion
   3. Hur du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Orion är och vad det används för

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion innehåller tre aktiva substanser (levodopa, karbidopa och entakapon) i en filmdragerad tablett. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion används för behandling av Parkinsons sjukdom.

   Parkinsons sjukdom beror på låga nivåer av ämnet dopamin i hjärnan. Levodopa ökar mängden dopamin och lindrar därför symtomen av Parkinsons sjukdom. Karbidopa och entakapon förbättrar den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Orion

   Använd inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion om du

   • är allergisk mot levodopa, karbidopa eller entakapon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)

   • har tumör i binjuren

   • tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och

    MAO-B- hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare)

   • tidigare haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS - detta är en sällsynt reaktion mot läkemedel

    som används för att behandla allvarlig mental sjukdom)

   • tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)

   • har en allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion om du har eller har haft:

   • en hjärtattack eller någon annan hjärtsjukdom inklusive arytmier, eller blodkärlssjukdom

   • astma eller annan lungsjukdom

   • leverproblem, din dos kan då behöva justeras

   • njursjukdom eller hormonrelaterad sjukdom

   • magsår eller krampanfall

   • om du upplever långvarig diarré, kontakta läkare då detta kan vara ett tecken på

    tjocktarmsinflammation

   • någon form av allvarlig mental sjukdom, till exempel psykos

   • kroniskt vidvinkelglaukom. Din dos kan då behöva justeras och ditt ögontryck kan behöva kontrolleras.

   Rådfråga din läkare om du tar:

   • antipsykotika (läkemedel för behandling av psykos)

   • läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck när du reser dig från en stol eller säng. Du bör vara medveten om att Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan förvärra denna effekt.

   Rådfråga din läkare om du under behandlingen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion:

   • upplever att dina muskler blir mycket stela eller rycker kraftigt, eller om du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Om något av detta händer, kontakta genast din läkare.

   • känner dig deprimerad, har självmordstankar, eller märker att ditt beteende förändras.

   • plötsligt faller i sömn, eller känner dig mycket sömnig. Om det händer ska du inte köra bil eller använda maskiner (se även avsnittet Körförmåga och användning av maskiner)

   • får ofrivilliga rörelser eller om de förvärrats efter start av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-behandling. Om detta händer kan din läkare behöva ändra din dosering av läkemedel mot Parkinsons sjukdom

   • får diarré: din vikt kan behöva övervakas för att undvika en eventuell kraftig viktminskning

   • upplever aptitlöshet som förvärras över tid, orkeslöshet (svaghet, utmattning) och viktminskning inom en kort tidsperiod. Om detta händer bör en allmän läkarundersökning inklusive leverfunktionstest övervägas

   • känner att du vill sluta använda Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, se avsnittet ”Om du slutar ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion”.

   Berätta för din läkare om du eller din familj/omhändertagare upptäcker att du utvecklar drifter eller begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning och kan inkludera tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller spenderande, en onormalt hög sexualdrift eller en upptagenhet med ökning i sexuella tankar eller känslor.

   Din läkare kan behöva se över din behandling.

   Din läkare kan behöva ta regelbundna prover på dig under långtidsbehandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

   Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion rekommenderas inte för behandling av extrapyramidala symtom (till exempel ofrivilliga rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar) orsakade av andra mediciner.

   Barn och ungdomar

   Erfarenhet av behandling av patienter under 18 år med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion är begränsad. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion rekommenderas därför inte för behandling av barn.

   Andra läkemedel och Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion om du tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och MAO-B-hämmare, eller icke-selektiva MAO‑hämmare).

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan förstärka effekten och biverkningarna av vissa läkemedel. Detta inkluderar:

   • läkemedel för behandling av depression såsom moklobemid, amitriptylin, desipramin, maprotilin, venlafaxin och paroxetin

   • rimiterol och isoprenalin, som används för att behandla sjukdomar i luftvägarna

   • adrenalin, som används vid svåra allergiska reaktioner

   • noradrenalin, dopamin och dobutamin, som används för att behandla hjärtsjukdomar och lågt blodtryck

   • alfa-metyldopa som används för att behandla högt blodtryck

   • apomorfin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom

   Vissa läkemedel kan försvaga effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion. Dessa är:

   • dopaminantagonister som används för att behandla mental sjukdom illamående och kräkningar.

