Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levetiracetam Teva

   Levetiracetam Teva 250 mg, 500 mg, 750mg och 1000 mg filmdragerade tabletter
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levetiracetam Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Teva
   3. Hur du tar Levetiracetam Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levetiracetam Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levetiracetam Teva är och vad det används för

   Levetiracetam Teva är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

   Levetiracetam Teva används:

   som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

    • myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Teva

   Ta inte Levetiracetam Teva

   • om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Levetiracetam Teva

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Levetiracetam Teva, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Barn och ungdomar

   • Levetiracetam Teva ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

   Andra läkemedel och Levetiracetam Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Levetiracetam kan användas under graviditet, men endast om läkaren efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

   Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare.

   En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas.

   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levetiracetam Teva kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Levetiracetam Teva 500 mg innehåller tartrazin

   Levetiracetam Teva 500 mg innehåller färgämnet tartrazin (E102) som kan orsaka allergiska reaktioner.

   Levetiracetam Teva750 mg innehåller para‑orange

   Levetiracetam Teva 750 mg innehåller färgämnet para‑orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du tar Levetiracetam Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.

   Levetiracetam Teva ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

   Ensam behandling

   • Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

    Vanlig dos: mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.

    När du börjar ta Levetiracetam Teva kommer din läkare att förskriva en lägre dos (500 mg varje dag) under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen 1 000 mg.

   Tilläggsbehandling

   • Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

    Vanlig dos: Mellan 1 000 mg och 3 000 mg varje dag.

    Exempel: Om din dagliga dos är 1 000 mg kan du ta 2 tabletter à 250 mg på morgonen och 2 tabletter à 250 mg på kvällen.


   • Dos till spädbarn (1 månad till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

    Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Levetiracetam Teva beroende på ålder, vikt och dos.

   Oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små barn under 6 år, för barn och ungdomar (6‑17 år) som väger mindre än 50 kg och när doseringsrekommendationen inte kan uppnås med tabletter.

   Administreringssätt

   Svälj Levetiracetam Teva tabletter med tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten). Du kan ta Levetiracetam Teva med eller utan mat. Levetiracetam kan ge en bitter smak i munnen.

   Behandlingstid

   • Levetiracetam Teva används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam Teva under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

   Om du har tagit för stor mängd av Levetiracetam Teva

   Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Teva är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

   Kontakta din läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och 09-471 977 i Finland) om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandligen av överdos.

   Om du har glömt att ta Levetiracetam Teva

   Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta Levetiracetam Teva

   Om behandlingen med Levetiracetam Teva ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Teva kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

   • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

   • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

   • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

   • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens‑Johnsons syndrom)

   • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.

   De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara vanligare. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hastigt försämrad njurfunktion

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke‑japanska patienter.

   • haltande gång eller svårigheter att gå.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Levetiracetam Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blister efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är levetiracetam.

   • Varje Levetiracetam Teva 250, 500, 750, 1 000 mg filmdragerad tablett innehåller 250, 500, 750, 1 000 mg levetiracetam.


   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: majsstärkelse, povidon, kroskaramellosnatrium och magnesiumstreat.

   • Dragering: hypromellos 6 cp, titandioxid (E171), makrogol 3350, färgämnen*

   *Färgämnena är:

   250 mg filmdragerade tabletter: briljantblått FCF (E133) och indigokarmin (E132).

   500 mg filmdragerade tabletter: indigokarmin (E132), tartrazin (E102) och gul järnoxid (E172).

   750 mg filmdragerade tabletter: gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och para‑orange FCF (E110)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Levetiracetam Teva 250 mg filmdragerade tabletter

   Blå, avlånga filmdragerade tabletter med skåra på ena sidan och ”9” och ”3” präglat på vardera sidan av skåran. Tabletten är präglad med ”7285” på den andra sidan.

   Levetiracetam Teva 500 mg filmdragerade tabletter

   Gula, avlånga filmdragerade tabletter med skåra på ena sidan och ”9” och ”3” präglat på vardera sidan av skåran. Tabletten är präglad med ”7286” på den andra sidan.

   Levetiracetam Teva 750 mg filmdragerade tabletter

   Orange, avlånga filmdragerade tabletter med skåra på ena sidan och ”9” och ”3” präglat på vardera sidan av skåran. Tabletten är präglad med ”7287” på den andra sidan.

   Levetiracetam Teva 1 000 mg filmdragerade tabletter

   Vita, avlånga filmdragerade tabletter med skåra på ena sidan och ”9” och ”3” präglat på vardera sidan av skåran. Tabletten är präglad med ”7493” på den andra sidan.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Levetiracetam Teva finns i förpackningar om 20, 30, 50, 60, 100, 120 och 200 filmdragerade tabletter och 50 x 1 filmdragerade tabletter i PVC/PVdC‑perforerade aluminium endosblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031GA Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare:
   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

   Pallagi út 13

   Debrecen U-4042

   Ungern

   TEVA UK Ltd

   Brampton Road

   Hampden Park

   Eastbourne, East Sussex

   BN22 9AG UK

   Storbritannien

   Teva Operations Poland Sp. z o.o.

   ul. Mogilska 80. 31-546

   Krakow

   Polen

   Teva Czech Industries s.r.o.

   Ostravska 29, c.p. 305, 74770

   Opava-Komarov

   Tjeckien

   TEVA PHARMA, S.L.U.

   C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

   50016 Zaragoza

   Spanien

   Pharmachemie B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

   Tel/Tél: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB Sicor Biotech

   Tel: +370 5 266 02 03

   България

   Актавис ЕАД

   Тел: +359 24899585 

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

   Belgien/Belgique

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L-Irlanda

   Tel: +353 51 321740

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Eesti

   UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 6610801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43/1/97007-0

   España

   Teva Pharma, S.L.U

   Tél: +(34) 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +(48) 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +(33) 1 55 91 7800

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Tel: (351) 214 235 910

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o

   Tel: + 385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 (0)51 321740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   Actavis Pharmaceutical Iceland ehf.

   Sími: + 354 5503300

   Slovenská republika

   Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +(421) 2 5726 7911

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 028917981

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: + 358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +(46) 42 12 11 00

   Latvija

   UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

   Tel: +371 67 323 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +(44) 1977 628 500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levetiracetam Teva

  Filmdragerad tablett 1000 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 167337
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  1.233,50 kr

  Jämförpris: 12,34 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?