Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Letrozole Bluefish

   2,5 mg filmdragerad tablett
   Letrozol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Letrozole Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Letrozole Bluefish
   3. Hur du använder Letrozole Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Letrozole Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Letrozole Bluefish är och vad det används för

   Vad Letrozole Bluefish är

   Den aktiva substansen i Letrozole Bluefish är letrozol. Letrozole Bluefish tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Det används vid hormonell (endokrin) bröstcancerbehandling.


   Vad Letrozole Bluefish används för

   Letrozole Bluefish används för att förebygga återkomst av bröstcancer. Det kan användas som första behandling efter bröstoperation eller ges efter fem års behandling med tamoxifen. Letrozole Bluefish används också för att förhindra spridning av bröstcancer till andra ställen i kroppen hos patienter som har framskriden sjukdom.

   Letrozole Bluefish skall endast användas för att behandla:

   - östrogenreceptorpositiv bröstcancer och

   - endast hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, d v s som inte längre har menstruationer.


   Hur Letrozole Bluefish verkar

   Tillväxt av bröstcancer stimuleras ofta av östrogener vilka är kvinnliga könshormoner. Letrozole Bluefish minskar östrogenmängden i kroppen genom att blockera ett enzym (aromatas) vilket deltar i östrogenproduktionen. Detta leder till att cancercellernas tillväxt och/eller spridning till andra delar av kroppen sker långsammare eller avstannar helt.


   Uppföljning av Letrozole Bluefish behandling

   Du skall endast använda detta läkemedel under strikt överinseende av läkare. Din läkare kommer regelbundet kontrollera ditt tillstånd för att säkerställa att behandlingen har önskad effekt.

   Letrozole Bluefish kan orsaka benskörhet (osteoporos) eftersom kroppens östrogenmängd minskar. Läkaren kan därför komma att mäta din bentäthet före, under och efter behandlingen (ett sätt att övervaka osteoporos).


   Fråga din läkare om du vill veta mera om hur Letrozole Bluefish verkar eller varför du får Letrozole Bluefish.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Letrozole Bluefish

   Använd inte Letrozole Bluefish

   - om du är allergisk (överkänslig) mot letrozol eller något av övriga innehållsämnen i Letrozole Bluefish, de är listade under avsnitt 6,

   - om du fortfarande har menstruationer d.v.s. om du ännu inte passerat övergångsåldern,

   - om du är gravid eller ammar.

   Om något av det ovan nämnda stämmer in på dig, ta inte detta läkemedel och tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Letrozole Bluefish

   - om du lider av allvarlig njur- eller leversjukdom,

   - om du har besvär med benskörhet (osteoporos) eller benbrott (se också Uppföljning av Letrozole Bluefish-behandling i avsnitt 1).

   Berätta för din läkare om du har något av de ovan nämnda sjukdomarna eller besvären. Din läkare kommer att ta detta i beaktande under din behandling med Letrozole Bluefish.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar ska inte använda detta läkemedel.

   Andra läkemedel och Letrozole Bluefish

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   - Letrozole Bluefish får inte användas under graviditet eller amning eftersom det kan skada barnet.

   - Eftersom Letrozole Bluefish endast rekommenderas till kvinnor som har passera

   övergångsåldern, angår dessa restriktioner troligen inte dig.

   - Om du inte har/eller nyligen har passerat övergångsåldern ska din läkare diskutera behovet av ett

   graviditetstest innan du tar Letrozole Bluefish. Även behovet av preventivmedel ska diskuteras då du kan bli gravid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner trötthet, yrsel eller sömnighet eller du mår allmänt dåligt, skall du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du mår bra igen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Letrozole Bluefish innehåller hjälpämnen

   Letrozole Bluefish innehåller laktos (mjölksocker). Om din läkare har berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder Letrozole Bluefish.


   3. Hur du använder Letrozole Bluefish

   Använd alltid Letrozole Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket Letrozole Bluefish används

   Den vanliga dosen för Letrozole Bluefish är en tablett en gång per dag. Om tabletten tas vid samma tidpunkt varje dag är det lättare att komma ihåg att ta den.

   Personer 65-år eller äldre kan använda detta läkemedel i samma doser som övriga vuxna.


   Hur Letrozole Bluefish används

   Tabletten ska sväljas hel tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska.

   Om du använt för stor mängd av Letrozole Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Letrozole Bluefish

   - Om det är nära inpå nästa dos (t ex 2-3 timmar kvar till dosen), hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga dosschema.

   - I annat fall ska du ta den missade dosen när du upptäcker det, och ta följande tablett enligt instruktioner.

   - Ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt.