   • fenytoin som används för att förhindra krampryckningar

   • papaverin som används för muskelavslappning.

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan försämra upptaget av järn. Ta därför inte Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion och järntillskott samtidigt utan med minst 2-3 timmars mellanrum.

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion med mat och dryck

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan tas med eller utan mat. Hos vissa patienter kan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion upptas sämre om det tas samtidigt med eller kort efter att man ätit proteinrik föda (som kött, fisk, mjölkprodukter, frö och nötter). Kontakta din läkare om du tror det gäller dig.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du bör inte amma när du behandlas med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion kan sänka ditt blodtryck, vilket kan orsaka att du känner dig virrig eller yr. Var därför särskilt försiktig om du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

   Om du känner dig mycket dåsig eller om du ibland plötsligt somnar, vänta tills du känner dig fullt vaken innan du kör bil eller gör något annat som kräver att du är uppmärksam. Annars kan du utsätta dig själv eller andra för skada eller död.

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion innehåller sackaros

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion innehåller sackaros (1,2 mg/tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna och äldre personer:

   • Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter du ska ta varje dag.

   • Det är inte meningen att tabletterna ska delas eller brytas i småbitar.

   • Du ska bara ta en tablett i taget.

   • Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren föreslå en höjning eller sänkning av dosen.

   • Om du tar Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 10 tabletter per dag.

   Om du upplever att effekten av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion är för stark eller för svag eller om du upplever eventuella biverkningar vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   För att öppna burken för första gången: öppna locket  och tryck sedan med tummen på förseglingen tills den bryts.

   öppna locket och tryck sedan med tummen på förseglingen tills den bryts

   Om du har tagit för stor mängd av Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   Om du av misstag har tagit fler Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletter än du ska kontakta genast läkare eller apotekspersonal. I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller upprörd, din hjärtfrekvens kan vara långsammare eller snabbare än normalt eller så kan huden, tungan, ögonen eller urinen få färgförändringar.

   Om du har glömt att ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om det är mer än 1 timme till nästa dos:
   Ta en tablett så snart du kommer ihåg, och ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

   Om det är mindre än 1 timme till nästa dos:
   Ta en tablett så snart du kommer ihåg, vänta 1 timme och ta sedan ytterligare en tablett. Efter det kan du fortsätta som vanligt.

   Se alltid till att det är minst en timme mellan Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-doserna, för att undvika eventuella biverkningar.

   Om du slutar att ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

   Sluta inte ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion annat än på uppmaning av din läkare. I ett sådant fall kan din läkare behöva ändra din övriga antiparkinsonmedicinering, speciellt levodopa, för att behålla tillräcklig symtomkontroll. Om du plötsligt slutar ta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion och andra antiparkinsonmedel kan det leda till oönskade biverkningar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Många biverkningar kan mildras genom att justera dosen.

   Om du vid behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion upplever följande symtom, kontakta genast din läkare:

   • Dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Dessa kan vara symtom på malignt neuroleptikasyndrom (NMS, en sällsynt svår reaktion på läkemedel som används för att behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt svår muskelsjukdom).

