Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levetiracetam Accord

   250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg filmdragerade tabletter
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord
   3. Hur du använder Levetiracetam Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för

   Levetiracetam Accord är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

   Levetiracetam Accord används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

    • myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord

   Använd inte Levetiracetam Accord

   • om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Levetiracetam Accord

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Levetiracetam Accord, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Barn och ungdomar

   • Levetiracetam Accord ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

   Andra läkemedel och Levetiracetam Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Levetiracetam Accord bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Levetiracetam Accord har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levetiracetam Accord kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Levetiracetam Accord 750 mg tabletter innehåller para-orange (E110)

   Färgämnet para-orange (E110) kan ge allergiska reaktioner. Övriga styrkor av Levetiracetam Accord tabletter innehåller inte detta ämne.


   3. Hur du använder Levetiracetam Accord

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Diskutera med läkaren eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.

   Levetiracetam Accord ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

   Ensam behandling

   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   När du börjar ta Levetiracetam Accord kommer din läkare att förskriva en lägre dos (500 mg varje dag) under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen på 1000 mg.

   Tilläggsbehandling

   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg kan du ta 2 tabletter á 250 mg på morgonen och 2 tabletter á 250 mg på kvällen.

   Dos till spädbarn (1 månad till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

   Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Levetiracetam Accord beroende på ålder, vikt och dos.

   En oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små barn under 6 år, för barn och ungdomar (6-17 år) som väger mindre än 50 kg och när doseringsrekommendationen inte kan uppnås med tabletter.

   Administreringssätt:

   Svälj Levetiracetam Accord tabletter med tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten). Du kan ta Levetiracetam Accord med eller utan mat.

   Behandlingstid:

   • Levetiracetam Accord används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam Accord under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall

   Om du använt för stor mängd av Levetiracetam Accord

   Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Accord är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

   Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandlingen av överdos.

   Om du har glömt att ta en dos Levetiracetam Accord

   Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

   Om du slutar att använda Levetiracetam Accord

   Om behandlingen med Levetiracetam Accord ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Accord kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

   • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

   • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

   • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

   • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

   • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

   • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.


   De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

   Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare 

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk

   Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada


   Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

   • låga halter av natrium i blodet

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hastigt försämrad njurfunktion

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

   • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.
    Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i en angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levetiracetam.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg, 500 mg, 750 mg eller 1000 mg levetiracetam.

   Tablettkärnan innehåller:

   Kroskarmellosnatrium, povidon K-30, kiseldioxid kolloidal vattenfri, magnesiumstearat (E470b).

   Filmdrageringen innehåller:

   250 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk

   500 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, gul järnoxid (E172)

   750 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), färgämnet para-orange aluminiumlack (E110)

   1000 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   250 mg:

   Vita till benvita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 64” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.

   500 mg:

   Gulfärgarde, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 65” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.

   750 mg:

   Rosafärgade ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 66” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.

   1000 mg:

   Vita till benvita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”L 67” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.

   Levetiracetam Accord filmdragerade tabletter 250 mg, 500 mg, 750 mg och 1000 mg är förpackade i PVC-Alu blisterförpackning. Blisterförpackningarna, jämte bipacksedel, är i sin tur förpackade i kartong i storlekar om 10, 20, 30, 50, 60, 100 och 200 tabletter per kartong. Tabletterna finns också som endosblister med 30x1, 60x1 och 100x1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare S.L.U.

   World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

   Edifici Est 6ª planta,

   08039 Barcelona,

   Spanien

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage house, 319 Pinner road

   North Harrow HA1 4HF

   Middlesex

   Storbritannien

   Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

   ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levetiracetam Accord

  Filmdragerad tablett 750 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 502080
  • Tillverkare: Accord Healthcare S.L.U.

  985,98 kr

  Jämförpris: 9,86 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?