   Om du slutar att använda Letrozole Bluefish

   Sluta inte ta Letrozole Bluefish om inte din läkare har talat om för dig att du ska göra det. Se också avsnittet ”Hur länge skall du använda Letrozole Bluefish” här ovanför.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Letrozole Bluefish orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Många av de biverkningar som har observerats har varit milda till måttliga och de försvinner vanligen inom några dagar eller några veckor efter att behandlingen påbörjats.


   Några biverkningar t ex värmevallning, håravfall och vaginalblödning kan orsakas av östrogenbrist i din kropp.


   Bli inte orolig över denna lista på eventuella biverkningar. Du kanske inte drabbas av någon av dem.


   En del biverkningar kan vara allvarliga.

   Sällsynta eller mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 100 av 10000 patienter):

   - känsla av kraftlöshet, förlamning eller känselbortfall i armar eller ben eller andra kroppsdelar, försämrad koordinationsförmåga, illamående, tal- eller andningssvårigheter (symtom på hjärnpåverkan t ex stroke)

   - plötslig tryckande bröstsmärta (symtom på hjärtproblem)

   - andningssvårigheter, bröstsmärta, svimning, ökad puls (hjärtfrekvens), blåaktig hudfärg, plötsliga smärtor i armar och ben (fötter) (möjliga symtom på att blodpropp har bildats)

   - svullnad och rodnad längs en blodåder som är ytterst känslig och möjligen öm vid beröring

   - hög feber, frossa, sår i munhålan orsakade av infektioner (minskat antal vita blodkroppar)

   - kvarstående allvarlig dimsyn.


   En del patienter upplevde andra biverkningar under behandling med Letrozole Bluefish:

   - Svullnad av framförallt ansikte och hals (vilket är ett tecken på allergisk reaktion).

   - Gulfärgning av hud och ögon, illamående, minskad aptit, mörkfärgad urin (tecken på gulsot).

   - Utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller i mun, hudfjällning, feber (tecken på hudsjukdom).


   Berätta genast för din läkare om du har någon av ovanstående biverkningar.


   En del biverkningar är mycket vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 10 av 100 patienter:

   - värmevallningar

   - trötthet

   - ökad svettning

   - skelett- eller ledsmärta.

   Berätta genast för din läkare om biverkningarna upplevs som allvarliga.


   En del biverkningar är vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos 1 till 10 av 100 patienter.

   - hudutslag

   - huvudvärk

   - yrsel

   - allmän sjukdomskänsla

   - mag-tarmbesvär så som illamående, kräkningar, försämrad matsmältning, förstoppning, diarré

   - ökad eller minskad aptit

   - muskelvärk

   - benskörhet (osteoporos) som i vissa fall kan leda till benbrott (se också uppföljning av Letrozole Bluefish behandling i avsnitt 1)

   - svullnad i händer, armar, fötter och vrister (ödem)

   - depression

   - viktökning

   - håravfall

   Berätta genast för din läkare om biverkningarna upplevs som allvarliga.


   Andra biverkningar är mindre vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos 1 till 10 av 1000 patienter:

   - nervösa problem så som ångest, nervositet, retbarhet, dåsighet, minnesförsämring, sömnighet, sömnlöshet

   - onormala/försämring av förnimmelser, särskilt av känsel

   - ögonproblem så som dimsyn, irritation i ögat

   - hjärtklappning, ökad puls (hjärtfrekvens), högt blodtryck (hypertoni)

   - hudproblem t ex klåda (nässelutslag), torr hud

   - vaginalblödning, vaginalflytning, vaginaltorrhet

   - buksmärta

   - ledstelhet (artrit)

   - bröstsmärta

   - feber

   - törst, smakförändringar, muntorrhet

   - torra slemhinnor

   - viktförlust

   - urinvägsinfektion, tätare behov att urinera

   - hosta.

   Berätta genast för din läkare om biverkningarna upplevs som allvarliga.


   Resultat av blodtester kan vara onormala under Letrozole Bluefish behandlingen, t ex förhöjda kolesterolvärden (hyperkolesterolemi) eller förhöjda leverenzymvärden i blodet.

   Om några biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Letrozole Bluefish ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är letrozol. En filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg letrozol.


   Övriga innehållsämnen i tabletten är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdrageringen innehåller makrogol, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), järnoxid gul (E172) och järnoxid röd (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Letrozole Bluefish är gula, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter.

   Tabletterna är packade i blisterförpackningar á 30, 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB


   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Sverige


   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Letrozole Bluefish

  Filmdragerad tablett 2,5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 080470
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  438,44 kr

  Jämförspris: 14,61 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?