   • Allergisk reaktion, symtomen kan innefatta nässelfeber, klåda, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • ofrivilliga rörelser (dyskinesier)

   • illamående

   • rödbrun missfärgning av urinen (ofarlig)

   • muskelsmärta

   • diarré

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • tomhets- eller svimningskänsla p.g.a. lågt blodtryck, högt blodtryck

   • förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, yrsel, dåsighet,

   • kräkningar, buksmärta och obehagskänslor, halsbränna, muntorrhet, förstoppning

   • sömnsvårigheter, hallucinationer, förvirring, onormala drömmar (inklusive mardrömmar), trötthet

   • mentala förändringar – inklusive minnesstörningar, oro och depression (eventuellt med självmordstankar) hjärt- eller artärsjukdom (t.ex. bröstsmärtor), oregelbunden hjärtfrekvens eller rytm

   • ökad tendens att falla

   • andfåddhet

   • ökad svettning, utslag

   • muskelkramper, svullnad av benen

   • dimsyn

   • blodbrist

   • minskad aptit, viktminskning

   • huvudvärk, ledsmärta

   • urinvägsinfektion

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • hjärtattack

   • tarmblödning

   • förändring i blodets cellbild som kan leda till blödning), onormala leverfunktionsvärden

   • krampanfall

   • upprördhetskänslor

   • psykotiska symtom

   • kolit (inflammation i tjocktarmen)

   • missfärgning av annat än urin (t ex hud, naglar, hår, svett)

   • svårighet att svälja

   • oförmåga att urinera

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   • hepatit (inflammation i levern)

   • klåda

   Du kan uppleva följande biverkningar:

   • Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, vilket kan inkludera:

   • stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser:

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som berör dig eller andra betydligt, till exempel en ökad sexlust;

   • okontrollerad överdriven shopping eller spenderande;

   • hetsätning (äta stora mängder mat under en kort period) eller tvångsmässigt matintag (äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger).

   Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symptom; man kommer diskutera hur man ska hantera eller reducera dessa symptom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion är levodopa, karbidopa och entakapon.

   • Varje 50 mg/12,5 mg/200 mg tablett innehåller 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa och 200 mg entakapon.

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, majsstärkelse, mannitol (E421) och povidon (E1201)

   • Filmdrageringen innehåller glycerol (85 procent) (E422), hypromellos, magnesiumstearat, polysorbat 80, röd järnoxid (E172), sackaros, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg: brun- eller gråröda runda konvexa (d.v.s. översida och undersida är rundade) filmdragerade tabletter utan skåra märkta med ”LCE 50” på ena sidan.

   Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion finns i sex olika förpackningsstorlekar (10, 30, 100, 130, 175 och 250 tabletter). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Belgique/België/Belgien

   Orion Corporation

   Tél/Tel: +358 10 4261


   Luxembourg/Luxemburg

   Orion Corporation

   Tél/Tel: +358 10 4261

   България

   Orion Corporation.

   Тел.: +358 10 4261

   Magyarország

   Orion Corporation

   Tel.: +358 10 4261

   Česká republika

   Orion Corporation.

   Tel: +358 10 4261

   Malta

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Tlf: +45 49 12 66 00

   Nederland

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Deutschland

   Orion Pharma GmbH

   Tel: +49 40 899 689-0

   Norge

   Orion Pharma AS

   Tlf: + 47 40 00 42 10

   Eesti

   Orion Pharma Eesti OÜ

   Tel: +372 66 44 551

   Österreich

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Ελλάδα

   Orion Corporation

   Τηλ: +358 10 4261

   Polska

   Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

   Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

   España

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Portugal

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   France

   Orion Corporation

   Tél: +358 10 4261

   România

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Ireland

   Orion Pharma (Ireland) Ltd.

   c/o Allphar Services Ltd.

   Tel: +353 1 428 7777

   Slovenija

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Italia

   Orion Corporation

   Tel: +358 10 4261

   Suomi/Finland

   Orion Corporation

   Puh./Tel: +358 10 4261

   Κύπρος

   Orion Corporation

   Τηλ: +358 10 4261

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Tel: +46 8 623 6440

   Latvija

   Orion Corporation

   Orion Pharma pārstāvniecība

   Tel: +371 745 55 63

   United Kingdom

   Orion Pharma (UK) Ltd.

   Tel: +44 1635 520 300

   Lietuva

   UAB Orion Pharma

   Tel. +370 5 276 9499


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-26


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
   http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

  Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg/200 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 521507
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  173,49 kr

  Jämförpris: 1,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?