Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Levodopa/Benserazid 2care4

   100 mg/ 25 mg tabletter levodopa och benserazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4

   Vad innehåller Levodopa/Benserazid 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   Levodopa/Benserazid 2care4 100 mg/ 25 mg tabletter

   – De aktiva substansena är levodopa och

   benserazidhydroklorid. Varje tablett innehåller 100 mg

   levodopa och 28,5 mg benserazidhydroklorid motsvarande

   25 mg benserazid.

   – Övriga innehållsämnen är mannitol,

   kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa,

   povidon, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat,

   etylcellulosa, röd järnoxid (E172), kolloidal vattenfri

   kiseldioxid, natriumdokusat och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Ratiopharm-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Levodopa/Benserazid 2care4 100 mg/ 25 mg tabletter

   Rödskiftande, rund, bikonvexa tabletter med en skåra på ena

   sidan.

   Förpackning: 100 tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåLevodopa/Benserazid 2care4 för?

   Levodopa/Benserazid 2care4 används vid behandling av

   Parkinsons sjukdom.


   Orsaken till symtomen vid Parkinsons sjukdom är brist på

   dopamin i vissa delar av hjärnan. Dopamin är ett ämne som

   överför nervsignaler.

   Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom och behandlingen

   måste pågå hela livet. Dopamin måste tillföras för att häva

   den brist som råder. Dopamin kan inte nå in i hjärnan från

   övriga delar av kroppen, men det kan däremot levodopa som

   i hjärncellerna omvandlas till dopamin.

   I Levodopa/Benserazid 2care4 ingår levodopa tillsammans

   med benserazid, ett ämne som förhindrar att levodopa

   omvandlas till dopamin ute i kroppen men tillåter att

   omvandlingen sker i hjärnan. Genom detta undviker man till

   stor del oönskade effekter av dopamin på kroppens övriga

   organ.

   Levodopa/Benserazid 2care4 lindrar många av de besvär som

   är utmärkande för Parkinsons sjukdom; skakningar,

   muskelstelhet, långsamma rörelser och svårighet att påbörja

   rörelser, sväljsvårigheter, svårighet att hålla balansen,

   onormalt stor salivutsöndring.


   Levodopa och benserazid som finns i Levodopa/Benserazid

   2care4 kan också vara godkända för att behandla andra

   sjukdomar, som inte nämns i denna produktinformation.

   Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du

   har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4

   Använd inte Levodopa/Benserazid 2care4:

   – om du är allergisk mot levodopa eller benserazid eller

   något annat innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt

   6).

   – om du har hormonella rubbningar såsom

   binjuremärgstumörer, förhöjd sköldkörtelfunktion och så

   kallat Cushings syndrom (ger bland annat ökad fettmängd

   i ansiktet och på bålen orsakat av överproduktion av

   binjurebarkshormoner).

   – om du har svår lever- eller njursjukdom

   – om du har grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel.

   – om du lider av svår psykiatrisk sjukdom (som innefattar

   psykostillstånd).

   – tillsammans med vissa läkemedel av typen MAO-hämmare

   (se ”Användning av andra läkemedel” nedan).

   – om du är yngre än 25 år

   – om du har hjärtsjukdomar, t ex svår hjärtaytmi

   (hjärtrytmrubbningar) och hjärtsvikt

   – om du är gravid

   – om du är en fertil kvinna och inte använder en tillförlitlig

   preventivmetod

   Var särskilt försiktig med Levodopa/Benserazid 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Levodopa/Benserazid

   2care4 om

   – du har förhöjt tryck i ögat (grön starr)

   – du behöver genomgå narkos

   – du har allvarliga hjärt-kärlsjukdomar

   – du tidigare har drabbats av blodtrycksfall (yrsel) när du

   reser dig hastigt upp

   – du lider av demens eller förvirring


   Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger

   märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att

   bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte

   kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa

   aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden

   kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende,

   tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt

   hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och

   känslor. Din läkare kan behöva omvärdera din behandling.


