Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Leukeran

   2 mg filmdragerade tablett
   klorambucil

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apoteket.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Leukeran är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Leukeran
   3. Hur du använder Leukeran
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Leukeran ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Leukeran är och vad det används för

   Leukeran används vid behandling av olika former av allvarliga sjukdomar i lymfvävnad.

   Det tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika och dessa läkemedel hämmar celltillväxt och bromsar fortsatt tillväxt av tumörceller.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Leukeran

   Varningar och försiktighet

   Om du svarar ja på någon av följande frågor, ska du först rådfråga din läkare, innan du tar några tabletter:

   - är du gravid? Se Graviditet och amning.

   - är det troligt att du blir gravid? Ammar du? Se Graviditet och amning.

   - om du är man måste preventivmedel användas p g a risken för fosterskadande effekt. Se Graviditet och amning.

   - får du eller har du nyligen fått strålbehandling eller kemoterapi (läkemedelsbehandling mot cancer)?

   - har du nyligen haft krampanfall?

   - har du någon njursjukdom?

   - har du någon leversjukdom?

   Andra läkemedel och Leukeran

   Tala om för din läkare eller på apoteket om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du genomgått strålbehandling. Effekten av Leukeran kan påverkas av vissa läkemedel för behandling av cancerformer i blodet, benmärgen och lymfknutor (t.ex. fludarabin, pentostatin eller kladribin).


   Tala också om för läkaren om du ska vaccineras eftersom vaccination med levande vacciner ska undvikas när immunförsvaret är nedsatt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk finns för fosterskadande effekt. Leukeran kan skada spermier, äggceller och/eller foster. Tillförlitligt preventivmedel MÅSTE därför användas för att undvika graviditet, medan du eller din partner tar dessa tabletter. Rådfråga din läkare eller på apoteket innan du påbörjar behandlingen.


   Leukeran ska ej användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Leukeran

   Det är viktigt att tabletterna intas vid rätt tidpunkt. Följ läkarens anvisningar och informationen på etiketten som anger hur många tabletter du ska ta och hur ofta de ska intas. Om du är osäker tag kontakt med din läkare eller apoteket.


   Doseringen kan variera mycket och kan komma att ändras då och då av din läkare. Om du är osäker eller om doseringen på etiketten har ändrats utan att du känner till orsaken, kontakta din läkare. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge tabletterna ska tas.


   Leukeran kan tas oberoende av föda men bör tas på samma sätt och vid samma tidpunkt vid varje doseringstillfälle.


   Svälj tabletterna hela med litet vatten. Bryt eller krossa inte tabletterna. Tugga inte heller tabletterna.


   Under tiden som du tar Leukeran kommer din läkare att ta blodprover för att kontrollera blodvärdena och för att vid behov kunna ändra dosen.


   Om du måste opereras, tala om för narkosläkaren/läkaren att du tar Leukeran tabletter.

   Om du använt för stor mängd av Leukeran

   Om du tagit för många Leukeran-tabletter eller om någon annan tagit din medicin av misstag, vänta inte utan tag genast kontakt med läkare för råd eller kontakta Giftinformationscentralen tel. 112.

   Om du har glömt att använda Leukeran

   Om du glömt att ta en dos, informera din läkare. TA INTE dubbla doser för att kompensera för de doser du har glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Leukeran orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Benmärgen kan påverkas med nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar som följd. Därför kommer din läkare att regelbundet ta blodprov.


   Biverkningar indelas i mycket vanliga (fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100) och sällsynta (färre än 1 person av 1000) och mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000).


   Mycket vanliga: Påverkan på benmärgen och nedsatt bildning av olika blodkroppar.


   Vanliga: Kramper hos barn med njursjukdom (nefrotiskt syndrom). Illamående, kräkningar, diarré, munsår. Blodbrist (anemi). Allvarlig blodsjukdom tex leukemi.


   Mindre vanliga: Hudutslag.


   Sällsynta: Svåra allergiska reaktioner, hud-och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Feber, kramper. Leverskada, gulsot.


   Mycket sällsynta: Darrningar, muskelryckningar och muskelkramper. Domningar i händer och fötter. Bindvävsbildning i lungorna vilket kan ge symtom som andfåddhet. Lunginflammation. Inflammation i urinblåsan.


   Menstruationen kan utebli vid behandling med Leukeran.

   Leukeran kan ge nedsatt spermieproduktion efter högdosbehandling.


   Sluta att ta Leukeran och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

   5. Hur Leukeran ska förvaras

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller:

   - aktivt innehållsämne: klorambucil 2 mg.

   - hjälpämnen: laktos (vattenfri) 68 mg, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171), järnoxid (färgämne E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Leukeran filmdragerade tabletter är bruna, runda, bikonvexa tabletter präglade med ”GX EG3” på ena sidan och ”L” på den andra.

   Tabletterna tillhandhålls i brun glasburk med barnsäkert lock innehållande 25 eller 50 (2x25) tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   Excella GmbH


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24 juli 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Leukeran

  Filmdragerad tablett 2 mg 25 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 432777

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?