Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Letrozol 2care4

   2,5 mg filmdragerad tablett letrozol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LETROZOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LETROZOL 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER LETROZOL 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LETROZOL 2CARE4

   Vad innehåller Letrozol 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är letrozol. Varje

   filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg

   letrozol.

   – Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse,

   hypromellos (E464), natriumstärkelseglykolat,

   mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri

   kolloidal kiseldioxid (E551), magnesiumstearat

   (E572).

   Drageringsfilm: hypromellos (E464), titandioxid

   (E171), gul järnoxid (E172), makrogol 400 samt

   talk (E553b).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited, North Harrow,

   Storbritannien


   Cemelog BRS Ltd, 2040 Budaors, Ungern

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR LETROZOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Letrozol 2care4 2,5 mg tabletter är gula,

   runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter,

   omärkta på båda sidor. Förpackningsstorlekar:

   30 tabletter och 105 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla

   förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåLetrozol 2care4 för?

   Vad Letrozol 2care4 är och hur det verkar

   Letrozol 2care4 innehåller en aktiv substans

   som heter letrozol. Det tillhör en grupp av

   läkemedel som kallas aromatashämmare. Det är

   en hormonell (eller ”endokrin”) behandling mot

   bröstcancer. Brösttumörers tillväxt stimuleras

   ofta av det kvinnliga könshormonet östrogen.

   Letrozol 2care4 minskar mängden östrogen

   genom att blockera ett enzym (”aromatas”)

   som deltar i produktionen av östrogen och kan

   därför stoppa tillväxten hos brösttumörer som

   behöver östrogen för att växa. Därmed bromsas

   eller stoppas tillväxt hos tumörceller och deras

   spridning till andra delar av kroppen.


   Vad Letrozol 2care4 används för

   Letrozol 2care4 används för att behandla

   bröstcancer hos kvinnor som har genomgått

   menopausen, dvs. inte längre har mens.


   Det används för att hindra återfall av cancer.

   Det kan användas som första behandling före

   en bröstoperation när omedelbar operation inte

   är lämplig, eller som första behandling efter en

   bröstoperation eller efter fem års behandling

   med tamoxifen. Letrozol 2care4 används också

   för att hindra brösttumörer från att sprida sig

   till andra delar av kroppen hos patienter med

   framskriden bröstcancer.


   Fråga din läkare om du undrar hur Letrozol

   2care4 verkar eller varför du har fått det

   ordinerat.


   Letrozol som finns i Letrozol 2care4 kan

   också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek eller

   annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LETROZOL 2CARE4

   Använd inte Letrozol 2care4:

   Följ läkarens anvisningar noggrant. De kan

   skilja sig från den allmänna information som

   finns i den här bipacksedeln.


   Använd inte Letrozol 2care4

   – om du är allergisk mot letrozol eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6),

   – om du fortfarande har menstruationer dvs.

   om du ännu inte genomgått menopausen,

   – om du är gravid,

   – om du ammar.

   Om något av detta gäller dig, ta inte detta

   läkemedel och tala med din läkare.

   Var särskilt försiktig med Letrozol 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Letrozol 2care4

   – om du har en allvarlig njursjukdom,

   – om du har en allvarlig leversjukdom,

   – om du har besvär med benskörhet

   (osteoporos) eller benbrott (se också avsnitt

   1 ”Kontroller under behandling med Letrozol

   2care4”).


   Om något av detta gäller dig, ska du tala om

   det för din läkare. Din läkare kommer att ta

   hänsyn till detta under din behandling med

   Letrozol 2care4.


   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Barn och ungdomar ska inte använda detta

   läkemedel.


   Äldre personer (från 65 år)

   Människor som är 65 år eller äldre kan använda

   detta läkemedel vid samma dos som andra

   vuxna.

   Barn

   Barn och ungdomar ska inte använda detta

   läkemedel.

   Graviditet

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.

   – Du ska endast ta Letrozol 2care4 när du

   har genomgått menopaus (dvs inte längre

   har mens). Emellertid ska din läkare prata

   med dig om användning av en effektiv

   preventivmetod eftersom du fortfarande kan

   bli gravid under behandling med Letrozol

   2care4.