   Kontakta din läkare om du upplever en ökad sömnighet

   eller får tillfälliga plötsliga sömnattacker (se även avsnitt

   ”Körförmåga och användning av maskiner”).


   Patienter med Parkinsons sjukdom kan vara deprimerade, och

   depression kan även uppträda hos patienter som behandlas

   med Levodopa/Benserazid 2care4. Kontakta din läkare om

   du blir deprimerad eller upplever psykiska förändringar under

   behandlingen med Levodopa/Benserazid 2care4 (se även

   avsnitt 4 Eventuella biverkningar).


   Kontakta din läkare om du upptäcker hudförändringar såsom

   pigmentförändringar.


   Under behandlingen bör dina blodvärden, din hjärtfunktion

   och din njur- och leverfunktion kontrolleras.


   Om du har diabetes bör täta blodsocker-mätningar göras för

   att anpassa dosen av antidiabetes-läkemedeln till blodsockernivåerna.


   Användning av Levodopa/Benserazid 2care4 kan framkalla ett

   syndrom som kallas dopaminergt dysregleringssyndrom, vilket

   leder till överdriven användning av läkemedlet och i doser

   som är mycket högre än vad läkaren ordinerat. Det kan i sin

   tur resultera i beteendestörningar. Kontakta din läkare om du

   upplever detta.

   Intag av Levodopa/Benserazid 2care4 med mat och dryck:

   Levodopa/Benserazid 2care4 med mat och dryck

   Levodopa/Benserazid 2care4 bör helst tas 30 minuter före

   eller 1 timme efter måltid. Illamående och andra obehag från

   magen kan lindras om du tar läkemedlet tillsammans med

   ett lätt tilltugg (t.ex. ett kex). Proteinrik föda kan minska

   effekten av läkemedlet något.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller

   planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal

   innan du använder detta läkemedel.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något

   läkemedel.

   Levodopa/Benserazid 2care4 ska inte användas under

   graviditet, eftersom det finns risk för att fostret påverkas.

   Om du är kvinna i fertil ålder, ska du använda en tillförlitlig

   preventivmetod under behandlingen med Levodopa/Benserazid

   2care4.


   De aktiva substanserna i Levodopa/Benserazid 2care4 går

   över i modersmjölk, och kvinnor som använder Levodopa/

   Benserazid 2care4 ska därför undvika att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Levodopa/Benserazid 2care4 kan orsaka en ökad sömnighet

   och tillfälliga plötsliga sömnattacker. Om du drabbas av

   06-2015

   SEP512580-3

   dessa symtom bör du avstå från bilkörning eller att delta

   i aktiviteter då försämrad uppmärksamhet kan utsätta dig

   själv eller andra för fara eller risk för allvarlig skada (t.ex. vid

   användning av maskiner).


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs

   därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Levodopa/Benserazid 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder,

   nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Levodopa/

   Benserazid 2care4 och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

   Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan

   behandlas med:

   – Vissa lugnande medel och läkemedel mot psykiatrisk

   sjukdom (haloperidol, melperon, dixyrazin, klorpromazin,

   levomepromazin, flufenazin, perfenazin, proklorperazin,

   tioridazin)

   – Järnpreparat

   – Opioider (mot svår smärta)

   – Adrenalin, noradrenalin (vid astmaanfall, hjärtstillestånd,

   chock)

   – Isoprenalin (för att stimulera hjärtfrekvensen)

   – Amfetamin (vid ADHD)

   – Metyldopa (mot högt blodtryck)

   – Amitriptylin eller imipramin (mot depression)

   – Blodtryckssänkande medel

   – Vissa receptfria läkemedel mot sur mage och halsbränna

   (antacida)


   Levodopa/Benserazid 2care4 bör inte tas tillsammans med en

   kombination av MAO-A-hämmare (moklobemid) och MAO-Bhämmare

   (selegilin, rasigilin).


