Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Lerkanidipin 2care4

   20 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LERKANIDIPIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LERKANIDIPIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER LERKANIDIPIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LERKANIDIPIN 2CARE4

   Vad innehåller Lerkanidipin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är lerkanidipinhydroklorid.

   Varje 20 mg tablett innehåller 20 mg lerkanidipinhydroklorid

   motsvarande 18,8 mg lerkanidipin.


   – Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A),

   laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa.

   Filmdragering 20 mg filmdragerade tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis

   hydrolyserad), talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Actavis-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR LERKANIDIPIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåLerkanidipin 2care4 för?

   Lerkanidipin 2care4 tillhör en grupp läkemedel

   som kallas kalciumkanalblockerare. Dessa läkemedel hindrar inflödet

   av kalcium till cellerna i hjärtat och i de blodkärl som för bort

   blodet från hjärtat (artärerna). Det är inflödet av kalcium i dessa celler

   som får hjärtat att dra ihop sig (kontrahera) och artärerna att

   smalna. Genom att kalciumkanalblockerare hindrar inflödet av kalcium

   minskar hjärtats kontraktion och artärerna vidgar sig, vilket i sin

   tur leder till ett lägre blodtryck.


   Lerkanidipin 2care4 används för att behandla högt blodtryck, också

   känt som hypertoni.


   Lerkanidipinhydroklorid som finns i Lerkanidipin 2care4 kan också vara

   godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal

   om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LERKANIDIPIN 2CARE4

   Använd inte Lerkanidipin 2care4:

   Ta inte Lerkanidipin 2care4

   – om du är allergisk mot lerkanidipin eller något annat innehållsämne

   i detta läkemedel.

   – om du tidigare fått allergiska reaktioner av läkemedel som liknar

   Lerkanidipin 2care4 (t ex amlodipin, nikardipin, felodipin,

   isradipin, nifedipin eller lakidipine).

   – om du lider av vissa hjärtsjukdomar:

   • obehandlad hjärtsvikt

   • förträngning av blodflödet från hjärtat

   • instabil angina (kärlkramp som uppträder i

   vila eller som gradvis förvärras)

   • inom en månad efter hjärtinfarkt.

   – om du har svåra lever- eller njurproblem.

   – om du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice

   – om du använder läkemedel som hämmar CYP3A4 isoenzym:

   • läkemedel mot svamp (t ex ketokonazol eller itrakonazol)

   • makrolidantibiotika (t ex erytromycin eller troleandomycin)

   • läkemedel mot virus (t ex ritonavir)

   • läkemedel som innehåller ciklosporin

   – om du är gravid eller vill bli gravid eller är kvinna i fertil ålder

   och inte använder något preventivmedel

   – om du ammar.

   Var särskilt försiktig med Lerkanidipin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Lerkanidipin 2care4

   – om du har ett hjärtproblem som kallas sjuka sinus-syndromet

   och om du inte har pacemaker

   – om du har bröstsmärtor (angina pectoris).

   Lerkanidipin kan i mycket sällsynta fall orsaka mer frekventa attacker

   som kan bli mer långvariga och allvarligare. Några fall av hjärtinfarkt har rapporterats.

   – om du har problem med din lever eller dina njurar eller om du går

   på dialys.

   Intag av Lerkanidipin 2care4 med mat och dryck:

   Du ska inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice, eftersom detta kan

   öka effekten av Lerkanidipin 2care4.


   Intar du alkohol under behandling med Lerkanidipin 2care4 kan du

   känna dig yr, svimma, känna dig trött eller svag. Det är för

   att läkemedlet tillsammans med alkohol kan sänka ditt blodtryck betydligt.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Använd inte Lerkanidipin 2care4 om du är

   gravid, eller om du planerar att bli gravid eller

   om du är kvinna i fertil ålder och inte använder

   något preventivmedel.

   Lerkanidipin 2care4 ska inte användas vid amning.

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara

   gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

   läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.


