Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Leuprostin

   5 mg implantat
   leuprorelin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Leuprostin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Leuprostin
   3. Hur du använder Leuprostin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Leuprostin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Leuprostin är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Leuprostin (leuprorelin) hör till gruppen hämmare av vissa könshormoner.


   Leuprostin påverkar hypofysen. Efter en kortvarig stimulering minskas produktionen av de hormoner som styr produktionen av könshormoner i testiklarna.

   Detta innebär att koncentrationen av könshormoner sjunker och stannar kvar på denna nivå under behandlingen. När behandlingen med Leuprostin avbryts återgår koncentrationen av hypofyshormoner och könshormoner till den normala.


   Leuprostin används för att behandla symtomen vid avancerade hormonberoende tumörer i prostatan (prostatakarcinom).


   Leuprorelin som finns i Leuprostin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Leuprostin

   Använd inte Leuprostin

   • om du är allergisk mot leuprorelin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1),

   • om du är allergisk mot substanser som liknar leuprorelin, såsom goserelin eller buserelin,

   • om din cancer inte är hormonberoende.

   • om du är kvinna eller barn.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Leuprostin:

   • om det är konstaterat att du har högt blodtryck. I så fall kommer läkaren att kontrollera dig noga.

   • om båda dina testiklar har opererats bort. I så fall kommer inte Leuprostin att ge någon ytterligare sänkning av koncentrationen av manligt könshormon i blodet.

   • om du redan före behandlingen har symtom från nervsystemet (tryck på ryggmärgen, metastaser i ryggraden) eller obehag vid urinering på grund av tryck mot urinvägarna. Tala genast om detta för din läkare, han/hon kommer att kontrollera dig särskilt noga under de första veckorna, om möjligt blir du inlagd på sjukhus.

   • om sjukdomssymtomen kommer tillbaka (så som smärtor, svårighet att urinera eller svaghet i benen vid längre tids användning av Leuprostin ). I så fall kommer läkaren att kontrollera hur behandlingen går med jämna mellanrum genom kliniska undersökningar (undersökning av prostata via ändtarmen, bilddiagnostik) och genom att kontrollera dina blodvärden (fosfatas och prostataspecifikt antigen (PSA) och det manliga könshormonet (testosteron).

   • om det finns risk att du får osteoporos (benskörhet). Din läkare kommer om möjligt att ge dig ytterligare ett läkemedel för att förhindra bennedbrytning.

   • om du har diabetes. I så fall kommer läkaren att kontrollera dig mycket noga.

   Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar leuprorelin. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Leuprostin.


   Tala om för läkaren om du har något av följande:

   Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Leuprostin.

   Barn och ungdomar

   Leuprostin är avsett endast för vuxna.

   Andra läkemedel och Leuprostin

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Leuprostin kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

   Graviditet och amning

   Leuprostin är avsett endast för män.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta preparat och cancersjukdomen kan orsaka trötthet. Detta är mer sannolikt i samband med konsumtion av alkohol.


   Du ska alltså inte köra eller använda maskiner utan din läkares tillstånd om detta gäller dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Leuprostin

   Så här får du Leuprostin

   • Injektionsstället tvättas.

   • Lokalbedövning kan ges för att minska smärtan när implantatet injiceras.

   • Leuprostin ges som en injektion under huden (subkutant) i bukområdet.

   Dosering


   Rekommenderad dos är 1 implantat
   med 5 mg leuprorelin var tredje månad.

   • Injektionen ges i normala fall av läkare eller sjuksköterska.

   • Följ läkarens råd om när du ska få Leuprostin och tiden mellan injektionerna

   • Leuprostin injiceras en gång var tredje månad. I sällsynta fall kan nästa injektion skjutas upp i upp till 4 veckor, vanligtvis utan att behandlingseffekten påverkas.

   • Innehållet i en förfylld spruta injiceras.

   • Sprutan innehåller ett implantat som ger en dos på 5 mg leuprorelin.

   Blodprover

   Din läkare kommer att ta blodprover regelbundet för att kontrollera om behandlingen fungerar. Efter 3 månaders behandling kommer din läkare vanligen att kontrollera om din prostatacancer kan behandlas med Leuprostin. Läkaren måste därför kontrollera halten av prostataspecifikt antigen (PSA) och testosteron.


