Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Laxogol

   pulver till oral lösning i dospåse

   kalium, natrium och sorbitol (citron/limesmaken)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Laxogol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxogol
   3. Hur du använder Laxogol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Laxogol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Laxogol är och vad det används för

   Laxogol är ett laxermedel som används för behandling av långvarig förstoppning. Det rekommenderas inte för barn under 12 år. Makrogol 3350 gör avföringen mjukare och gör det lättare att tömma tarmen, vilket lindrar förstoppningen. Elektrolyterna (salterna) hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten under behandlingen.


   Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Laxogol kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxogol

   Använd inte Laxogol

   • om du är allergisk mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en perforerad tarmvägg (sår i tarmväggen)

   • om du har stopp i tarmen (tarmvred)

   • om du har en svår inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon.

   Om något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare råd.

   Andra läkemedel och Laxogol

   Vissa läkemedel, t.ex. läkemedel mot epilepsi, kanske inte fungerar lika effektivt vid användning av Laxogol. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Laxogol med mat och dryck

   Laxogol kan tas när som helst med eller utan mat eller dryck.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Laxogol har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Laxogol innehåller kalium, natrium och sorbitol (citron/limesmaken)

   Laxogol innehåller 0,63 mmol (25 mg) kalium per dospåse. Detta bör beaktas om du tar mer än en dospåse dagligen och du har nedsatt njurfunktion, eller om du har ordinerats kaliumfattig kost.


   Laxogol innehåller 8,1 mmol (187 mg) natrium per dospåse. Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.


   Citron/limesmaken i Laxogol innehåller sorbitol (E420). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Laxogol

   Vuxna, barn (från 12 år) och äldre personer:

   Vanlig dos vid förstoppning är 1 dospåse 1-3 gånger dagligen.


   Att blanda lösningen

   Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Tillsätt ca 125 ml vatten till glaset. Rör om väl tills pulvret har lösts upp och drick lösningen.


   Behandlingstid

   Denna behandling mot förstoppning ska normalt inte vara längre än 2 veckor.

   Om du använt för stor mängd av Laxogol

   Detta kan orsaka svår smärta och svullnad i magen, kräkningar eller diarré. Om detta händer, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Laxogol

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan som förut. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Laxogol

   För att få mest nytta av Laxogol rekommenderas att alltid fullfölja behandlingen enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Detta kommer att se till att din förstoppning går över, annars kan symtomen du lider av kvarstå.


   Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.


   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du upplever någon av följande biverkningar, sluta ta Laxogol och kontakta din läkare omedelbart:

   • tecken på en allergisk reaktion, såsom utslag, klåda, andnöd eller andningssvårigheter.

   • tecken på en förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer (saltnivåer), såsom svullnad (huvudsakligen i vristerna), svaghetskänsla, ökande trötthet eller törst med huvudvärk.

   Följande biverkningar är också möjliga:

   • Magsmärta

   • Mild diarré (när du börjar ta Laxogol, slutar oftast om man minskar antalet dospåsar)

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Svullen mage (uppkördhet)

   • Mullrande mage

   • Gasbildning

   • Ömhet i anus (stjärten)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Laxogol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Använd inte detta läkemedel om några av dospåsarna är skadade.


   Färdigberedd Laxogollösning kan täckas över och förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C), och ska användas inom 24 timmar. Efter 24 timmar ska all oanvänd lösning kastas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i varje påse är
    Makrogol 3350 (polyetylenglykol 3350) 13,125 g
    Natriumklorid 0,3507 g
    Natriumvätekarbonat 0,1785 g
    Kaliumklorid 0,0466 g

   • Övriga innehållsämnen är kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, apelsinsmak (aromämnen och smaktillsatser, maltodextrin, gummiarabicum, alfa-tokoferol) eller citron/limesmak (smaktillsatser, maltodextrin, mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), gummiarabicum, kolloidal vattenfri kiseldioxid).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Laxogol är ett vitt pulver förpackat i en dospåse.


   Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver och är förpackat i kartonger innehållande 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 (2x30) och 100 (2x50) dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala


   Tillverkare

   Klocke Pharma Service GmbH

   Strassburger Strasse 77

   77767 Appenweier

   Tyskland


   Eller


   Hermes Pharma Ges.m.b.H.

   Allgäu 36

   9400 Wolfsberg

   Österrike


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark Laxogol

   Storbritannien Macroherm

   Sverige Laxogol

   Österrike Laxogol Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Laxogol

  Pulver till oral lösning i dospåse 100 styck Dospåse

  • Varunummer: 127104
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  178,35 kr

  Jämförspris: 1,78 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?