   – Du får inte ta Letrozol 2care4 om du är

   gravid eller ammar eftersom det kan skada

   ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Om du känner dig yr, trött, dåsig eller allmänt

   dålig ska du inte köra bil eller använda verktyg

   eller maskiner förrän du känner dig som vanligt

   igen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Letrozol 2care4:

   Letrozol 2care4 innehåller laktos

   Letrozol 2care4 innehåller laktos (mjölksocker).

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du

   kontakta din läkare innan du tar detta

   läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Letrozol 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel, även receptfria sådana.

   3. HUR DU ANVÄNDER LETROZOL 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den vanliga dosen är en tablett Letrozol 2care4

   en gång dagligen. Om du tar Letrozol 2care4

   samma tid varje dag blir det lättare att komma

   ihåg när du ska ta tabletten.


   Tabletten kan tas med eller utan mat och ska

   sväljas hel med ett glas vatten eller annan

   dryck.

   Administrering

   Hur länge ska du använda Letrozol 2care4

   Fortsätt att ta Letrozol 2care4 varje dag så

   länge som din läkare ordinerar det. Du kan

   behöva ta det i månader eller till och med år.

   Prata med din läkare om du undrar hur länge du

   ska fortsätta att ta Letrozol 2care4.


   Kontroller under behandling med Letrozol

   2care4

   Du ska endast ta detta läkemedel under

   överinseende av läkare. Läkaren kommer att

   regelbundet kontrollera ditt tillstånd för att

   försäkra sig om att behandlingen har rätt

   effekt.


   Letrozol 2care4 kan orsaka benskörhet

   (osteoporos) på grund av den minskade

   mängden östrogen i kroppen. Läkaren kan

   bestämma sig för att mäta din bentäthet (ett

   sätt att undersöka om du har osteoporos) före,

   under och efter behandlingen.

   Om du använder mera Letrozol 2care4 än du borde:

   Om du har använt för stor mängd av Letrozol

   2care4

   Om du fått i dig för stor mängd Letrozol 2care4

   läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig

   läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har tagit för många Letrozol 2care4-

   tabletter, eller om någon annan av misstag

   tagit dina tabletter, ska du omedelbart

   kontakta läkare eller sjukhuspersonal och

   visa förpackningen med tabletterna för dem.

   Överdosering kan kräva behandlingsåtgärder.

   Om du glömt att ta Letrozol 2care4:

   Om du har glömt att ta Letrozol 2care4

   – Om det är nära inpå nästa dos (t ex 2–3

   timmar kvar till dosen), hoppa över den dos

   du glömde och ta nästa dos när det är dags

   att göra det.

   – I annat fall ska du ta dosen så snart du

   kommer ihåg det, och sedan ta nästa tablett

   vid samma tidpunkt som vanligt.

   – Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Letrozol 2care4 avslutas:

   Om du slutar ta Letrozol 2care4

   Sluta inte ta Letrozol 2care4 såvida inte läkaren

   ordinerar dig det. Se även avsnittet ”Hur länge

   skall du använda Letrozol 2care4” ovan.

   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal

   eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.

   De flesta biverkningarna är milda till måttliga

   och försvinner vanligen inom några dagar eller

   några veckor efter att behandlingen påbörjats.

   Vissa av dessa biverkningar, t ex blodvallningar,

   håravfall och vaginalblödning, kan bero på

   östrogenbrist i kroppen.


   Låt inte denna lista med biverkningar göra dig

   orolig. Du kanske inte får någon av dem.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:


   Sällsynta eller mindre vanliga biverkningar

   (dvs. kan förekomma hos 1 till 100 av

   10 000 användare):


   – Kraftlöshet, förlamning eller förlust av känsel

   i någon kroppsdel (framför allt en arm eller

   ett ben), försämrad koordinationsförmåga,

   illamående, tal- eller andningssvårigheter

   (tecken på hjärnpåverkan, t ex stroke).

