Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lecrolyn sine

   40 mg/ml ögondroppar, lösning
   natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter två dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lecrolyn sine är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lecrolyn sine
   3. Hur du använder Lecrolyn sine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lecrolyn sine ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lecrolyn sine är och vad det används för

   Lecrolyn sine innehåller den aktiva substansen som natriumkromoglikat. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antiallergika. Lecrolyn sine används för att behandla ögonsymtom på grund av allergi.

   Det stoppar frisättningen av de naturliga ämnen, som histamin, i ögonen som kan leda till en allergisk reaktion. Tecken på en allergisk reaktion omfattar kliande, rinnande, röda eller inflammerade ögon och svullna ögonlock. Vanligtvis är båda ögonen påverkade.

   Dessa symtom uppträder vanligtvis på våren eller sommaren då pollen från gräs eller träd kommer i kontakt med ögonen hos människor som är känsliga för dem.

   Du måste tala med läkare om symtomen inte blir bättre, eller om de förvärras efter två dagar.

   Natriumkromoglikat som finns i Lecrolyn sine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lecrolyn sine

   Använd inte Lecrolyn sine

   om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i Lecrolyn sine (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Lecrolyn sine om du bara har symtom på ena ögat, eftersom allergiska reaktioner normalt orsakar irritation i båda ögonen.

   Andra läkemedel och Lecrolyn sine

   Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användningen av olika droppar.

   Graviditet och amning

   Inga negativa effekter på fostret har påvisats. Lecrolyn sine kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Som andra ögondroppar kan Lecrolyn sine orsaka kortvarig dimsyn. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän din syn är helt återställd.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kontaktlinser

   Lecrolyn sine innehåller inget konserveringsmedel. Det kan därför användas med kontaktlinser.


   3. Hur du använder Lecrolyn sine

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen för vuxna och barn är 1–2 droppar i varje öga två gånger om dagen. Om symtomens intensitet gör att behandling krävs oftare ska användningen inte överskrida 4 gånger dagligen.

   Före användning av ögondropparna:

   • Tvätta händerna innan du öppnar flaskan

   • första gången flaskan öppnas trycker du först ut en droppe som du kasserar

   • Välj den position som du tycker är mest bekväm för att droppa i ögonen (du kan sitta ner, ligga på rygg eller stå framför en spegel)

   Användning:

   1. Håll i flaskan under korken och vrid på korken för att öppna flaskan. Rör ingenting med spetsen på flaskan för att undvika kontaminering av lösningen.
    Lecrolyn1

   2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.
    Lecrolyn2

   3. Dra ned det undre ögonlocket och titta upp. Kläm flaskan försiktigt och låt en droppe falla i ögat. Observera att det kan ta ett par sekunder innan droppen kommer ut efter tryckningen. Tryck inte för hårt.
    Lecrolyn3

   4. Blinka några gånger så att droppen sprids över ögat.
    Lecrolyn4

   5. Skaka flaskan nedåt en gång för att få bort lösning som kan vara kvar i spetsen. Följ anvisning 2-4 för att droppa Lecrolyn sine även i det andra ögat.

   6. Innan du skruvar på korken skakar du flaskan nedåt en gång för att hålla området runt spetsen torrt.


   Det kan finnas en liten mängd lösning kvar i flaskan när användningstiden är slut. Detta beror på att alla flaskor överfylls för att det garanterat ska finnas 5 ml eller 10 ml lösning.

   Kontakta din läkare eller apotekspersonal om dina ögon inte blir bättre, eller om de blir värre efter två dagars användning av Lecrolyn sine.

   Det är bäst att använda ögondroppar regelbundet varje dag medan höga pollennivåer förväntas, för att hålla ögonens tillstånd under kontroll.

   Om du har tagit för stor mängd av Lecrolyn sine

   Det finns inga kända reaktioner av överdosering av Lecrolyn sine.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner (överkänslighet) har rapporterats. Det är dock inte känt hur ofta detta sker.

   Om du får symtom som utslag, svårt att svälja eller andas, svullnad i läppar, ansikte, svalg, tunga och förvärrad rodnad, måste du omedelbart kontakta läkare.

   En vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är lokal sveda i ögonen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lecrolyn sine ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   När flaskan har öppnats kan lösningen användas i 8 veckor. Flaskan måste hållas väl tillsluten.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat. 1 ml lösning innehåller 40 mg natriumkromoglikat.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lecrolyn sine är en klar, färglös eller svagt gulaktig lösning som tillhandahålls i en vit plastflaska med en vit droppinsats med en blå spets och ett vitt plastskruvlock..

   Förpackningsstorlekar:

   Receptfria: 1x5 ml, 2x5 ml, 3x5 ml

   Receptbelagda: 1x10 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy,

   Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere

   Finland

   Lokal företrädare i Sverige:

   SantenPharma AB

   Solna Torg 3

   17145 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lecrolyn sine

  Ögondroppar, lösning 40 mg/ml 10 milliliter Droppbehållare

  • Varunummer: 108602
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  237,71 kr

  Jämförpris: 23,77 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?