Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Letrozol Stada

   2,5 mg filmdragerad tablett
   Letrozol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Letrozol Stada är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Letrozol Stada
   3. Hur du använder Letrozol Stada
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Letrozol Stada ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Letrozol Stada är och vad det används för

   Vad Letrozol Stada är och hur det verkar

   Letrozol Stada innehåller en aktiv substans som heter letrozol. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Det är en hormonell (eller ”endokrin”) behandling mot bröstcancer. Brösttumörers tillväxt stimuleras ofta av det kvinnliga könshormonet östrogen. Letrozol Stada minskar mängden östrogen genom att blockera ett enzym (”aromatas”) som deltar i produktionen av östrogen och kan därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som behöver östrogen för att växa. Därmed bromsas eller stoppas tillväxt hos tumörceller och deras spridning till andra delar av kroppen.


   Vad Letrozol Stada används för

   Letrozol Stada används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har genomgått menopausen, dvs. inte längre har mens.


   Det används för att hindra återfall av cancer. Det kan användas som första behandling före en bröstoperation när omedelbar operation inte är lämplig, eller som första behandling efter en bröstoperation eller efter fem års behandling med tamoxifen. Letrozol Stada används också för att hindra brösttumörer från att sprida sig till andra delar av kroppen hos patienter med framskriden bröstcancer.


   Fråga din läkare om du undrar hur Letrozol Stada verkar eller varför du fått det ordinerat.


   Letrozol som finns i Letrozol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Letrozol Stada

   Använd inte Letrozol Stada

   Följ noggrant läkarens instruktioner. De kan avvika från de allmänna instruktionerna i denna bipacksedel.


   Ta inte Letrozol Stada

   • om du är allergisk mot letrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du fortfarande har mens, d.v.s. om du ännu inte har genomgått menopausen

   • om du är gravid

   • om du ammar.


   Om något av detta gäller dig, ta inte detta läkemedel och tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Letrozol Stada.

   • om du har en allvarlig njursjukdom

   • om du har en allvarlig leversjukdom

   • om du har eller har haft benskörhet eller frakturer (se även ”Uppföljning under behandling med Letrozol Stada i avsnitt 3).

   Om något av detta gäller dig, ska du tala om det för din läkare. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta under din behandling med Letrozol Stada.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Barn och ungdomar ska inte använda detta läkemedel.


   Äldre personer (från 65 år)

   Människor som är 65 år eller äldre kan använda detta läkemedel vid samma dos som andra vuxna.

   Andra läkemedel och Letrozol Stada

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Du ska endast ta Letrozol Stada när du har genomgått menopaus (dvs. inte längre har mens). Emellertid ska din läkare prata med dig om användning av en effektiv preventivmetod eftersom du fortfarande kan bli gravid under behandling med Letrozol Stada.

   • Du får inte ta Letrozol Stada om du är gravid eller ammar eftersom det kan skada ditt barn.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig yr, trött, dåsig eller allmänt dålig, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du känner dig som vanligt igen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Letrozol Stada innehåller laktos

   Letrozol Stada innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Letrozol Stada

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen. Om du tar Letrozol Stada vid samma tid varje dag blir det lättare att komma ihåg när du ska ta tabletten.


   Tabletten kan tas med eller utan mat och ska sväljas hel med ett glas vatten eller annan dryck.


   Hur länge du ska ta Letrozol Stada

   Fortsätt att ta Letrozol Stada varje dag så länge som din läkare ordinerar det. Du kan behöva ta det i månader eller till och med år. Prata med din läkare om du undrar hur länge du ska fortsätta att ta Letrozol Stada.


   Kontroller under behandling med Letrozol Stada

   Du ska endast ta detta läkemedel under överinseende av läkare. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd för att försäkra sig om att behandlingen har rätt effekt.


   Letrozol Stada kan orsaka benskörhet (osteoporos) på grund av den minskade mängden östrogen i kroppen. Läkaren kan bestämma sig för att mäta din bentäthet (ett sätt att undersöka om du har osteoporos) före, under och efter behandlingen.

   Om du använt för stor mängd av Letrozol Stada

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Visa förpackningen med tabletterna för dem. Överdosering kan kräva behandlingsåtgärder.

   Om du har glömt att använda Letrozol Stada

   • Om det är nära inpå nästa dos (t.ex. 2 eller 3 timmar kvar till dosen), hoppa över den dos du glömde och ta nästa dos när det är dags att göra det.

   • I annat fall ska du ta dosen så snart du kommer ihåg det och sedan ta nästa tablett vid samma tidpunkt som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Letrozol Stada

   Sluta inte ta Letrozol Stada såvida inte läkaren ordinerar dig det. Se även avsnittet ”Hur länge du ska ta Letrozol Stada” ovan.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta av biverkningarna är milda till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagars till några få veckors behandling.