   Om Levodopa/Benserazid 2care4 tas tillsammans med

   andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom (antikolinergika,

   amantadin, COMT-hämmare eller dopaminagonister) kan

   dosen av Levodopa/Benserazid 2care4 eller det andra

   läkemedlet behöva sänkas.

   3. HUR DU ANVÄNDER LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Levodopa/Benserazid 2care4 enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Ta Levodopa/Benserazid 2care4 tabletter hela eller delade

   tillsammans med vatten.

   Om du upplever att effekten av Levodopa/Benserazid 2care4

   är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

   farmaceut.

   Om du använder mera Levodopa/Benserazid 2care4 än du borde:

   Om du har använt för stor mängd av Levodopa/Benserazid

   2care4

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex.

   ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare,

   sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Levodopa/Benserazid 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Levodopa/Benserazid 2care4 avslutas:

   Om du slutar att använda Levodopa/Benserazid 2care4

   Avbryt inte behandlingen med Levodopa/Benserazid 2care4

   utan att först rådgöra med läkare.

   Ett allvarligt tillstånd med förändrat blodtryck, förändrad

   medvetandegrad, muskelstelhet och feber (kallas malignt

   neuroleptikasyndrom) kan i sällsynta fall uppstå om behandling

   med Levodopa/Benserazid 2care4 avslutas abrupt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta

   läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Levodopa/Benserazid 2care4

   orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Aptitlöshet. Magbesvär som illamående, kräkningar,

   diarré. Störd hjärtrytm. Yrsel (då man hastigt reser sig

   upp). Sömnlöshet. Ofrivilliga rörelser. Snabbt insättande

   variationer i rörelseförmågan (ett tillstånd som kallas on-off

   effekt). Psykiska besvär såsom depression, förvirring och

   hallucinationer*.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Påverkan på antalet blodkroppar. Klåda. Utslag. Ett allvarligt

   tillstånd med förändrat blodtryck, förändrad medvetandegrad,

   muskelstelhet och feber (liknar ett tillstånd som kallas

   malignt neuroleptikasyndrom) kan i sällsynta fall uppstå

   om behandlingen med Levodopa/Benserazid 2care4 avbryts

   abrupt.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Rastlösa rörelser*. Ångest*. Ökad sömnighet och i sällsynta

   fall kan tillfälliga plötsliga sömnattacker på dagtid

   förekomma. Vanföreställningar*. Missfärgning av saliven,

   tungan, tänderna eller munslemhinnan. Minskad aptit.

   Förlorad eller förändrad smakupplevelse. Myrkrypningar.

   Efter längre tids behandling kan ofrivilliga rörelser och

   svängningar i effekten av medicinen uppstå, vilket gör att

   din rörlighet plötsligt förändras såsom svårigheter att röra

   sig (benen ”fryser” fast vid start av gång eller under gång).

   Dopaminergt dysregleringssyndrom (överdriven användning

   av läkemedlet). Leverpåverkan som upptäcks vid provtagning.


   *Dessa biverkningar kan förekomma särskilt hos äldre

   patienter och hos patienter som har eller har haft dessa

   sjukdomar.


   Du kan även uppleva följande biverkningar:

   • Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som

   kan vara skadlig såsom:

   • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga

   konsekvenser för dig personligen eller för din familj.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som

   gör dig eller andra märkbart bekymrade, t ex en ökad

   sexualdrift.

   • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker

   och spendera pengar.

   • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller

   tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och

   mer än vad som behövs för att mätta din hunger.


   Tala om för din läkare om du upplever något av dessa

   beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska

   symtomen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns

   i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

   direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV LEVODOPA/BENSERAZID 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter

   utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man kastar

   läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för

   att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levodopa/Benserazid 2care4

  Tablett 100 mg/25 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 512580
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  256,12 kr

  Jämförspris: 2,56 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?