Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Levetiracetam Accord

   250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg filmdragerade tabletter
   levetiracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord
   3. Hur du använder Levetiracetam Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Levetiracetam Accord är och vad det används för

   Levetiracetam Accord är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).


   Levetiracetam Accord används:

   • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla partiella anfall med eller utan sekundär generalisering

   • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

    • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

    • myokloniska anfall hos vuxna och ungdomarfrån 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

    • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung

   2. Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Accord

   Använd inte Levetiracetam Accord

   • om du är allergisk (överkänslig) mot levetiracetam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Levetiracetam Accord

   • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

   • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

   • Om du märker att anfallen blir allvarligare (t ex ökar i antal), kontakta din läkare.

   • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Levetiracetam Accord, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Levetiracetam Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Levetiracetam Accord med mat, dryck och alkohol

   Du kan använda Levetiracetam Accord med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Levetiracetam Accord tillsammans med alkohol.

   Graviditet och amning

   Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen. Om du är gravid eller misstänker att du är gravid informera din läkare om detta. Levetiracetam Accord bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda kan inte helt uteslutas. Levetiracetam Accord har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.


   Amning är inte rekommenderat under behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Levetiracetam Accord kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Levetiracetam Accord kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

   Viktig information om några innehållsämnen i Levetiracetam Accord

   Levetiracetam Accord 750 mg filmdragerade tabletter innehåller färgämnet para-orange som kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Levetiracetam Accord

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningarDiskutera med läkaren eller apotekspersonal om du är osäker.


   Levetiracetam Accord ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.


   Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.


   Ensam behandling


   Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   När du börjar ta Levetiracetam Accord kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

   Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg ska du ta 2 tabletter av 250 mg på morgonen och 2 tabletter av 250 mg på kvällen.


   Tilläggsbehandling


   Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

   Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg ska du ta 2 tabletter av 250 mg på morgonen och 2 tabletter av 250 mg på kvällen.   Dos till spädbarn (6 till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:

   Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Levetiracetam Accord beroendepå ålder, vikt och dos.


   En oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små barn under 6 år.


   Vanlig dos: Mellan 20 mg per kg kroppsvikt och 60 mg per kg kroppsvikt varje dag.

   Exempel: För en vanlig dos om 20 mg per kg kroppsvikt varje dag, ska du ge ditt barn som väger 25 kg 1 tablett av 250 mg på morgonen och 1 tablett av 250 mg på kvällen.


   Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

   En oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn.


   Administreringssätt:

   Svälj Levetiracetam Accord tabletter med tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten).


   Behandlingstid:

   • Levetiracetam Accord används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam Accord under så lång tid som din läkare har sagt.

   • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

    Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Accord kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

   Om du använt för stor mängd av Levetiracetam Accord

   Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Accord är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.


   Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandligen av överdos.

   Om du har glömt att ta en dos Levetiracetam Accord

   Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

   Om du slutar att använda Levetiracetam Accord

   Om behandlingen med Levetiracetam Accord skall avslutas bör detta, precis som med andra läkemedel mot epilepsi, ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Några av biverkningarna såsom sömnighet, trötthet och yrsel kan vara vanligare i början av behandlingen eller vid dosökning. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.


   Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • inflammation i näsa och/eller svalg

   • somnolens (sömnighet), huvudvärk


   Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • anorexi (förlorad aptit)

   • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

   • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala, tremor (ofrivilligt skakande)

   • vertigo (känsla av rotation)

   • hosta

   • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

   • utslag

   • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


   Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

   • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

   • viktminskning, viktökning

   • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

   • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

   • diplopi (dubbelseende), dimsyn

   • onormalt leverfunktionstest

   • håravfall, eksem, klåda

   • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

   • skada


   Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • infektion

   • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

   • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

   • pankreatit

   • leversvikt, hepatit

   • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens- Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

   5. Hur Levetiracetam Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i en angiven månad.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är levetiracetam.


   Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg, 500 mg, 750 mg eller 1000 mg levetiracetam.


   Tablettkärnan innehåller:

   Kroskarmellosnatrium, povidon K-30, kiseldioxid kolloidal vattenfri, magnesiumstearat (E470b).

   Filmdrageringen innehåller:

   250 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk


   500 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, gul järnoxid (E172)


   750 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), färgämnet para-orange aluminiumlack (E110)


   1000 mg:

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   250 mg:

   Vita till benvita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 64” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.


   500 mg:

   Gulfärgarde, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 65” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.


   750 mg:

   Rosafärgade ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”L 66” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.


   1000 mg:

   Vita till benvita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”L 67” och skåra på ena sidan och omärkta på andra sidan.


   Levetiracetam Accord filmdragerade tabletter 250 mg, 500 mg, 750 mg och 1000 mg är förpackade i PVC-Alu blisterförpackning. Blisterförpackningarna, jämte bipacksedel, är i sin tur förpackade i kartong i storlekar om 10, 20, 30, 50, 60, 100 och 200 tabletter per kartong. Tabletterna finns också som endosblister med 30x1, 60x1 och 100x1 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited, Sage house, 319 Pinner road, North Harrow HA1 4HF, Middlesex, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/10/2014


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Levetiracetam Accord

  Filmdragerad tablett 500 mg 200 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 397478
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?