   Vissa av dessa biverkningar, som blodvallningar, håravfall och vaginalblödning kan bero på östrogenbrist i kroppen.


   Låt inte denna lista med biverkningar göra dig orolig. Du kanske inte får någon av dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

   Sällsynta eller mindre vanliga biverkningar (dvs. kan förekomma hos 1 till 100 av 10 000 användare):

   • Kraftlöshet, förlamning eller förlust av känseln i någon kroppsdel (framförallt en arm eller ett ben), försämrad koordinationsförmåga, illamående, talsvårigheter eller andningssvårigheter (tecken på hjärnpåverkan t.ex. stroke).

   • Plötslig tryckande bröstsmärta (tecken på hjärtsjukdom).

   • Andningssvårigheter, bröstsmärta, svimning, snabb puls, blåaktig missfärgning av huden eller plötslig smärta i en arm, en fot eller ett ben (tecken på att blodpropp kan ha bildats).

   • Svullnad och rodnad längs en ven som är mycket öm och eventuellt smärtsam vid beröring.

   • Hög feber, frossa eller munsår på grund av infektioner (brist på vita blodkroppar).

   • Svår, ihållande dimsyn.

   Om du upplever något av dessa symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare.


   Du ska också informera läkaren omedelbart om du får något av följande symtom under behandling med Letrozol Stada:

   • Svullnad, främst i ansiktet och halsen (tecken på en allergisk reaktion).

   • Gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor, illamående, minskad aptit, mörk urin (tecken på hepatit).

   • Hudutslag, röd hud, blåsor på läppar, ögon eller mun, hudfjällning, feber (tecken på en hudsjukdom).


   Några biverkningar är mycket vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • Blodvallningar.

   • Förhöjd kolesterolhalt (hyperkolesterolemi).

   • Trötthet.

   • Ökade svettningar.

   • Värk i skelett och leder (artralgi).

   Berätta genast för din läkare om biverkningarna upplevs som allvarliga.


   En del biverkningar är vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • Hudutslag

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Magtarmrubbningar så som illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, diarré

   • Ökad eller minskad aptit

   • Muskelvärk

   • Benskörhet (osteoporos) som i vissa fall kan leda till frakturer (se även ”Uppföljning under behandling med Letrozol Stada” i avsnitt 3)

   • Svullnad i armar, händer, fötter, fotleder (ödem)

   • Depression

   • Viktökning

   • Håravfall

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Buksmärta

   • Torr hud

   • Vaginalblödning

   • Palpitationer, snabb hjärtfrekvens

   • Ledstelhet (artrit)

   • Bröstsmärta.


   Om någon av dessa biverkningar är svåra, ska du tala om det för din läkare.


   Andra biverkningar är mindre vanliga. Dessa biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • Nervösa tillstånd som oro, ängslan, irritabilitet, dåsighet, minnesproblem, sömnighet, sömnsvårigheter

   • Smärtor eller en brännande känsla i händer eller handleder (karpaltunnelsyndrom)

   • Nedsatt känsel, särskilt känslighet för beröring

   • Ögonbesvär, såsom dimsyn, ögonirritation

   • Hudrubbningar, såsom klåda (urtikaria)

   • Vaginal flytning eller torrhet

   • Smärta i brösten

   • Feber

   • Törst, smakrubbningar, muntorrhet

   • Torra slemhinnor

   • Viktminskning

   • Urinvägsinfektion, ökad blåstömningsfrekvens

   • Hosta

   • Förhöjd halt av enzymer

   • Gulfärgning av huden eller ögonen

   • Höga halter av bilirubin i blodet (en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar).


   Biverkningar utan någon känd frekvens. Förekommer hos okänt antal användare:

   Triggerfinger, d.v.s. ett tillstånd där något finger eller tummen låser sig i böjd position.


   Berätta genast för din läkare om biverkningarna upplevs som allvarliga.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Letrozol Stada ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på både blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är letrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg letrozol.

   • Övriga innehållsämnen i tabletten är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylmetylcellulosa (6 mPas), hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, talk, bomullsfröolja, järnoxid gul (E172), järnoxid röd (E172), titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Letrozol Stada filmdragerade tabletter är runda och gula, och båda ytorna är konvexa. Tabletterna kommer i blisterförpackningar om 10, 30 och 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Övriga tillverkare

   Haupt Pharma Münster GmbH

   Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Tyskland


   Stada Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36, 1190 Wien, Österrike


   Eurogenerics N.V.

   Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgien


   Clonmel Healthcare Ltd.

   Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland


   STADA pharm GmbH

   Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Letrozol Stada

  Filmdragerad tablett 2,5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 583061
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  161,87 kr

  Jämförpris: 1,62 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?