   Använd inte Lerkanidipin 2care4 om du är

   gravid, eller om du planerar att bli gravid eller

   om du är kvinna i fertil ålder och inte använder

   något preventivmedel.

   Lerkanidipin 2care4 ska inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Lerkanidipin 2care4 har försumbar påverkan på

   förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Biverkningar så som yrsel, svaghet, trötthet och i sällsynta fall

   sömnighet kan inträffa. Du bör vara försiktig tills du vet hur du

   reagerar på Lerkanidipin 2care4.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt

   uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga

   i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras

   effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och

   biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Lerkanidipin 2care4:

   Lerkanidipin 2care4 innehåller laktos

   Kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel, om din läkare har

   talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit

   eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Lerkanidipin 2care4 kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel

   som innehåller följande verksamma ämnen (se nedan). Det är särskilt

   viktigt att din läkare får veta om du redan behandlas med något av

   läkemedlen nedan:


   – fenytoin eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi)

   – rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos)

   – midazolam (läkemedel som hjälper dig att sova)

   – cimetidin, mer än 800 mg (läkemedel för behandling av magsår,

   sura uppstötningar eller halsbränna)

   – digoxin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

   – terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergier)

   – amiodaron eller kinidin (läkemedel för behandling av hjärtklappning)

   – metoprolol, (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

   – simvastatin (läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden).

   3. HUR DU ANVÄNDER LERKANIDIPIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en Lerkanidipin 2care4 10 mg filmdragerad

   tablett en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag, lämpligen på

   morgonen minst 15 minuter före frukost, eftersom måltider med

   högt fettinnnehåll ökar blodnivåerna av läkemedlet avsevärt.

   Om det behövs kan din läkare råda dig att öka dosen

   till en Lerkanidipin 2care4 20 mg filmdragerad tablett dagligen.


   Användning för barn och ungdomar

   Lerkanidipin 2care4 rekommenderas inte till

   barn och ungdomar under 18 år.

   Administrering

   Tabletterna ska helst sväljas hela med 1/2 glas vatten. Skåran är

   endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt

   att svälja den hel.

   Om du använder mera Lerkanidipin 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i

   sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Om möjligt, ta med dig dina tabletter och/eller förpackningen.

   Om du tar större dos än ordinerat kan det leda till att blodtrycket blir

   alltför lågt och att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare. Det

   kan också leda till medvetslöshet.

   Om du glömt att ta Lerkanidipin 2care4:

   Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg den,

   om det inte snart är dags för nästa dos. Fortsätt sedan som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Lerkanidipin 2care4 avslutas:

   Om du slutar att ta Lerkanidipin 2care4 kan ditt blodtryck öka igen.

   Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare

   eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar,

   men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar har indelats i följande frekvenser:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


   Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, snabbare

   hjärtslag, hjärtklappning (hjärtat bultar eller

   rusar), plötslig rodnad av ansikte och hals,

   svullnad av fotleder.


   Sällsynta: Sömnighet, svaghet, trötthet, illamående, kräkningar, diarré,

   magsmärtor, matsmältningsbesvär, hudutslag, muskelsmärtor,

   ökad urinmängd, kärlkramp.


   Mycket sällsynta, har rapporterats: Sänkt blodtyck som kan leda till

   svimning, allergiska reaktioner (symtom inkluderar klåda, hudutslag,

   nässelfeber), svullet tandkött, förändringar i leverfunktionen

   (upptäcks vid blodprov), blodtrycksfall som kan orsaka yrsel, förvirring

   eller svimning, ökning av det normala antalet gånger man

   urinerar, bröstsmärta och hjärtinfarkt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala.

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   5. FÖRVARING AV LERKANIDIPIN 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges kartongen eller burken efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaringsanvisningar:

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-03-11

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lerkanidipin 2care4

  Filmdragerad tablett 20 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 182722
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  229,85 kr

  Jämförspris: 2,30 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?