   – Plötslig tryckande bröstsmärta (tecken på

   hjärtsjukdom).

   – Andningssvårigheter, bröstsmärta, svimning,

   ökad puls, blåaktig missfärgning av huden

   eller plötslig smärta i en arm, ben eller fot

   (tecken på att en blodpropp kan ha bildats)

   – Svullnad och rodnad längs en blodåder som

   är mycket öm och eventuellt smärtsam vid

   beröring

   – Hög feber, frossa, sår i munhålan orsakade

   av infektioner (brist på vita blodkroppar)

   – Svår, ihållande dimsyn


   Om du upplever något av dessa symtom, ska

   du omedelbart tala om det för din läkare.


   Du ska också informera läkaren omedelbart

   om du får något av följande symtom under

   behandling med Letrozol 2care4:

   Svullnad, främst i ansiktet och halsen

   (tecken på en allergisk reaktion).

   – Gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor,

   illamående, minskad aptit, mörk urin (tecken

   på hepatit).

   – Hudutslag, röd hud, blåsor på läppar, ögon

   eller mun, hudfjällning, feber (tecken på en

   hudsjukdom).

   – nedsatt rörelseförmåga och smärta i finger.


   Några biverkningar är mycket vanliga (kan

   förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   – Blodvallningar

   – Förhöjd kolesterolhalt (hyperkolesterolemi)

   – Trötthet

   – Ökad svettning

   – Värk i skelett och leder (artralgi)


   Om någon av dessa biverkningar är svår, ska du

   tala om det för din läkare.


   Några biverkningar är vanliga (kan

   förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


   – Hudutslag

   – Huvudvärk

   – Yrsel

   – Allmän sjukdomskänsla

   – Mag-tarmbesvär som illamående, kräkningar,

   matsmältningsbesvär, förstoppning, diarré

   – Ökad eller minskad aptit

   – Muskelvärk

   – Benskörhet (osteoporos), som i vissa fall

   leder till frakturer (se även ”Kontroller under

   behandling med Letrozol 2care4” i avsnitt 3).

   – Svullnad i armar, händer, fötter, fotleder

   (ödem)

   – Depression

   – Viktökning

   – Håravfall

   – Högt blotryck (hypertoni)

   – Buksmärta

   – Torr hud

   – Vaginalblödning

   Om någon av dessa biverkningar är svår, ska du

   tala om det för din läkare.


   Andra biverkningar är mindre vanliga. Dessa

   biverkningar kan förekomma hos 1 till 10 av

   1 000 användare.

   – Nervösa tillstånd som oro, ängslan,

   irritabilitet, dåsighet, minnesproblem,

   sömnighet, sömnsvårigheter, domningar,

   stickningar eller brännande känsla

   – Smärta eller brännande känsla i händer eller

   handleder (karpaltunnelsyndrom)

   – Nedsatt känsel, särskilt känslighet för

   beröring

   – Ögonbesvär såsom dimsyn, irritation i ögat

   – Hjärtklappning, snabb puls

   – Hudproblem såsom klåda (nässelutslag)

   – Vaginal flytning och torrhet

   – Stela leder (artrit)

   – Bröstsmärta

   – Feber

   – Törst, smakförändringar, muntorrhet

   – Torra slemhinnor

   – Viktminskning

   – Urinvägsinfektion, tätare behov att urinera

   – Hosta

   – Förhöjd halt av enzymer

   Om någon av dessa biverkningar är svår, ska du

   tala om det för din läkare.


   Biverkningar som förekommer hos ett okänt

   antal användare:

   Triggerfinger, dvs. ett tillstånd då ett finger

   eller tummen fastnar i böjt läge.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även eventuella biverkningar som inte

   nämns i denna information. Du kan också

   rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar

   kan du bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV LETROZOL 2CARE4

   – Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.

   – Används före utgångsdatum som

   anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.

   – Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   – Använd inte skadad eller öppnad förpackning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-30

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Letrozol 2care4

  Filmdragerad tablett 2,5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 185961
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  387,21 kr

  Jämförspris: 12,91 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?