Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lemilvo

   5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletter
   aripiprazol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lemilvo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lemilvo
   3. Hur du använder Lemilvo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lemilvo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lemilvo är och vad det används för

   Lemilvo innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.

   Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


   Lemilvo används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av Lemilvo motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.


   Aripiprazol som finns i Lemilvo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårds¬personal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lemilvo

   Använd inte Lemilvo

   • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Lemilvo om du har

   • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

   • Kramper

   • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

   • Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

   • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

   • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

   Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


   Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


   Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

   Barn och ungdomar

   Lemilvo ska inte användas av barn eller ungdomar under 13 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar Lemilvo.

   Andra läkemedel och Lemilvo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Blodtryckssänkande läkemedel: Lemilvo kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


   När Lemilvo tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Lemilvo behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

   • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

   • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

   • Läkemedel mot svamp

   • Vissa läkemedel för behandling av HIV-infektion

   • Läkemedel mot epilepsi

   Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Lemilvo.

   Lemilvo med mat, dryck och alkohol

   Lemilvo kan tas med eller utan mat.

   Alkohol bör undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Hos nyfödda barn vars mammor har tagit Lemilvo under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


   Tala genast om för din läkare om du ammar.

   Du ska inte amma om du tar Lemilvo.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Lemilvo påverkar dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lemilvo innehåller laktos

   Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Lemilvo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).

   Användning för barn och ungdomar

   Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av detta läkemedel. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Om du upplever att effekten av Lemilvo är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Försök ta Lemilvo tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


   Även omdu känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Lemilvo utan attförst ha talat med dinläkare.

   Om du använt för stor mängd av Lemilvo

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du inte kan komma i kontakt med vården, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att använda Lemilvo

   Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Lemilvo

   Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta Lemilvo tabletter så länge som din läkare har sagt.


   Om du har ytterligare frågoromdetta läkemedel kontakta läkareellerapotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hosupp till 1 av 10 användare): 

   • diabetes mellitus,

   • sömnsvårigheter,

   • oroskänsla,

   • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla,

   • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen,

   • skakningar,

   • huvudvärk,

   • trötthet,

   • sömnighet,

   • svimningskänsla,

   • skakningar och dimsyn,

   • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

   • matsmältningsbesvär,

   • illamående,

   • onormalt mycket saliv i munnen,

   • kräkningar,

   • trötthetskänsla.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hosupp till 1 av 100 användare): 

   • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

   • för mycket socker i blodet,

   • depression,

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse,

   • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

   • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

   • dubbelseende,

   • hög puls,

   • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning,

   • hicka.


   Följande biverkningar har rapporterats sedan aripiprazol som tas via munnen introducerades på marknaden, men frekvensen av dem är inte känd:

   • låga nivåer av vita blodkroppar,

   • låga nivåer av blodplättar,

   • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

   • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma,

   • högt blodsocker,

   • otillräcklig halt av natrium i blodet,

   • aptitförlust (anorexi),

   • viktminskning,

   • viktökning,

   • självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

   • olämpligt spelbeteende,

   • aggressivitet,

   • agitation,

   • oro,

   • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom),

   • krampanfall,

   • serotonergt syndrom (en reaktion somkan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

   • talförändringar,

   • plötslig oförklarlig död,

   • livshotande oregelbunden hjärtrytm,

   • hjärtattack,

   • långsammare puls,

   • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp),

   • högt blodtryck,

   • svimning,

   • oavsiktlig inandning av matmed risk för lunginflammation,

   • spasm i musklerna runt struphuvudet,

   • inflammation i bukspottkörteln,

   • svårigheter att svälja,

   • diarré,

   • obehagskänsla i buken,

   • magbesvär,

   • leversvikt,

   • inflammation i levern,

   • gulfärgning av hud och ögonvitor,

   • rapporter om onormala levervärden,

   • hudutslag,

   • ljuskänslighet,

   • håravfall,

   • stark svettning,

   • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

   • muskelsmärta,

   • stelhet,

   • ofrivillig urinavgång (inkontinens),

   • svårighet att urinera,

   • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

   • ihållande och/eller smärtsam erektion,

   • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

   • bröstsmärtor,

   • svullnad av händer, vrister eller fötter,

   • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.


   Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, varvanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare).

   5. Hur Lemilvo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blister eller burketikett och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blister:

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Burk:

   Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aripiprazol. Varje tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lemilvo 5 mg tabletter är runda, bikonvexa och vita, 5 mm, märkta med ”5” på ena sidan och ”ZL” på andra sidan.


   Lemilvo 10 mg tabletter är kapselformade, bikonvexa och vita, 8 mm x 5 mm, märkta ”10” på ena sidan och ”ZL” på andra sidan.


   Lemilvo 15 mg tabletter är runda, bikonvexa och vita, 7 mm, märkta ”15” på ena sidan och ”ZL” på andra sidan.


   Lemilvo 30 mg tabletter är runda, bikonvexa och vita, 9 mm, märkta ”30” på ena sidan och ”ZL” på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar med genomtryckningsbar folie: 14, 28, 30, 56 respektive 98 tabletter.

   Burkar med eller utan torkmedel: 100 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   220 Hafnarfjordur

   Island


   Tillverkare

   Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.


   Actavis ehf., Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjördur, Island.


   Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3, Samokovsko shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarien


   Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

   Appelhof 13, Oudehaske, 8465RX, Nederländerna eller Neptunus 12, Herenveen, 8448CN, Nederländerna


   Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjördur Island 


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lemilvo

  Tablett 30 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 552033
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  1.227,69 kr

  Jämförpris: 12,28 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?