   Behandlingens längd

   Den behandlande läkaren bestämmer detta. Behandlingen ska fortsätta även om cancersymtomen har avklingat eller cancern har gått tillbaka.


   Prostatacancer kan behandlas med Leuprostin i flera år. Om dess effekt är bra och du tolererar behandlingen väl, kan behandlingen fortsätta utan avbrott. Din läkare kommer att göra vissa tester med regelbundna intervall för att utreda behandlingens effekt, särskilt om du upplever förnyade symtom, såsom

   • smärta

   • urineringssvårigheter

   • svaghet i benen.


   Om du har fått Leuprostin för ofta

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det är osannolikt att läkaren eller sjuksköterskan skulle ge dig för mycket läkemedel. Om en större mängd ges av misstag, kommer läkaren att följa upp ditt tillstånd och ge dig lämplig behandling vid behov.

   Om du har glömt att använda Leuprostin

   Kontakta din läkare om du tycker att ett Leuprostin som du får var tredje månad har glömts bort.

   Om du slutar att använda Leuprostin

   Om behandlingen avbrytas utan din läkares tillstånd, kan dina sjukdomsrelaterade symtom förvärras.

   Behandlingen får därför inte avbrytas i förtid utan din läkares tillstånd.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta läkaren omedelbart eller uppsök närmaste sjukhus om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner). Symtomen kan komma plötsligt och vara:

    • värmekänsla, hudutslag, klåda eller nässelutslag i huden och/eller slemhinnorna

    • svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller andra delar av kroppen

    • andfåddhet, väsande/pipande andning eller andningssvårigheter

    • blodtrycksfall, ökad puls, kramper och i de svåraste fallen livshotande hjärt-/kärlsvikt

   • Svullnad och smärtor i någon del av kroppen orsakat av blodpropp i en ven

   • Andningssvårigheter, bröstsmärtor, svimning, snabb puls, blåaktig hud och missfärgning på grund av blodpropp i lungorna.


        Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


   I början av behandlingen stiger alltid halten av manligt könshormon (testosteron) i blodet under en kort tid. På grund av detta kan följande sjukdomssymtom tillfälligt förvärras:

   • skelettsmärtor kan uppträda eller förvärras

   • man kan få svårt att urinera på grund av tryck mot urinvägarna

   • tryck mot ryggmärgen

   • muskelsvaghet i benen

   • svullnader på grund av vätska i vävnaderna som hindras från att transporteras bort (lymfödem).

   De förvärrade symtomen går normalt tillbaka utan att man behöver avbryta behandlingen med Leuprostin.


   När behandlingen startar ska man överväga att ge ett preparat som motverkar manligt könshormon (ett antiandrogen) för att minska följderna av den inledande ökningen av manligt könshormon.


   Under behandlingens gång sjunker koncentrationen av manligt könshormon till en mycket låg nivå, vilket kan leda till följande biverkningar hos en del patienter:


   Mycket vanliga,
   kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare

   • heta vallningar

   • ökad svettning

   • skelettsmärtor

   • nedsatt eller förlorad sexuell lust eller erektionsproblem

   • minskad testikelstorlek

   • viktökning

   • lokala hudreaktioner, t.ex. rodnad eller förhårdnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället, som vanligen går över med fortsatt behandling; i enstaka fall har varböld bildats.

   Vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • bröstförstoring hos män

   • minskad aptit

   • ökad aptit

   • depression, humörförändringar

   • störd sömn

   • huvudvärk

   • avvikande känselförnimmelser, t.ex. känsla av stickning och/eller domning

   • illamående/kräkningar

   • led- eller ryggsmärta

   • muskelsvaghet

   • smärta i området mellan penis och ändtarmsöppningen

   • smärta i övre delen av buken

   • ökat behov att urinera på natten

   • behov av att urinera mycket oftare dagtid

   • svårighet att urinera och smärtor vid urinering

   • trötthet

   • svullnad av fotleder, fötter eller fingrar (perifert ödem)

   • viktminskning

   • allmän svaghet

   • ökad halt av vissa leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT) och andra enzymer (LDH, alkaliskt och fosfatas) i blodet.

   Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • allergiska reaktioner som omfattar hela kroppen, t.ex. feber, klåda, ökat antal vita blodkroppar, hudutslag

   • diarré

   • torr hud eller torra slemhinnor

   • smärta i testiklarna

   • oförmåga att tömma blåsan spontant

   • ökad svettning nattetid.

   Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • minskade eller ökade blodsockervärden

   • yrsel

   • övergående förändringar i smaksinnet

   • minskat eller ökat blodtryck

   • håravfall.

   Mycket sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Liksom för andra läkemedel i denna klass: infarkt i hypofysen efter den första injektionen hos patienter med tumör i hypofysen.

   Ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data

   • lungsjukdom utan infektion (pneumoni) (främst rapporterat i Japan).

   • sällsynta fall har varbölder uppkommit vid injektionsstället

   • förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)

   Särskild information

   Effekten av Leuprostin kan kontrolleras genom mätning av halten manligt könshormon (testosteron) i blodet och genom andra blodprover (surt fosfatas, PSA = prostataspecifikt antigen). Testosteronhalten stiger först i början av behandlingen och minskar sedan under två veckor. Efter

   2¬4 veckor har testosteronkoncentrationen nått den nivå som man ser efter bortoperation av båda testiklarna och är sedan konstant under hela behandlingstiden.


   I början av behandlingen kan halten av surt fosfatas i blodet stiga tillfälligt. Normala eller nästan normala nivåer uppnås igen efter några veckor.


   När halten av det manliga könshormonet testosteron minskar, vilket sker efter bortoperation av testiklarna eller vid behandling med läkemedel som hämmar könshormonerna (t.ex. Leuprostin), kan bentätheten minska och risken för frakturer öka (se ”Varningar och försiktighet”). Den minskade bentätheten är dock mer markant efter bortoperation av testiklarna än efter behandling med Leuprostin. Din läkare kommer att överväga att ge dig ett läkemedel för att reglera kalciumomsättningen (en så kallad bifosfonat).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Leuprostin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och den sterila påsen efter ”Utg.dat.” och på sprutans etikett efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är leuprorelin (som acetat).1 implantat innehåller 5 mg leuprorelin (som acetat).

   • Övriga innehållsämnen är polymjölksyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Förpackningen innehåller:

   • 1 förfylld spruta med 1 implantat

      

   Importör: Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:
   EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Tyskland


   Ompackare:
   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-20


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisningar

   Desinficera injektionsområdet på anteriora delen av buken under navellinjen.

   1. Desinficera injektionsområdet på anteriora delen av buken under navellinjen.


   2. Ta fram sprutan ur den sterila påsen och kontrollera att implantatet syns inne i sprutan. Vid behov kan sprutan hållas mot ljuset eller skakas lätt.


   3. Dra kolven helt tillbaka tills den stannar. Det kommer då att höras ett klick från kolven ett flertal gånger. Avlägsna därefter skyddshättan från injektions-kanylen.

   Observera: Kolven kan skjutas framåt för injektion av implantatet endast om kolven först dragits helt ut, ända till stoppläget!

   Observera: Kolven kan skjutas framåt för injektion av implantatet endast om kolven först dragits helt ut, ända till stoppläget!

   4. Håll i sprutan med den ena handen. Knip tag om patientens hud med den andra handen. Stick hela injektionskanylen genom huden i liten vinkel, nästan parallellt med huden. Kanylöppningen ska vara riktad uppåt då du sticker in injektionskanylen i den subkutana vävnaden på anteriora bukväggen under navellinjen.

   Håll i sprutan med den ena handen.

   5. Dra försiktigt sprutan tillbaka ca 1 cm (detta skapar en punktionskanal för själva implantatet). Injicera sedan implantatet i punktionskanalen genom att helt trycka in kolven ända tills den knäpper till med ett klick.

   Injicera sedan implantatet i punktionskanalen genom att helt trycka in kolven ända tills den knäpper till med ett klick.

   6. Dra ut injektionskanylen. Försäkra dig om att implantatet har injicerats korrekt genom att kontrollera att kolvens ljusblå spets är synlig i ändan av injektionskanylen.

   Dra ut injektionskanylen. Försäkra dig om att implantatet har injicerats korrekt genom att kontrollera att kolvens ljusblå spets är synlig i ändan av injektionskanylen.

   Uppgifter om dosering, se avsnitt 3 “ Hur du använder Leuprostin”.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Leuprostin

  Implantat 5 mg 1 x 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 106589
  • Tillverkare: Medartuum AB

  2.431 kr

  Jämförspris: 2.431 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?